Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu „Opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania zasobami energetycznymi i ich przepływem w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania”.

Data publikacji: 22.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2018

Numer ogłoszenia

2187

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty/kuriera.
12.2 W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem poczty/kuriera o przyjęciu oferty w ramach wyznaczonego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na podany w punkcie powyżej.
12.3. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent.
12.4. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a) W sprawach formalnych, związanych z przygotowaniem oferty do niniejszego zamówienia Pani Katarzyna Greczycho (katarzyna.greczycho@enspirion.pl; tel: 601-880-997) b) W sprawach technicznych dot. przedmiotu zamówienia Pan Jakub Szymanowski (jakub.szymanowski@enspirion.pl; tel: 785-852-039)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

785-852-039 Jakub Szymanowski w sprawach technicznych; 601-880-997 Katarzyna Greczycho w sprawach formalnych

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w projekcie „Opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania zasobami energetycznymi i ich przepływem w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania”. Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz wykonany w oparciu o ich wyniki na ich podstawie dokumentacja powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez Zamawiającego produkcji innowacyjnego typoszeregu przekładni wysokich mocy (powyżej 1000 kW) przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego oraz cementowniczego.

Szczegółowy harmonogram niezbędnych do wykonania prac B+R ustala wykonawca, w zakresie i terminach odpowiednich do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu.

2. Realizowane prace B+R odbywać się będzie w dwóch (2) etapach:
ETAP I - Badania przemysłowe - opracowanie modelu urządzenia MediaStream
ETAP II - Eksperymentalne Prace Rozwojowe - opracowanie i budowa prototypu urządzenia MediaStream

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu „Opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania zasobami energetycznymi i ich przepływem w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania”.

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu
nr 2/1.1.1/2018 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w projekcie „Opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania zasobami energetycznymi i ich przepływem w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania”. Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz wykonany w oparciu o ich wyniki na ich podstawie dokumentacja powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez Zamawiającego produkcji innowacyjnego typoszeregu przekładni wysokich mocy (powyżej 1000 kW) przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego oraz cementowniczego.
Szczegółowy harmonogram niezbędnych do wykonania prac B+R ustala wykonawca, w zakresie i terminach odpowiednich do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu.
2. Realizowane prace B+R odbywać się będzie w dwóch (2) etapach

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: III kwartał 2018r.
Etap I: do 14 miesięcy (start III kwartał 2018r.)
ETAP II: do 10 miesięcy (start III kwartał 2020r)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1.1 Posiadają kategorię naukową A+, A lub B w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018r. poz. 87).
1.2 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w powadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz dysponuje niezbędnymi zasobami merytorycznymi, technicznymi i badawczymi do wykonania niniejszej usługi

2. Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono.
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
d) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub obszarach pokrewnych. Zamawiający uzna warunek z spełniony, jeżeli:
a) Oferent w ciągu trzech ostatnich lat opracował i wdrożył system do odczytu układów pomiarowych mediów użytkowych (prąd lub gaz lub woda lub ciepło) poprzez protokół wireless MBUS i transmisji odczytanych danych z wykorzystaniem łączności radiowej GPRS/GSM, obejmujący co najmniej 1000 układów pomiarowych.
b) Oferent w ciągu trzech ostatnich lat opracował i wdrożył co najmniej jeden system informatyczny wykorzystujący transmisję danych z wykorzystaniem mechanizmów bezpieczeństwa informatycznego, takich jak autentykacja, autoryzacja, szyfrowanie, do transmisji danych od urządzeń obsługiwanych przez ten system.

Potencjał techniczny

a) Oferent dysponuje adekwatną kadrą i aparaturą naukowo-badawczą pozwalającą na wykonanie zadań badawczych określonych w przedmiocie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
• wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia.
• Wykaz Personelu, który będzie wykonywał prace zlecone
• Opis zaplecza techniczno-laboratoryjnego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pomieszczenia badawcze przystosowane do prowadzenia tego typu usług,
b) Wykonawca może przy wykonywaniu zamówienia powoływać się na potencjał techniczny innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to powinno w szczególności zawierać:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
• charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1 W celu potwierdzenia, że pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem
nr 3.
3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4 Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia, oraz wykaz posiadanego doświadczenia w temacie projektu zgodnie z załącznikiem nr 5, a jeżeli wykonawca wykazując spełnienie tego warunku powołuje się na potencjał innych podmiotów pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III.1.

W celu potwierdzenia, że oferta w zakresie przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1 Proponowany przez wykonawcę zakres prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do uzyskania zaplanowanego rezultatu projektu oraz sposób realizacji prac, zawierający, co najmniej odniesienie do wymagań wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik 6.
2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1 Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty;
3 Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę;
5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Zamówienia uzupełniające

n.d

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 80%;
Sposób realizacji zamówienia – 20%.

10.2 Sposób oceny ofert:

a) Cena (C):
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg wzoru określ w SIWZ

b) Sposób realizacji zamówienia (R):
Zamawiający będzie oceniał sposób realizacji zamówienia na podstawie zaproponowanego przez wykonawcę zakresu prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do uzyskania zaplanowanego rezultatu projektu oraz opisu sposobu realizacji prac, sporządzonego na podstawie pkt. III.3 lit. e, mając na uwadze, że zakres i sposób realizacji zadań ma decydujący wpływ na wynik projektu.
Ponadto Zamawiający będzie oceniał czy sposób realizacji projektu zapewni wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/ sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, np. poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).
Oferta, która w ocenie zamawiającego w największym stopniu zapewnia uzyskanie zamierzonego celu projektu uzyska najwyższą liczbę punktów (20), pozostałe mniej, zgodnie z punktacją przydzieloną przez zespół oceniający.
c) Wynik oceny oferty będzie stanowić sumę oceny kryteriów w pkt a, b: W = C + R. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Enspirion Sp. z o. o.

Adres

Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 888 88 00

NIP

5833117846

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-001/18
Liczba wyświetleń: 363