Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych dla projektu „Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich związanych z ratowaniem zabytkowego Zespołu Klasztornego Franciszkanów w Poznaniu oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu"

Data publikacji: 23.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2019

Numer ogłoszenia

21557

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera w terminie do 07.08.2019 r. do g. 10.00 na adres: Klasztor Franciszkanów w Poznaniu ul. Franciszkańska 2, 31-768 Poznań.
2. O wpłynięciu oferty decyduje data i godzina jej fizycznego dostarczenia do Zamawiającego. Oferta powinna być dostarczona na piśmie w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2019 r.”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

o. Leszek Klekociuk - Gwardian

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Prace zasadnicze [I etap] obejmujące prace naprawcze budynków zespołu sakralnego Franciszkanów (kościół, klasztor, wikarówka) m.in:
a) Prace przygotowawcze do palowania (kościół– częściowo (zgodnie z załączonymi przedmiarami), klasztor, wikarówka) i ściągi sklepień kościoła i kaplicy (w tym rozbiórka schodów, wykonanie schodów tymczasowych);
b) Prace naprawcze budynków zespołu sakralnego Franciszkanów (kościół – częściowo (zgodnie z załączonymi przedmiarami), klasztor, wikarówka) – Palowanie;
c) Prace naprawcze i odtworzeniowe po palowaniu, pęknięcia sklepień i murów (kościół i kaplica, klasztor, wikarówka)
2. Prace remontowo-konserwatorskie [II etap]:
a) Renowacja elewacji kościoła, klasztoru i wikarówki;
b) Remont części piwnic kościoła wraz z osuszeniem;
c) Prace konserwatorskie drzwi łączących kościół z klasztorem;
d) Renowacja pomieszczeń przejazdu na wirydarz;
e) Prace konserwatorskie ścian i sklepień kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego;
f) Instalacja windy na potrzeby adaptacji obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
g) Adaptacja części piwnic wraz z uzupełnieniem kamiennej posadzki;
h) Prace konserwatorskie ścian i sklepień zakrystii w kościele (2x 2 poziomy – 4 pomieszczenia)
i) Renowacja instrumentu organowego;
j) Prace konserwatorskie prospektu organowego i podłogi chóru w kościele;
k) Rekonstrukcja schodów wejściowych do kościoła;
l) Prace konserwatorskie obrazów epitafijnych w prezbiterium kościoła – 2 obrazy z ramami;
m) Instalacja oświetleniowa (wymiana opraw oświetlenia);
n) Badania archeologiczne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich związanych z ratowaniem zabytkowego Zespołu Klasztornego Franciszkanów w Poznaniu oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu".

