Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie RPL01-2018 Automatyczna maszyna myjąca na alkohole modyfikowane w celu realizacji projektu pt.: Innowacyjne usługi i testy mycia przemysłowego alkoholami modyfikowanymi części przemysłowych z uwzględnieniem między innymi norm VDA19 oraz ISO16232.

Data publikacji: 19.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2018

Numer ogłoszenia

2064

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
na adres e-mail:. piotr.cimr@rotec.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: RoTec Polska ul. Strefowa 8a; 43-100 Tychy (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
Osoba do kontaktu: Piotr Cimr tel.: 32 780 11 93
Oferta powinna mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym, w imieniu Oferenta (podpis musi być czytelny bądź opatrzony pieczątką imienną) oraz opatrzona pieczątką firmową,
Każdy z Oferentów zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia - załącznik nr 4.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.cimr@rotec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Cimr

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 780 11 93

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Automatyczna maszyna myjąca na alkohole modyfikowane
Wymagania, specyfikacja techniczna są opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego RPL01-2018

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup maszyny myjącej na alkohole modyfikowane na potrzeby realizacji projektu p.n.
Innowacyjne usługi i testy mycia przemysłowego alkoholami modyfikowanymi części przemysłowych z uwzględnieniem między innymi norm VDA19 oraz ISO16232.

Przedmiot zamówienia

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego RPL01-2018

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

NIE DOTYCZY

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Planowany termin podpisania umowy: maj 2018 r.
2. Maksymalny termin dostawy: 31 maja 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia stosowne do działalności w ramach przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające potencjał techniczny adekwatny do przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Złożenie oferty w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyrobu wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

W ramach powyższego warunku wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego brak powiązań kapitałowo osobowych stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Nie spełnienie wyżej określonych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku:
1.1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, w tym niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji zamówienia,
1.2. wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych mających wpływ na termin realizacji zamówienia,
1.3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT,
1.4. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
1.5. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
1.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Wszelkie zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
3.1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości umowy, wraz
z wypłaconymi zaliczkami,
3.2. niezgodności danych/informacji zawartych w ofercie/umowie stanem rzeczywistym (np. nieprawidłowe parametry techniczne, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami,
3.3. nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
4. Strony nie będą odpowiedzialne za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy z tytułu ”siły wyższej", tzn. jeżeli wykażą, że niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, że w chwili zawarcia umowy niemożliwie było przewidzenie zdarzenia i jego skutków.
5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie. Odstąpienie to wiąże się również ze zwrotem przez Wykonawcę otrzymanych zaliczek.
6. Poza wymienionymi przypadkami, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez Zamawiającego, jak
i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
8. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych, z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Załączniki nr 2, 3, 4 - formularz ofertowy oraz stosowne oświadczenia
• Zapytanie ofertowe i załącznik nr 1 - specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zamówienia uzupełniające

--

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:

ceną (maksymalnie 50 punktów do uzyskania),
terminem realizacji (maksymalnie 50 punktów do uzyskania),Cena (C) – maksymalnie 50 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:
Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 50
gdzie:
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)
CB = cena netto badanej oferty (PLN)

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Termin realizacji (T) - maksymalnie 50 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:
Ocena – (TB/TN) x 50
gdzie:
TB – okres realizacji badany (w dniach/tygodniach)
TN – okres realizacji najkrótszy (w dniach/tygodniach)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów z ocen C, T wg poniższego wzoru:
O = C + T

Ocena złożonej oferty:
-zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym
-oferta zostanie odrzucona, jeśli:
-jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zapytania ofertowego;
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
-jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach)
-została złożona po terminie wskazanym w zapytaniu
-z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,
-żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą RoTec Polska
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

RoTec Polska

Adres

Strefowa 8a

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

Numer telefonu

327806750

NIP

6462363869

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ecoclean GmbH
Mühlenstrasse 12
70794 Filderstadt
Niemcy

Data wpłynięcia oferty: 2018-03-22
Cena: 131 334,00 EUR
Liczba wyświetleń: 338