Strona główna
Logo unii europejskiej

01/2019/RAW Wynajem serwerów, switchy, macierzy, firewalli, sandboxa, biblioteki taśmowej oraz urządzenia do symulowania ruchu sieciowego.

Data publikacji: 19.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-08-2019

Numer ogłoszenia

20561

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1024/18, tytuł projektu: „Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa (RAW Secure Phone)”. Firma RAW Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na usługę wynajmu sprzętu informatycznego opisanego szczegółowo w Załączniku nr 1.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Stefana Żeromskiego 14, 27-630 Zawichost, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@rawcyber.pl .
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2019 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 20.08.2019 r. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pani Joanna Kowalczyk, tel. 507093767, mail: jk@rawcyber.pl
6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w Załączniku nr 1.
8. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Oferenta.
10. Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
11. Oferta musi zawierać szczegółową kalkulację kosztów oraz zakres rzeczowy pracy wraz z podaniem modeli i konfiguracji oferowanego sprzętu.
12. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
13. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
14. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@rawcyber.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kowalczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507093767

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na świadczenie usługi wynajmu serwerów, wynajem switchy, macierzy, firewalla, sandboxa oraz biblioteki taśmowej, a także wynajem urządzenia do symulowania ruchu sieciowego. Szczegółowy opis w Załączniku nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Zawichost

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykorzystanie sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1024/18, tytuł projektu: „Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa (RAW Secure Phone)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na świadczenie usługi wynajmu serwerów, wynajem switchy, macierzy, firewalla, sandboxa oraz biblioteki taśmowej, a także wynajem urządzenia do symulowania ruchu sieciowego. Szczegółowy opis w Załączniku nr 1.

Kod CPV

72610000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia planowany jest w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy dla serwerów, switchy, macierzy, firewalli, sandboxów i biblioteki taśmowej. Dla urządzenia do symulowania ruchu sieciowego - w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy oraz od 18 do 24 miesiąca trwania projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Firmy posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat zrealizował projekt dostawy lub wynajmu infrastruktury informatycznej w kwocie nie mniejszej niż 1.200.000 zł netto obejmującej minimum 4 serwery oraz macierz dyskową.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, co do których nie ogłoszono upadłości oraz nie otwarto upadłości.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł w formie gotówki, przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
• W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
• W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 2 - Wypełniony formularz ofertowy
2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

• Wartość netto [C]

Punktacja za cenę będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C= Cn/Cb x 80

Gdzie:
C – otrzymane punkty
Cn – najniższa wartość netto spośród złożonych Ofert
Cb – wartość netto badanej Oferty

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

• Kryterium terminu wykonania zamówienia [t]

Punktacja za cenę będzie przyznawana zgodnie z poniższymi kryteriami:

· od 30 dni – 0 punktów
· 16 - 29 dni – 10 punktów,
· 1-15 dni – 20 punktów,

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz kryterium terminu wykonania zamówienia
od momentu podpisania umowy. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu punktów za każde z ww. kryterium oceny ofert, zgodnie z wzorem P = C + t.

Wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

RAW Sp. z o.o.

Adres

Domaniewska 17/19/133

02-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5213792855

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W określonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

Invent On sp. z o.o. – dostarczona mailowo w dniu: 16.08.2019 r.
Liczba wyświetleń: 484