Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi obejmującej noclegi i wyżywienie podczas spotkania zespołu ekspertów i badaczy projektu Housing First-najpierw mieszkanie.

Data publikacji: 01.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2019

Numer ogłoszenia

21909

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania w Bazie Konkurencyjności), na adres: anna.adamczyk@ab.org.pl lub w formie papierowej (z dopiskiem „01/TPBA/NM/2019”) w biurze projektowym ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk do dnia 09.08.2019 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro projektowe otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 343 28 37

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie noclegu oraz wyżywienia dla uczestników 9 dwudniowych spotkań ekspertów i spotkań badaczy (w sumie 84 noclegów, średnio 9 osób na 1 spotkaniu), w 3 miastach w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Obiekt wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w którym zorganizowana zostanie usługa noclegowa i wyżywienia musi być zlokalizowana na terenie jednego ze wskazanych miast czyli Warszawa, Gdańsk, Wrocław.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi noclegowej oraz wyżywienia dla uczestników spotkań ekspertów i badaczy w trzech miejscowościach na terenie kraju czyli w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

1 Zapewnienie noclegu dla uczestników 9 dwudniowych spotkań ekspertów i spotkań badaczy (w sumie 84 noclegów, średnio 9 osób na 1 spotkaniu), w 3 miastach w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu.

a) Obiekt noclegowy, w którym zapewniona zostanie usługa noclegowa dla każdego uczestnika spotkania w standardzie minimum ***. Standard zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2004 nr 188 poz. 1945 z późn. zm).
b) Pokoje jednoosobowe - maksymalnie dwuosobowe z oddzielnymi łóżkami i pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka).
c) Na każdy pokój przypada 1 łazienka.
d) W przypadku pokojów dwuosobowych w sytuacji uczestnictwa w spotkaniach nieparzystej liczby osób pod względem płci, Wykonawca udostępni dodatkowy pokój dla kobiety lub mężczyzny w zależności od zgłoszonych potrzeb.
e) Zamawiający poda ostateczną liczbę uczestników spotkania najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych przed zaplanowanym spotkaniem.

2 Zapewnienie wyżywienia dla uczestników spotkań wspomnianych w pkt. 2, ppkt. 2.1. Każda grupa liczy średnio 9 osób. Wyżywienie podczas jednego dwudniowego spotkania obejmuje dla jednej osoby: 1 kolację, 1 śniadanie (wliczone w cenę):
Kolacja i śniadanie w formie stołu szwedzkiego. Minimum: danie ciepłe, wędlina, ser, ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru z dodatkami cukier, cytryna, mleko, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb np. potraw wegańskich, diety bezglutenowej, etc) w godz. odpowiednio: kolacja 18:00-21.00, śniadanie 6:30-8:00 w tym samym obiekcie co usługa noclegowa.

Proponowane terminy i miejsce spotkań:
Warszawa-
21-22.08.2019 -1 spotkanie ekspertów
07-08.11.2019- 1 spotkanie ekspertów
14-15.11.2019 -1 spotkanie badaczy
Gdańsk –
10-11.10.2019 -1 spotkanie ekspertów
10-11.10.2019 – 1 spotkanie badaczy
25-26.11.2019- 1 spotkanie ekspertów

Wrocław-
19-20.09.2019 -1 spotkanie ekspertów
12-13.12.2019- 1 spotkanie ekspertów
12-13.12.2019 – 1 spotkanie badaczy


Dodatkowo:
a) Terminy realizacji spotkań zostaną potwierdzone Wykonawcy najpóźniej do dnia 16.08.2019 br. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podanego terminu oraz adresu spotkań w porozumieniu z Wykonawcą oraz uczestnikami spotkania.
b) Zamawiający poda ostateczną liczbę uczestników spotkania najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych przed zaplanowany spotkaniem.
c) W przypadku zmiany liczby uczestników, ostateczna cena będzie iloczynem kosztu przypadającego na 1 uczestnika wskazanego w ofercie.
d) Wykonawca usług zapewni możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu
na terenie obiektu hotelowego, w którym odbywają się spotkania.
e) Obiekt wskazany w ofercie nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych w okresie trwania noclegów.
f) Płatność będzie dokonywana na podstawie rzeczywistej realizacji usługi, tj. na podstawie finalnej ilości uczestników dwudniowego spotkania.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłku

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.. Wytyczne dostępne są m.in. www.power.gov.pl
2) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełnią łącznie następujące warunku:
a) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
o weryfikacja: kopia wpisu w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość świadczenia usług gastronomicznych i hotelowych.
b) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
o weryfikacja: kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie minimum 3 usług np. rekomendacje, zaświadczenia, podziękowania, rachunki, umowy itp.

