Strona główna
Logo unii europejskiej

Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w regionach partnerskich na Białorusi, Łotwie i Ukrainie oraz w Kazachstanie (ZP.272.10.5.2018)

Data publikacji: 20.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2018

Numer ogłoszenia

2108

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę
- w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.10.5.2018) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 wraz z załącznikami.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów, z załączonych do oferty dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę postawionych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.

2. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty. Zalecane jest, aby podpis osoby uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kubiak i Donata Żurek, adres e-mail: zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w regionach partnerskich na Białorusi, Łotwie i Ukrainie oraz w Kazachstanie w ramach projektu „Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części:
Część 1: Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w obwodzie witebskim (Białoruś)
Część 2: Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w obwodach winnickim i wołyńskim (Ukraina)
Część 3: Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w obwodzie aktiubińskim (Kazachstan)
Część 4: Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w Łatgalskim Regionie Planowania (Łotwa) ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Daugavpils.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia. Dla każdej części zamówienia dokonane zostaną odrębnie:
- ocena ofert,
- wybór najkorzystniejszej oferty,
- zawarcie umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do PROJEKTU UMOWY (Załącznik Nr 4 do Zamówienia ofertowego)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do PROJEKTU UMOWY (Załącznik Nr 4 do Zamówienia ofertowego)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Działania organizacyjno-doradcze w zakresie mają na celu przygotowanie i przeprowadzenie badań rynkowych w regionach partnerskich związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw branż rolno-spożywczej, włókienniczej i informatycznej, przygotowanie przedsiębiorstw do podjęcia działań na rynkach docelowych, wsparcie merytoryczno-doradcze wydarzeń projektowych w Polsce i w każdym z regionów partnerskich.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w regionach partnerskich na Białorusi, Łotwie i Ukrainie oraz w Kazachstanie w ramach projektu „Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części:
Część 1: Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w obwodzie witebskim (Białoruś)
Część 2: Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w obwodach winnickim i wołyńskim (Ukraina)
Część 3: Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w obwodzie aktiubińskim (Kazachstan)
Część 4: Działania koordynacyjno-doradcze w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa łódzkiego (branża rolno-spożywcza, włókiennicza i informatyczna) w Łatgalskim Regionie Planowania (Łotwa) ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Daugavpils.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia. Dla każdej części zamówienia dokonane zostaną odrębnie:
- ocena ofert,
- wybór najkorzystniejszej oferty,
- zawarcie umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do PROJEKTU UMOWY (Załącznik Nr 4 do Zamówienia ofertowego)

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79400000-8
80500000-9

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa, będąca przedmiotem zamówienia, będzie świadczona sukcesywnie od momentu podpisania umowy do 1 grudnia 2019 r. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie i w terminach lub w ramach sekwencji zdarzeń przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do PROJEKTU UMOWY.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Warunek taki sam dla wszystkich części

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż należycie wykonali (zakończyli) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na:
a) prezentacji na targach branżowych lub wielobranżowych
lub
b) organizacji lub opracowaniu programu misji gospodarczej do jednego lub więcej krajów z terenu byłego Związku Radzieckiego
lub
c) działalności konsultingowej w zakresie negocjacji i przygotowania kontraktu pomiędzy firmą z Polski z jednej strony, a firmą z terenu byłego Związku Radzieckiego.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek taki sam dla wszystkich części

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która:
- posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia działalności eksportowej na terenie byłego Związku Radzieckiego oraz
- swobodne porozumiewa się w języku rosyjskim na poziomie C1 (potwierdzone właściwym certyfikatem typu TOEFL lub certyfikat Instytutu Puszkina) lub posiada dyplom ukończenia studiów co najmniej licencjackich na kierunku filologia rosyjska) lub język rosyjski jest jej językiem ojczystym.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez którąś ze wskazanych przez Wykonawcę osób, Wykonawca będzie mógł zmienić personel delegowany do wykonywania zamówienia - z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone powyżej dla osoby, która będzie miała zastąpić. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy - Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:

a) Formularz ofertowy – patrz Załącznik Nr 1;

b) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, z podaniem opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik Nr 2 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

- poświadczenie,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Wykonawca wraz z ofertą uzasadni, że z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie pierwszym;

Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.

W/w dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu.

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia - patrz Załącznik Nr 3.

Z wykazu osób musi w sposób jednoznaczny wynikać, że dana osoba posiada wymagane doświadczenie.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 70%
2. Skuteczność z uwzględnieniem jakości - 30%

Opis sposobu przyznawania punktacji zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zapytania ofertowego

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Województwo Łódzkie

Adres

al.Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7251739344

Numer naboru

RPLD.02.02.02-IP.02-10-024/17

Inne źródła finansowania

Budżet Województwa Łódzkiego

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W zakresie części 1:
Zamawiający unieważnia zapytanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w tej części.

W zakresie części 2:
Zamawiający unieważnia zapytanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w tej części.

W zakresie części 3:
Zamawiający unieważnia zapytanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w tej części.

W zakresie części 4:
Zamawiający unieważnia zapytanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w tej części.
Liczba wyświetleń: 596