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Prace zasadnicze [I etap] obejmujące prace naprawcze budynków zespołu sakralnego Franciszkanów (kościół, klasztor, wikarówka) m.in:
a) Prace przygotowawcze do palowania (kościół– częściowo (zgodnie z załączonymi przedmiarami), klasztor, wikarówka) i ściągi sklepień kościoła i kaplicy (w tym rozbiórka schodów, wykonanie schodów tymczasowych);
b) Prace naprawcze budynków zespołu sakralnego Franciszkanów (kościół – częściowo (zgodnie z załączonymi przedmiarami), klasztor, wikarówka) – Palowanie;
c) Prace naprawcze i odtworzeniowe po palowaniu, pęknięcia sklepień i murów (kościół i kaplica, klasztor, wikarówka)
2. Prace remontowo-konserwatorskie [II etap]:
a) Renowacja elewacji kościoła, klasztoru i wikarówki;
b) Remont części piwnic kościoła wraz z osuszeniem;
c) Prace konserwatorskie drzwi łączących kościół z klasztorem;
d) Renowacja pomieszczeń przejazdu na wirydarz;
e) Prace konserwatorskie ścian i sklepień kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego;
f) Instalacja windy na potrzeby adaptacji obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
g) Adaptacja części piwnic wraz z uzupełnieniem kamiennej posadzki;
h) Prace konserwatorskie ścian i sklepień zakrystii w kościele (2x 2 poziomy – 4 pomieszczenia)
i) Renowacja instrumentu organowego;
j) Prace konserwatorskie prospektu organowego i podłogi chóru w kościele;
k) Rekonstrukcja schodów wejściowych do kościoła;
l) Prace konserwatorskie obrazów epitafijnych w prezbiterium kościoła – 2 obrazy z ramami;
m) Instalacja oświetleniowa (wymiana opraw oświetlenia);
n) Badania archeologiczne.
3. Roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z właściwą dokumentacją projektową, zatwierdzoną właściwymi pozwoleniami i decyzjami według poniższego zestawienia (obejmującego organ wydający, numer decyzji i datę wydania):
• Miejski Konserwator Zabytków, Pozwolenie nr 793/2016 z dnia 08.09.2016 r. (Sygnatura: MKZ-II.4121.105.2016.N);
• Miejski Konserwator Zabytków, Pozwolenie nr 804/2016 z dnia 14.09.2016 r. (Sygnatura: MKZ-II.4121.113.2016.N);
• Miejski Konserwator Zabytków, Pozwolenie nr 781/2016 z dnia 06.09.2016 r. (Sygnatura: MKZ-I.4125.8.166.2016.J);
• Miejski Konserwator Zabytków, Pozwolenie nr 577/2019 z dnia 12.06.2019 r. (Sygnatura: MKZ-IX.4125.1.42.2019.J);
• Miejski Konserwator Zabytków, Pozwolenie nr 501/2019 z dnia 24.05.2019 r. (Sygnatura: MKZ-IX.4125.1.33.2019.J);
• Miejski Konserwator Zabytków, Pozwolenie nr 524/2019 z dnia 30.05.2019 r. (Sygnatura: MKZ-XII.4125.65.2019);
• Prezydent Miasta Poznania, Decyzja nr 1894/2016 z dnia 14.09.2016 r. (Sygnatura: UA-V-A09.6740.2404.2016);
• Prezydent Miasta Poznania, Decyzja nr 1258/2019 z dnia 25.06.2019 r. (Sygnatura: UA-V.6740.1364.2019).

Kod CPV

92522000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe – wzmocnienie murów i sklepień
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45453100-8 Roboty renowacyjne
45313100-5 Instalowanie wind
45262710-1 Konserwacja fresków, obrazów
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
Powyższe kody zgodnie z punktem 6.5.2 podpunktem 7 Wytycznych określone są we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1. z późn. zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a) od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.
b) do realizacji prac Wykonawca przystąpi niezwłocznie po zawarciu przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki zostały określone w pkt. V zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunki zostały określone w pkt. V zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Warunki zostały określone w pkt. V zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki zostały określone w pkt. V zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki zostały określone w pkt. V zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Warunki zostały określone w załączniku nr 4 - wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Informacja o wykazie oświadczeń i dokumentów znajduje się w pkt. VII zapytania ofertowego. Dodatkowo w pkt. IX wskazany został wykaz dokumentów składających się na ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Warunki zostały określone w załączniku nr 4 - wzór umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- Cena brutto 80%;
- Okres gwarancji - liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag 20%;

2. Zasady oceny kryterium „cena brutto” maksymalną liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów.
Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
(Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej) X 80 = ilość punktów
Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, opisanego przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.

3. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 20 w następujący sposób:
• Okres gwarancji – 3lata – 0 pkt.;
• Okres gwarancji – 4lata - 10 pkt.;
• Okres gwarancji – 5lat - 20 pkt..

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym);
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)

Adres

Franciszkańska 2

61-768 Poznań

wielkopolskie , Poznań

NIP

7781382594

Numer naboru

RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Sztukatorski Renowacja Obiektów Zabytkowych Domaniecki Witold, ul. Wiosenna 6, 62-040 Puszczykowo, data wpływu oferty: 07.08.2019, godz. 9:45, cena brutto: 13.035.605,63 zł
Liczba wyświetleń: 217