Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/POPW/1.4 Na realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Business City Sp. z o.o.

Data publikacji: 18.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-07-2019

Numer ogłoszenia

21355

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 29 lipca 2019 r. do godz. 10:00.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zamawiającego:
Business City Sp. z o.o.,
ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom (decyduje data wpływu oferty papierowej).
4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni.
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
7) Do przygotowania oferty należy skorzystać z formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9) Oferta dostarczona osobiście, za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/POPW/1.4 na realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Business City Sp. z o.o. Nie otwierać do dnia 29.07.2019 roku do godz. 10:00”.
10) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
11) Oświadczenia wykonawca składa w formie oryginału, dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku potwierdzania za zgodność dokumentów przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
12) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
13) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
14) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
15) Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10:00 pod adresem: Polska, województwo lubelskie, Business City Sp. z o.o., ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin.
16) Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (w dniu 25.07.2019 r. o godz. 10:00, pod adresem: Polska, województwo lubelskie, ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin w siedzibie spółki Business City Sp. z o.o.). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za wykonanie przedmiotu Zamówienia.
17) Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/, najpóźniej do dnia 30.07.2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Majewska, tel. 783 558 668, mail: m.majewska@bcity.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

783 558 668

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Zakres zamówienia obejmuje realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Business City Sp. z o.o
2) Rodzaj zamówienia: usługa
3) Zakup usługi jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.4. „Wzór na konkurencję I Etap” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 79221000 – Usługi audytu
- 79411100 -9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
5) Termin realizacji przedmiotu oferty: Najpóźniej 6 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.4 ,,Wzór na konkurencję" Etap I w ramach POPW 2014-2020.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8) Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Business City Sp. z o.o. ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję I Etap” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Business City Sp. z o. o.
2) Indywidualny audyt wzorniczy powinien obejmować w szczególności:
a) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,
b) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,
c) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii,
d) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,
e) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,
f) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
g) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
h) Analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.
3) Opracowanie dokument w postaci strategii wzorniczej powinien mieć formę opracowania format A4, minimalnie 60 stron, w wersji papierowej (2 egzemplarze) i płycie CD (1 egzemplarz) i musi zawierać następujące elementy:
a) Metryczka
b) Ogólna charakterystyka firmy zawierająca analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie:
- Produktów,
- Technologii,
- Struktury organizacyjnej,
- Procesów komunikacji z klientem,
- Działań marketingowych firmy,
c) Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej:
- Informacje odnośnie charakterystyki klientów,
- Opis głównych konkurentów,
- Opis trendów rynkowych,
d) Określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego,
e) Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie,
f) Zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problem te mogą dotyczyć zarówno produktu jak i innych procesów biznesowych w firmie,
g) Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy,
h) Harmonogram i kosztorys wdrażania zaproponowanej strategii wzorniczej z wyszczególnieniem działań rekomendowanych w wyniku audytu wzorniczego uwzględnionych w strategii wzorniczej będących przedmiotem dofinansowania w II etapie konkursu,
i) Kalkulacja opłacalności wdrażania zaproponowanej strategii wzorniczej,
j) Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania strategii wzorniczej, sposób ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów.

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu oferty:
Najpóźniej 6 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.4 ,,Wzór na konkurencję" Etap I w ramach POPW 2014-2020.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę doradczą polegającą na projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek na rzecz co najmniej 3 podmiotów gospodarczych w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być Wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda:
a) wykazu zrealizowanych usług na rzecz minimum 3 podmiotów gospodarczych w zakresie projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – wzór wykazu usług oraz okazania stosowanych referencji (potwierdzeń wykonania usług), od minimum 3 podmiotów, potwierdzających skuteczność ww. usługi.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę doradczą polegającą na projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek na rzecz co najmniej 3 podmiotów gospodarczych w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być Wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda:
a) wykazu zrealizowanych usług na rzecz minimum 3 podmiotów gospodarczych w zakresie projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – wzór wykazu usług oraz okazania stosowanych referencji (potwierdzeń wykonania usług), od minimum 3 podmiotów, potwierdzających skuteczność ww. usługi.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Potencjał techniczny

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę doradczą polegającą na projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek na rzecz co najmniej 3 podmiotów gospodarczych w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być Wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda:
a) wykazu zrealizowanych usług na rzecz minimum 3 podmiotów gospodarczych w zakresie projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – wzór wykazu usług oraz okazania stosowanych referencji (potwierdzeń wykonania usług), od minimum 3 podmiotów, potwierdzających skuteczność ww. usługi.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę doradczą polegającą na projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek na rzecz co najmniej 3 podmiotów gospodarczych w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być Wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda:
a) wykazu zrealizowanych usług na rzecz minimum 3 podmiotów gospodarczych w zakresie projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – wzór wykazu usług oraz okazania stosowanych referencji (potwierdzeń wykonania usług), od minimum 3 podmiotów, potwierdzających skuteczność ww. usługi.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę doradczą polegającą na projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek na rzecz co najmniej 3 podmiotów gospodarczych w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być Wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda:
a) wykazu zrealizowanych usług na rzecz minimum 3 podmiotów gospodarczych w zakresie projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – wzór wykazu usług oraz okazania stosowanych referencji (potwierdzeń wykonania usług), od minimum 3 podmiotów, potwierdzających skuteczność ww. usługi.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę doradczą polegającą na projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek na rzecz co najmniej 3 podmiotów gospodarczych w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być Wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda:
a) wykazu zrealizowanych usług na rzecz minimum 3 podmiotów gospodarczych w zakresie projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – wzór wykazu usług oraz okazania stosowanych referencji (potwierdzeń wykonania usług), od minimum 3 podmiotów, potwierdzających skuteczność ww. usługi.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, Zamawiający uzna podpisane oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,
b) niespełnienia określonych w przetargu wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy,
c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:
a) odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy,
b) zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
4) Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
5) Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym przetargu oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie.
6) Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
7) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
8) Przedłużenie terminów zakończenia przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
d) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.
9) W sytuacjach opisanych w niniejszym postępowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
10) Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty.
2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3) Załącznik nr 3 – Wzór Wykazu usług.
4) Załącznik nr 4 – Wzór Wykazu osób.
5) Załącznik nr 5 – Klauzula RODO.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryterium: C – Cena netto – Waga 40%:
2) Kryterium Z – Forma realizacji – waga 20%
3) Kryterium R – Czas realizacji – waga 20%
4) Kryterium E – Ilość ekspertów – waga 20%
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą, Zamawiający uzna podpisane oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konkfliktu interesów.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Business City Sp. z o.o.

Adres

Juranda 1/101

20-629 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

783 558 668

NIP

7123356330

Numer naboru

POPW.01.04.00-IP.01-00-002/19

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EKATE-KARBON Przemysław Pstrokoński, Pl. Słowackiego 15, 62-730 Dobra, NIP: 6681692981, Regon: 302766139, oferta złożona osobiście w dniu 26.07.2019 o godz. 15:50, cena: 89 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 206