Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na nabycie węzła betoniarskiego – produkcja, dostawa i montaż

Data publikacji: 26.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-07-2019

Numer ogłoszenia

20213

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 28.06.2019 r. dodano załącznik w punkcie "Pytania i wyjaśnienia".

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę można składać w formie elektronicznej lub papierowej.
2. Wszystkie elementy oferty składane w wersji elektronicznej powinny mieć postać skanu oryginału dokumentu.
3. Wszystkie elementy oferty składane w wersji papierowej powinny mieć postać oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione ze strony Oferenta.
4. Każda zapisana strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
5. Ofertę należy przesłać w formie skanu dokumentów, uprzednio podpisanych i zaparafowanych przez osoby do tego upoważnione.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę umocowaną w odpowiednim rejestrze lub pełnomocnika, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
7. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne oświadczenie przed terminem składania ofert. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie zostaną rozpatrzone.
8. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania ofertowego poprzez złożenie stosownego powiadomienia.
9. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub błędy do ich korekty/uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniem podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków oferty.
10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.
11. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
12. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy. Cena w formularzu ofertowym powinna być podana w walucie PLN. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie w walutach obcych (EUR, USD).
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. W przypadku braku tłumaczeń na język polski Zamawiający uzna, iż oferta nie spełnia wymogów formalnych.
14. Zapytanie Ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
15. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: bestw@interia.pl
2. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Inowłodzka 30, 26-300 Opoczno.
3. Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2019 r.
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia ofert.
6. Oferent może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.
7. Rażąco niska cena uznawana jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o minimum 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Oferent, którego wartość oferty zostanie uznana za rażąco niską, zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
8. W przypadku otrzymania ofert o zbliżonym wyniku oceny kryteriów wyboru Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów złożenia ofert uzupełniających. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty spośród pozostałych złożonych ofert z zachowaniem wytycznych Zasad Konkurencyjności, bez przeprowadzenia ponownego postępowania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bestw@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Pantkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+44 755 25 64

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia węzeł betoniarski do produkcji betonu SCC w Zakładzie Budowlano-Usługowym BEST s.c.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński Miejscowość: Opoczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania ofertowego jest nabycie węzła betoniarskiego do produkcji betonu SCC w Zakładzie Budowlano-Usługowym BEST s.c.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest węzeł betoniarski do produkcji betonu SCC w Zakładzie Budowlano-Usługowym BEST s.c.
2. Oferowany węzeł betoniarski musi być przeznaczony do użytkowania na terenie krajów europejskich i powinien spełniać wymagania formalne (zgodność urządzenia i liczby) określone przez Zamawiającego.
3. Podstawowe parametry i wyposażenie:
I. Wydajność teoretyczna: 60 m3/h,
II. Zasobnik kruszyw:
• 4 zasobniki po min. 15 m3, w układzie liniowym 4 x 15 m3,
• zasobnik kruszyw wyposażony w 2 wibratory elektryczne,
• szerokość załadunkowa zasobnika: 3 000 mm,
III. Waga domieszek z przystosowaniem do dozowania 2 domieszek + 2 pompy,
IV. Mieszalnik dwuwałowy o pojemności nominalnej 2250, tj. 1,5 m3 gotowego zarobu wraz z automatycznym systemem smarowania (grubość okładzin trudno-ścieralnych min. 18 mm, twardość okładzin trudno-ścieralnych min. 610 HB),
V. Lej spustowy betonu wyposażony w trudnościeralne okładziny,
VI. Waga cementu oraz waga wody z tensometrami,
VII. Kompletna instalacja wodna,
VIII. Kompletna instalacja pneumatyczna z kompresorem,
IX. Szafa sterująca, pulpit sterowniczy oraz kompletna instalacja elektryczna (okablowanie),
X. Wyposażenie sterujące / system sterowania dla węzła betoniarskiego,
XI. 3 silosy na cement o pojemności 60 T z kompletnym osprzętem, tj.: filtr, zawór bezpieczeństwa, podajnik ślimakowy cementu o długości 12 mb i min. średnicy 219 mm, system aeracji, czujnik poziomu.

