Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie na obsługę związaną z wynajęciem powierzchni wystawienniczej na targach Cosmoprof Asia Hong Kong w dniach 13-15 listopad 2019 r.

Data publikacji: 07.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2019

Numer ogłoszenia

20656

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

2019-07-08. W opisie przedmiotu zamówienia zmieniono zapis w części:
było:
"c. najem powierzchni wystawienniczej niezabudowanej o parametrach minimalnych: nie mniej niż 16 m2 w hali kosmetyków profesjonalnych nr 3E, stoisko narożne,"
na:
"c. najem powierzchni wystawienniczej niezabudowanej o parametrach minimalnych: nie mniej niż 16 m2 w hali kosmetyków profesjonalnych nr 3E,"

W związku ze zmianą, przedłużono termin składania ofert o jeden dzień tj. do 17.07.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w wersji papierowej bądź elektronicznej.
2. Oferty w postaci papierowej (formie pisemnej) należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Bacciarellego 54, 51-649 Wrocław
3. Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ewa.pyzik@arkana.pl
4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze sądowym, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
8. Oferty należy składać z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto. Cena podana w walucie obcej zostanie przeliczona wg. kursu średniego NBP z dnia oceny ofert.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewa.pyzik@arkana.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Pyzik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 088 044

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni wystawienniczej na targach Cosmoprof Asia Hong Kong w terminie 13-15 listopad 2019 r. w Hong Kongu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:
a. opłata wpisowa,
b. wpis do targowego informatora sekcji polskiej
c. najem powierzchni wystawienniczej niezabudowanej o parametrach minimalnych: nie mniej niż 16 m2 w hali kosmetyków profesjonalnych nr 3E,
d. najem standardowej zabudowy stoiska wystawienniczego

3. Oferta musi uwzględniać: opłaty jak w punkcie 2 i wszelkie inne opłaty obligatoryjne związane z uczestnictwem w targach oraz precyzyjną lokalizację stoiska.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Chiny Miejscowość: Hong Kong

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).
Tytuł projektu: „Dalszy rozwój eksportu firmy ARKANA i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.”
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Zamówienie będzie udzielone z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na obsługę związaną z wynajęciem powierzchni wystawienniczej na targach Cosmoprof Asia Hong Kong w terminie 13-15 listopad 2019 r. w Hong Kongu.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni wystawienniczej na targach Cosmoprof Asia Hong Kong w terminie 13-15 listopad 2019 r. w Hong Kongu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:
a. opłata wpisowa,
b. wpis do targowego informatora sekcji polskiej
c. najem powierzchni wystawienniczej niezabudowanej o parametrach minimalnych: nie mniej niż 16 m2 w hali kosmetyków profesjonalnych nr 3E,
d. najem standardowej zabudowy stoiska wystawienniczego

3. Oferta musi uwzględniać: opłaty jak w punkcie 2 i wszelkie inne opłaty obligatoryjne związane z uczestnictwem w targach oraz precyzyjną lokalizację stoiska.

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 13.11.2019 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
5. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
6. urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
3.Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa pisemna o realizację przedmiotu zamówienia.
4.Wykonane prace potwierdzane będą protokołami odbioru.
5.Płatności za przedmiot zamówienia nastąpią przelewem bankowym, zgodnie z podpisaną umową na realizację przedmiotu zamówienia.
6.Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego określa się na minimum 7 dni od daty otrzymania faktury.
7.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy – w zakresie wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania) Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia na etapie rozpisywania postępowania ofertowego, a mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do dokonania czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy.
b) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
c) zmiana terminu płatności i warunków płatności – konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub innych zmian będących następstwem zmian umowy o dofinansowanie projektu.
d) zmian dotyczące nazwy i siedzibie Wykonawcy i Zamawiającego, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy.
e) zmian mających na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie.
f) wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody.
W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.
Strona powołująca się na stan siły wyższej zobowiązana będzie do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej;
g) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne/administracyjne;
h) wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, o okres niezbędny do realizacji w/w robót.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Wypełniony poprawnie i kompletnie formularz ofertowy, będący załącznikiem do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta- jeśli dotyczy.

W zakresie ww. dokumentów Zamawiający zwróci się do oferenta o wyjaśnienia w następujących przypadkach:
1. Formularz ofertowy nie został podpisany poprawnie.
2. Nie załączono lub załączono niepoprawne załączniki do oferty.
3. Stwierdzono oczywiste błędy pisarskie.
W takim przypadku, Zamawiający drogą elektroniczną zwróci się do oferenta z prośba o wyjaśnienia i uzupełnienia w terminie maksymalnie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego od daty wysłania informacji. Oferent przesyła wyjaśnienia i uzupełnienia również drogą elektroniczną lub pisemną, a w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej składa przesłane wyjaśnienia w formie pisemnej w treści identycznej jak przesłanej drogą elektroniczną.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Zamówienie zostanie udzielone po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert, pochodzących od niewykluczonych Oferentów.
2.Porównaniu i ocenie podlegać będą wszystkie ważne oferty, tj. zgodne z zapytaniem ofertowym, na podstawie poniższego kryterium.
3. Kryteria oceny ofert: cena– waga kryterium: 100%.
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia oceny ofert.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena - Kryterium cena=(C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

4. Odrzucenie oferty
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty, jeśli:
-uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
-ofertę złoży wykonawca, który nie potwierdzi w wymagany sposób spełnienia postawionych w postępowaniu warunki udziału,
-w przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej lub elektronicznej do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim:
a) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
b) zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
c) zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
d) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania oferentów na rynku,
e) zasadą zapobiegania konfliktu interesów zgodnie z punktem WYKLUCZENIA.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlega Oferent, który:
- złoży więcej niż jedną ofertę, lub
- jest w stanie likwidacji, ogłoszono jego upadłość, lub
- jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego lub jego upadłość jest ogłoszona, jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym, lub
- nie spełnia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, lub
- nie spełnia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, lub
- nie spełniona będzie zasada zapobiegania konfliktu interesów.
- zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
- urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Konflikt interesu należy rozumieć w szczególności jako taką zależność, która oznacza brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez zamawiającego wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu. Konfliktem interesu będzie również realizacja zamówienia przez wykonawcę/podwykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

Szczegółowe informacje dotyczące zapobiegania konfliktowi interesów znajdują się w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP.

W przypadku oferentów, którzy planują wykonanie zlecenia z udziałem podmiotów trzecich (podwykonawcy) potencjalny podwykonawca musi spełniać wymogi niepozostawania w konflikcie interesów z Zamawiającym opisane jw. Potwierdzeniami na powyższe wymagania jest oświadczenie złożone na formularzu ofertowym.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

ul. Marcellego Bacciarellego 54

51-649 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

601088044

NIP

8971768179

Numer naboru

POIR.03.03.03-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 91