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełnią łącznie następujące warunku:
a) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
o weryfikacja: kopia wpisu w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość świadczenia usług gastronomicznych i hotelowych.
b) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
o weryfikacja: kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie minimum 3 usług np. rekomendacje, zaświadczenia, podziękowania, rachunki, umowy itp.

Dodatkowe warunki

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.
W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 2 - o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
b) Kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykonanie należyte co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

1. Koszt usługi – waga 50%. Koszt zostanie przedstawiony w kwotach brutto: w całości i podziale na:
a) noclegi (koszt jednostkowy brutto za nocleg dla 1 uczestnika)
b) wyżywienie (koszt jednostkowy brutto za pełne wyżywienie dla 1 uczestnika)
2. Standard zaproponowanego obiektu – w którym zapewniona zostanie usługa noclegowa dla każdego uczestnika szkolenia - waga 20%. Standard zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2004 nr 188 poz. 1945 z późn. zm).

3. Odległość obiektu hotelowego od sali, w której odbywać się będą spotkania ekspertów i badaczy-waga 20 % .
a) w przypadku Warszawy sala szkoleniowa zlokalizowana jest przy Al. Wyzwolenia 3/5 (okolice Placu Zbawiciela).
b) w przypadku Gdańska sala szkoleniowa zlokalizowana jest przy ul. Srebrniki 9 (Gdańsk Wrzeszcz).
c) w przypadku Wrocławia sala szkoleniowa zlokalizowana jest przy ul. Kołłątaja 26 (Stare Miasto).

4. Spełnienie klauzul społecznych – rozumiane jako posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej (PES) i/lub zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę min. na ½ etatu lub umowę cywilno-prawną o równoważnym wymiarze) przy realizacji zamówienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – waga 10%. Za osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się:
a. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
c. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
d. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
e. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, tj. osoby:
bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach),
bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności w postaci specjalistycznego zakwaterowania wspieranego),
z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą),
z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi (rozumianymi jako konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnieni), przy czym osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być zaliczane do tej grupy osób, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach,
osoby korzystające z PO PŻ.
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego liczbę osób przedstawionych do realizacji usługi, zgodnie z zapisami powyższego kryterium .

Uwaga: W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

1. Koszt usługi całościowej - Cena brutto za usługę noclegu dla 1 uczestnika + wyżywienia dla 1 uczestnika:
CRn
KU = --------------------------- x 50 pkt.
CRo
KU - wartość punktowa: Koszt Usługi
CRn - cena brutto za nocleg dla 1 uczestnika + wyżywienie dla 1 uczestnika wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - cena brutto za nocleg dla 1 uczestnika + wyżywienie dla 1 uczestnika wg ocenianej oferty.

2. Standard zaproponowanego obiektu, w którym zapewniona zostanie usługa noclegowa dla każdego uczestnika. Ocena nastąpi zgodnie z poniższą tabelą:

zapewnienie noclegu w pokojach o standardzie pensjonatu/motelu/hotelu niższym niż trzygwiazdkowy 0 pkt.
pokoje o standardzie pensjonatu/motelu/hotelu trzygwiazdkowego 10 pkt.
pokoje o standardzie pensjonatu/motelu/hotelu wyższym niż trzygwiazdkowy 20 pkt

3. Odległość obiektu hotelowego od sali, w której odbywać się będą spotkania ekspertów i badaczy, odległość liczona dla najkrótszej trasy pieszej za pomocą narzędzia www. Maps Google. Ocena nastąpi zgodnie z poniższą tabelą:

Odległość obiektu od sali liczona dla najkrótszej trasy pieszej za pomocą narzędzia www. Maps Google powyżej 2000 m 0 pkt
Odległość obiektu od sali dla najkrótszej trasy pieszej za pomocą narzędzia www. Maps Google do 2000 m 5 pkt
Odległość obiektu od sali dla najkrótszej trasy pieszej za pomocą narzędzia www. Maps Google do 1000 m 10 pkt
Odległość obiektu od sali dla najkrótszej trasy pieszej za pomocą narzędzia www. Maps Google do 500 m 20 pkt

4. Zastosowanie klauzul społecznych. Ocena nastąpi zgodnie z poniższą tabelą:
nie zapewnienie osób spełniających kryteria 0 pkt.
zapewnienie od 1 do 2 osób spełniających kryteria 5 pkt.
zapewnienie pow. 2 osób spełniających kryteria; 10 pkt.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny

Adres

Kołłątaja 26 a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8961001631

Numer naboru

POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SD Company Sara Dewerenda 42-300 Myszków ul. Stawowa 2a/28
data wpłynięcia: 08.08.2019 godz. 10. 37
cena za 1 pokój: Warszawa 155,00 zł, Gdańsk 180,00 zł, Wrocław 180,00 zł
Liczba wyświetleń: 314