Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego

Data publikacji: 17.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-06-2019

Numer ogłoszenia

19757

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@intesy.pl lub dostarczać na adres Zamawiającego:
intesy sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
Ofertę składaną w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: oferta na materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@intesy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Olejnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795 177 847

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego w związku z realizacją projektu „Pracuj z językiem angielskim.” nr RPLD.11.02.01-10-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego w związku z realizacją projektu „Pracuj z językiem angielskim.” nr RPLD.11.02.01-10-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

22111000-1

Nazwa kodu CPV

Podręczniki szkolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z podpisaną umową w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian może dotyczyć:
- termin realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą podlegały ocenie według kryterium najniższej ceny.
Kryterium to zweryfikowane zostanie na podstawie cen podanych przez wykonawców w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Algorytm oceny kryterium cena:
Cena minimalna
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie = ------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

intesy sp. z o.o.

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

795 177 847

NIP

7831696410

Numer naboru

RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polanglo Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 20
02-265 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 24.06.2019r.
Cena oferty: 57 600,00 zł
Liczba wyświetleń: 181