Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”. Publikacja ponowna - w związku z problemem technicznym w ogłoszeniu nr 1875

Data publikacji: 16.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2018

Numer ogłoszenia

2005

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z problemem technicznym dot. publikacji w bazie konkurencyjności - w dniu 16.03.2018 r. opublikowano ponownie treść ogłoszenia o numerze 1875.

Wcześniejsze zmiany dokonane w dniu 16.03.2018 r. dotyczyły:
- Miejsca i sposobu składania ofert,
- Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia (dodano e-mail),
- Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia (dodano fax).
Szczegóły zmian opublikowano w pliku 2018.03.16 Autouzupełnienie zapytania .

Zmiany dokonane w dniu 23.16.2018 r. dotyczyły:
- Zmiany warunków udziału w postępowaniu,
- Zmiany (wydłużenia) terminu składania ofert.
- Zmieniono nazwę załącznika 2018.03.16 Autouzupełnienie zapytania.
Szczegóły zmian opublikowano w pliku 2018.03.23__Zmiana_zapytania.pdf

Dnia 28.03.2018 r. wpłynęło pytanie, na które została udzielona odpowiedź. Pytanie opublikowano w pliku 2018.03.28 Pytanie i udzielona odpowiedź

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w Biurze obsługi klienta (pokój 22 na parterze) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, 15-888 Białystok albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Z dopiskiem: "Dotyczy zapytania ofertowego DSI-IV.433.2.1.2018
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.03.2018 r. GODZ. 12:00”

2. Liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
3. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Oferty złożone po terminie, lub w innej niż dopuszczona formie nie będą brane pod uwagę.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, 15-888 Białystok, pokój 406.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zamawiający może jednokrotnie wezwać do uzupełnienia oferty.
10. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – tekst jednolity.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:
a) powstaną lub ujawnia się okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
12. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu poniesienia przez oferenta jakichkolwiek kosztów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
13. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części treści zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Rybicki, e-mail: jacek.rybicki@wrotapodlasia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 85 66 54 459, fax. 85 66 54 531

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej składającej się ze studium wykonalności, wyciągu z dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego – będącymi następnie załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Augustów, Bakałarzewo, Bargłów Kościelny, Białowieża, Białystok, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Choroszcz, Czarna Białostocka, Czeremcha, Czyże, Czyżew, Dobrzyniewo Duże, Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Filipów, Giby, Goniądz, Grabowo, Grajewo, Grodzisk, Gródek, Hajnówka, Janów, Jasionówka, Jaświły, Jedwabne, Juchnowiec Kościelny, Kleszczele, Klukowo, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Kolno, Kołaki, Korycin, Kulesze Kościelne, Kuźnica, Lipsk, Łapy, Łomża, Mały Płock, Michałowo, Mielnik, Milejczyce, Mońki, Narewka, Nowe Piekuty, Nowinka, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Płaska, Poświętne, Przerośl, Przytuły, Rajgród, Rudka, Rutka-Tartak, Rutki-Kossaki, Sejny, Siemiatycze, Sokoły, Sokółka, Stawiski, Suchowola, Supraśl, Suraż, Suwałki, Szczuczyn, Sztabin, Trzcianne, Turośl, Wasilków, Wąsosz, Wysokie Mazowieckie, Wyszki, Zabłudów, Zambrów, Zbójna, Turośń Kościelna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się ze studium wykonalności, wyciągu z dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego – będącymi następnie załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załącznikach:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 1.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 1.2 – Treść ankiety dot. przygotowania projektu.
Załącznik nr 1.3 – Wyniki ankiety dot. przygotowania projektu *.
Załącznik nr 1.4 – Propozycje dot. e-usług i realizacji wspólnego projektu zgłoszone przez gminy i powiaty.
Załącznik nr 1.5 – Treść ankiety dot. MPZP i SUiKZP.
Załącznik nr 1.6 – Wyniki ankiety dot. MPZP i SUiKZP *.
Załącznik nr 1.7 – Dane Partnerów i Lidera.
Załącznik nr 1.8 – Warunki przygotowania i realizacji projektu kluczowego.
Załącznik nr 1.8a – Instrukcja wypełniania załączników do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Załącznik nr 1.8b – Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów pozakonkursowych (w tym zintegrowanych) ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Załącznik nr 1.9 – Kwestionariusz do Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu.

* Wyniki ankiet – zawarte w załącznikach 1.3 i 1.6 – zostały zanonimizowane. Dane zawierające nazwy jednostek samorządu terytorialnego zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Kod CPV

71241000-9

Nazwa kodu CPV

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

A.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia, których elementem było opracowanie studium wykonalności, w tym, co najmniej jedno zamówienie obejmujące minimum 2 partnerów, współpracujących ze sobą na podstawie na przykład umowy/porozumienia. Przy czym całkowita wartość projektu, dla którego była opracowana powyższa dokumentacja, musi wynosić minimum 5 000 000 złotych brutto.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi Wykaz wykonanych usług w okresie siedmiu ostatnich lat wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

B.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym:
1) co najmniej jedną osobą, która posiada doświadczenie w przygotowaniu studium wykonalności, potwierdzone udziałem w opracowaniu minimum 3 studiów wykonalności, w tym jednego dla co najmniej 2 Partnerów (współpracujących ze sobą np. na podstawie umowy/porozumienia).
2) dodatkowo, co najmniej jedną osobą, która brała udział merytoryczny w opracowaniu minimum jednego projektu systemu informatycznego lub studium wykonalności oraz dysponuje doświadczeniem zawodowym w zakresie:
a. wdrażania systemów informatycznych służących do realizacji elektronicznych usług administracji publicznej,
b. wdrażania systemów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
c. wdrażania systemów informatycznych z zakresu informacji przestrzennej.
3) co najmniej jedną osobą, która brała merytoryczny udział w opracowaniu minimum jednego studium wykonalności w części dotyczącej analizy finansowej dla projektu o wartości całkowitej minimum 5 000 000 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi Wykaz osób, które będą wchodziły w skład zespołu realizującego umowę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia:
1. Wykaz wykonanych usług w okresie trzech ostatnich lat wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana należycie.
2. Wykaz osób, które będą wchodziły w skład zespołu realizującego umowę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:
"Cena" – waga – 70% (maksymalnie 70 punktów);
"Skrócenie terminu realizacji zamówienia" – waga – 30% (maksymalnie 30 punktów);

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium "Cena" będą liczone w następujący sposób:
Cena minimalna brutto
spośród ofert nieodrzuconych
= ----------------------------------------------------- x100 (pkt) x 70%
Cena oferty badanej brutto

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni.
Punkty badanej oferty w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia" będą liczone w następujący sposób:
- za skrócenie terminu realizacji zamówienia o każdy 1 dzień – 1 punkt;
- za skrócenie terminu realizacji zamówienia o 30 dni – 30 punktów.

W przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia o więcej niż 30 dni Zamawiający przyzna 30 punktów.
W przypadku niezadeklarowania skrócenia terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 90 dni i przyzna 0 punktów za kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia”.

W celu oceny oferty Wykonawca zsumuje punkty w kryterium "Cena" i „Skrócenie terminu realizacji zamówienia”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Adres

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856654459

Fax

856654531

NIP

5422542016

Numer naboru

RPPD.08.01.00-IZ.00-20-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie oceny złożonych ofert ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Konsorcjum: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. Krzysztof Nyczaj ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.
Data wpłynięcia oferty: 29.03.2018 r.
Cena oferty brutto: 98 400,00 zł.
Liczba wyświetleń: 451