W skład przedmiotu zapytania wchodzą także:
• kabina sterownicza z wyposażeniem dla operatora (biuro, krzesło, klimatyzacja),
• sonda wilgotności dla zasobników z paskiem,
• sposób załadunku kruszyw do mieszalnika: taśmociąg.

Konstrukcja wsporcza dla mieszalnika oraz wag, a także zasobniki kruszyw oraz podstawa zasobnika powinny być w całości ocynkowane.

W przedmiocie zapytania uwzględniono także transport i montaż węzła betoniarskiego.

4. Podana w formularzu ofertowym cena, powinna zawierać kompleksowo koszty związane z produkcją urządzenia, dostawą do miejsca docelowego, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowej maszyny u Zamawiającego oraz wszelkie inne niemożliwe do przewidzenia.
5. Oferent wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty:
- specyfikacja techniczna poszczególnych elementów;
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- karta gwarancyjna.
6. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy zaproponowane kwoty przekraczają budżet zakładany przez Zamawiającego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia upływa z dniem 30.11.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci prezentujący przedmiot zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanych w Zapytaniu Ofertowym.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci prowadzący działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujący warunki:
A. Znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej dostarczenie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wraz z ofertą złoży oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu – Załącznik nr 3.
B. Przedłożą kopię polisy OC lub inny dokument z którego będzie wynikać, że Oferent jest ubezpieczony na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, z tym że polisa będzie wymagana w momencie podpisania umowy z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów składających oferty będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Oferentów zgodnie z zasadą „spełnia” / ”nie spełnia”.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci nie będący w stosunku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie podpisanego Oświadczenia –Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów składających oferty będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Oferentów zgodnie z zasadą „spełnia” / ”nie spełnia”.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rozwiązania umowy w sytuacji kiedy zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie w ramach projektu o numerze POIR.02.03.01-10-0008/18. W związku z czym, Oferentowi w stosunku do Zamawiającego nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i spowodowanych obiektywnymi czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizacje postanowień umowy.
4. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
I. Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
II. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
III. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
I. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
II. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
I. Na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a;
II. W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
III. W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2. Wypełnione oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym – Załącznik nr 2;
3. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3;
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Kryterium „łączna wartość netto oferty” (K1) rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Oferentów na Formularzu oferty.

Znaczenie kryterium – 80 pkt
Opis sposobu oceny ofert wg kryterium „łączna wartość netto oferty” zgodnie z wzorem:

K1 = (najniższa oferowana wartość oferty / wartość badanej oferty) * 80

2. Kryterium „okres gwarancji” (K2) rozpatrywane będzie na podstawie okresu udzielonej gwarancji podanego przez Oferenta w Formularzu oferty.

Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy.

Znaczenie kryterium – 20 pkt
Opis sposobu oceny ofert wg kryterium „okres gwarancji” zgodnie z zestawieniem:
• okres gwarancji: minimum 12 miesięcy – 0 pkt,
• okres gwarancji: od 13 do 24 miesięcy – 10 pkt,
• okres gwarancji: powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.

3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Oferentowi w ocenie ww. kryteriów wynosi 100. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Oferenta będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczana wg wzoru:

P = K1 + K2

gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „łączna wartość netto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”

4. Zamawiający wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ZAKŁAD BUDOWLANO-USŁUGOWY BEST s.c.

Adres

Inowłodzka 30

26-300 Opoczno

łódzkie , opoczyński

Numer telefonu

+44 755 25 64

NIP

7681835470

Numer naboru

POIR.02.03.01-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: ARCEN Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Wygoda 9, 44-240 Żory
Data wpłynięcia oferty: 26.07.2019 r.
Cena netto: 1 075 000,00 PLN

Informacja:
Wpłynęło 5 ofert - 1 nie spełniała wymogów formalnych, 1 zawierała niezgodność techniczną urządzenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), 2 przekraczały wartość kwotową wybranej oferty.
Liczba wyświetleń: 265