Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Przedsiębiorstwa 4 CNC Sp. z o.o.

Data publikacji: 23.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-07-2019

Numer ogłoszenia

21565

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 30.07.2019 r.
a. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
b. przesyłką kurierską lub
c. osobiście na adres:
4 CNC Sp. z o.o.
ui. Święty Marcin 45C/24
61-806 Poznań
d. drogą elektroniczną na adres: office.cnc4@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office.cnc4@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Czaiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 666 985 936

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej na potrzeby firmy 4 CNC Sp. z o.o.w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej na potrzeby firmy 4 CNC Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Przedmiot zamówienia

A. Przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako analiza działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt musi obejmować m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego;
B. Opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:
a. ogólną charakterystykę Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,
b. ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,
c. opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego,
d. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie Zamawiającego oraz jego potencjału w tym zakresie,
e. zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Zamawiającego),
f. możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego,
h. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego wraz z wstępnym harmonogramem i oszacowaniem kosztów ich wdrożenia.

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia zostaje wyznaczony na dzień 1.01.2020 r. z zastrzeżeniem jednak, że nie może rozpocząć się on przed dniem umieszczenia projektu na liście projektów spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny, opublikowanej na stronie internetowej PARP.
Usługa nie może trwać dłużej niż 180 dni.
Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

a. posiadanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

b. posiadanie co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.
Zmiana wskazanych przez Wykonawcę ekspertów w trakcie realizacji umowy będzie możliwa w przypadku wykazania podobnego lub lepszego doświadczenia przez nowych ekspertów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM – Cena brutto
 w ofercie należy określić cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w złotych polskich,
 do porównania ofert przyjęta zostanie cena brutto za realizację zamówienia,
 cena winna być określona z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych,
 wskazane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta,
 walutą ceny ofertowej jest złoty polski i w tej walucie będzie dokonane rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
 podana cena brutto jest ceną ryczałtową, a Oferent uwzględnił w niej wszystkie koszty i okoliczności związane z wykonaniem Zamówienia

Wartość punktowa = 100 x (cmin/ca)
cmin – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert [PLN]
ca – cena brutto wskazana w analizowanej ofercie [PLN]

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach kryterium liczba punktów: 100 pkt.

Wykluczenia

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów) w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą a Wykonawcą lub członkami organów przedsiębiorstwa Zamawiającego, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

4 CNC Sp. z o.o.

Adres

Święty Marcin 45C/24

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48 666 985 936

NIP

7792412241

Numer naboru

POPW.01.04.00-IP.01-00-002/19
Liczba wyświetleń: 238