Strona główna
Logo unii europejskiej

Konstrukcyjno- izolacyjne wielkoblokowe elementy ścienne oraz szkieletowa konstrukcja w deskowaniach traconych przeznaczone do wznoszenia ścian budynków niskoenergetycznych, w tym pasywnych

Data publikacji: 28.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018

Numer ogłoszenia

2198

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300), ul. Nad Torem 11, osobiście albo listem poleconym (liczy się data doręczenia do Zamawiającego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ekobud@ekobud.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekobud@ekobud.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Janicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 465 83 62

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę urządzeń do produkcji półfabrykatów ze styropianu i styrobetonu wg specyfikacji stanowiącej załącznik 1.
W ramach realizacji zadań, których dotyczy zapytanie ofertowe należy przewidzieć we wszystkich urządzeniach transport prefabrykatów i ich składowanie. Dodatkowo w przypadku urządzenia opisanego w pkt. 2 załącznika nr 1 należy przewidzieć transport styrobetonu z węzła do formy.
Szczegółowe ( dodatkowe) informacje dotyczące przedmiotu i zakresu Zamówienia można uzyskać w ramach rozmowy telefonicznej lub umówionego (telefonicznie) z wyprzedzeniem spotkania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: grudziądzki Miejscowość: Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest wdrożenie w P. P.U. "Ekobud" Sp. z o. o. autorskiej, innowacyjnej technologii produkcji i formowania płyt styrobetonowych opartej o unikatowy proces produkcyjny opracowany przez Spółkę. Wdrożenie technologii pozwoli na wprowadzenie do produkcji nowego produktu o unikatowych właściwościach technicznych i użytkowych w stosunku do produktów dostępnych na rynku krajowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa maszyn i urządzeń do produkcji półfabrykatów ze styropianu i styrobetonu.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

do 31.10.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;
c. Nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
d. Nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu styropianowego.
W celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia w ofercie konieczne będzie uzupełnienie załącznika ( 2A) do formularza ofertowego.

Potencjał techniczny

Oferent składa oświadczenie na druku załączonym ( 2B) do formularza ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej.
W celu weryfikacji sytuacji ekonomicznej i finansowej należy wypełnić załącznik 2B do formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności wszystkich ofert danego Oferenta w przypadku złożenia przez niego większej ilości ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego oraz unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy , a przed wykonaniem przez Oferenta Przedmiotu Zamówienia;
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia lub terminu jego wykonania,
- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
- okoliczności siły wyższej,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- w zakresie terminu realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferenci przystępujący do postępowania obowiązani są przedstawić:
a. Pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
b. Aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika
- pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta

Oferenci przystępujący do postępowania zobowiązani są zawrzeć w ofercie:
a. Dane identyfikujące Oferenta ( pełna nazwa, adres/ siedziba, numer NIP)
b. Imię i nazwisko, numer tel. kontaktowego i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty
c. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda, podaną w walucie PLN, wpisaną cyframi oraz słownie ( cena powinna zostać podana bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT tj. netto)
d. Określenie formy i terminu płatności
e. Zobowiązanie do realizacji zamówienia w terminie
f. Informację o okresie udzielanej gwarancji
g. Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków dodatkowych stawionych Oferentom

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ( wartość netto)- 60%
2. Termin gwarancji ( w miesiącach)- 20%
3. Termin realizacji ( w miesiącach)- 20%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1. Cena:
Cena oferty musi zostać określona w PLN. Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania Zamówienia, w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia- podatki, koszty transportu, opłaty celne, montaż, rozruch itp.
Do porównania ofert będzie brana cena netto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej- otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium,
- jeżeli wszystkie oferty są równe- wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium,
- jeżeli złożona oferta jest ofertą wyższą niż oferta najkorzystniejsza jej wartość punktową obliczać się będzie w następujący sposób:
C= ( Cena najtańszej oferty / Cena oferty ocenianej) x 60
gdzie:
C= ilość punktów przyznanej ocenianej ofercie

2. Termin udzielonej gwarancji na zaprojektowanie i dostarczone maszyny i urządzenia ( podany w miesiącach)
Poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:
G1= ( Okres gwarancji ocenianej oferty/ najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert) x 20
gdzie:
G1= ilość punktów przyznanej ocenianej ofercie

3. Termin realizacji ( w miesiącach):
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej- otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium,
- jeżeli wszystkie oferty są równe- wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium,
- jeżeli złożona oferta jest ofertą wyższą niż oferta najkorzystniejsza jej wartość punktową obliczać się będzie w następujący sposób:
T1= ( Najkrótszy termin realizacji / Termin realizacji ocenianej oferty ( spośród ofert podlegających ocenie)) x 20
gdzie:
T1= ilość punktów przyznanej ocenianej ofercie

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.
1. W przypadku, gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko ( np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu etc.).
W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się za tożsame z wycofaniem oferty.

2. Jeśli rozstrzygnięcie postępowania będzie niemożliwe na podstawie dodatkowego kryterium opisanego w powyższym punkcie w przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Oferentów, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z tymi Oferentami.

3. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę lub możliwość unieważnienia postępowania.

Z uwagi na dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych oferty będą rozpatrywane i oceniane dla każdego z urządzeń osobno ( w przypadku złożenia ofert częściowych).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są:
1. Podmioty powiązane z P. P. U. EKOBUD Sp. z o. o. osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu P. P.U. EKOBUD Sp. z o. o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 5% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 1
Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
2. Podmioty- oferenci, którzy nie spełniają warunków określonych w zapytaniu
3. Oferenci, którzy nie dostarczyli wymaganych dokumentów i informacji wymienionych w zapytaniu.

Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta
- cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia,
- Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

Uwaga:
Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza akceptację bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego oraz załączników.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w zapytaniu.

Niespełnienie choćby, jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku wątpliwości lub ujawnienia błędów bądź nieścisłości w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta lub Oferentów do złożenia wyjaśnień. W przypadku podania innej ceny w ofercie, a innej ceny w innych dokumentach- Zamawiający przyjmie za cenę ofertową cenę podaną w formularzu oferty. W przypadku podania innej kwoty wyrażonej liczbowo, a innej wyrażonej słownie- Zamawiający przyjmie za prawidłową kwotę podaną słownie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe "Ekobud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

ul. Nad Torem 11

86-300 Grudziądz

kujawsko-pomorskie , grudziądzki

Numer telefonu

56 465 83 62

Fax

56 465 82 85

NIP

8761280891

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N03/17

Inne źródła finansowania

Środki własne Zamawiającego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 2- "PRODUCENT" Majewska- Szczypińska Spółka Jawna, ul. Lniana 9, 75-213 Koszalin
Cena ofertowa netto: 1 406 437,20 zł ( słownie: milion czterysta sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 20/100)
Data wpłynięcia: 26.04.2018r.
Liczba wyświetleń: 337