Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do instalacji prototypu IDPA - przeniesienie w nowe miejsce magazynowej hali namiotowej wraz z zapasami magazynowymi

Data publikacji: 10.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-06-2019

Numer ogłoszenia

19379

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty przyjmowane będą przez Górażdże Cement S.A. do dnia 26.06.2019, godz. 15.00 czasu lokalnego.
2. Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez internetową platformę zakupową Open Nexus opennexus.pl
3. Wszelka komunikacja w fazie zbierania ofert prowadzona będzie wyłącznie internetową platformę zakupową Open Nexus opennexus.pl
4. Poniżej wskazany e-mail do wysyłania ofert jest tylko informacją o osobie kontaktowej. Ofertę należy wysłać jedynie za pośrednictwem platformy opennexus.pl.
5. Ważność oferty uznaje się za 60 dni od daty jej złożenia, o ile oferent nie zaznaczy inaczej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kinga.maslowska@gorazdze.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Masłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 449 368

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie w nowe miejsce magazynowej hali namiotowej wraz z zapasami magazynowymi, w celu umożliwienia instalacji prototypowej linii IDPA .
Szacowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do końca września 2019 roku Kategoria ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Chorula

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest możliwość realizacji projektu badawczego pt." Optymalizacja działania IDPA (Instalacji Dozowania Paliw Alternatywnych) oraz pieca obrotowego poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, w celu zmniejszenia zużycia węgla i ograniczenia emisji CO2 przy produkcji klinkieru portlandzkiego", poprzez przygotowanie terenu, na którym instalacja ma być posadowiona.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie magazynowej hali namiotowej w celu przygotowania miejsca pod instalację IDPA 1.

Szczegółowe prace do wykonania to:
1. Przeniesienie zapasów magazynowych - wywiezienie z istniejącej hali zapasów magazynowych, przewiezienie ich w rejon projektowanej lokalizacji, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi na okres realizacji nowego magazyn, a następnie przewiezienie ich do magazynu powstałego w nowej lokalizacji
2. Demontaż istniejącej hali magazynowej wraz z transportem elementów w rejon nowej lokalizacji
3. Montaż hali magazynowej
4. Wykonanie posadzki o nawierzchni z kostki betonowej
5. Demontaż instalacji elektrycznej (rozdzielnica elektryczna, instalacja oświetleniowa) w istniejącej hali magazynowej.
6. Montaż kompletnej instalacji elektrycznej (rozdzielnica elektryczna, instalacja oświetleniowa) w przeniesionej hali magazynowej zgodnie z elektrycznym projektem wykonawczym.

Do wykonania przyjęto wersję projektu z 24 szt. opraw oświetleniowych (oprawy oświetleniowe w ilości 24 szt. dostarczy inwestor).

7. Wykonanie linii zasilającej halę magazynową z rozdzielnicy N4XL1 (SO-18) wraz z układem głównego wyłącznika prądu.

Szczegółowy projekt budowlany i wykonawczy w branży budowlanej i elektrycznej zostanie przekazany oferentom, którzy dokonają wizji lokalnej i złożą oświadczenie o zachowaniu poufności.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie przewiduje się

Harmonogram realizacji zamówienia

Szacowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do końca września 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Referencje i pisma referencyjne potwierdzające realizacje podobnych robót . (np.: min 3 referencje za ostatnie 5 lat działalności)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dokumenty potwierdzające kondycję finansową spółki (np. sprawozdania finansowe za ostatni rok, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT-7

Dodatkowe warunki

1. Udział w wizji lokalnej
2. Informacje o posiadanych przez oferenta certyfikatach z zakresu jakości i ochrony środowiska.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Pismo przewodnie - podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta – musi zawierać co najmniej potwierdzenie wszystkich dokumentów procedury wyboru, oferowane ceny w PLN lub EUR, termin dostawy oraz okres ważności oferty.
2. Przewidywany harmonogram realizacji zamówienia 2 miesiące od otrzymania zamówienia Warunki płatności.
3. Łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia
4. Lista potencjalnych poddostawców.
5. Bieżący wyciąg z Rejestru Spółek
6. Referencje i pisma referencyjne potwierdzające realizacje podobnych robót . (np.: min 3 referencje za ostatnie 5 lat działalności)
7. Dokumenty potwierdzające kondycję finansową spółki (np. sprawozdania finansowe za ostatni rok, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT-7
8. Informacje o posiadanych przez oferenta certyfikatach z zakresu jakości i ochrony środowiska.
9. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 1)
10. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej. Przed złożeniem oferty Oferent powinien zapoznać się z wszystkimi załączonymi dokumentami przetargowymi, miejscem realizacji zamówienia i lokalnymi wa

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
3. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego lub jego nierozstrzygnięcia bez podania przyczyny (zostanie sporządzona notatka)
4. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym samym czasie negocjacji techniczno-biznesowych z kilkoma potencjalnymi wykonawcami.
5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym lub przekazane oferentowi przez Górażdże Cement w formie pisemnej lub ustnej w trakcie procesu wyboru dostawcy i/lub ewentualnej realizacji niniejszego zadania są poufne i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie.

6. Przy ocenie ofert zastosowane będą następujące kryteria:
a) Łączna cena zakupu
b) termin realizacji zamówienia
c) oferowane gwarancje
d) referencje – doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

a) Cena netto – waga 70% (w ramach tego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 1-10);
b) Kryteria pozostałe – waga 30% (w ramach tego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 30, dla każdego z kryterium po 10 punktów maksymalnie):
• oferowane gwarancje (1-10 punktów)
• czas realizacji zamówienia (1-10 punktów)
• referencje – doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. (1-10 punktów)
8. Punkty uzyskane przez daną ofertę w ramach kryteriów „Cena netto” i „Kryteria pozostałe” zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie obliczona łączna punktacja danej oferty.
9. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością punktów.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Górażdże Cement SA

Adres

Cementowa 1

47-316 Chorula

opolskie , krapkowicki

Numer telefonu

+48693839560

NIP

7560003405

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Data wpływy oferty: 26.06.2019
Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych Piec-Bud Wrocław sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 254, 59-220 Legnica, NIP 8990203024
Liczba wyświetleń: 163