Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali produkcyjnej przy ul. Przemysłowej w Przemyślu.

Data publikacji: 10.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-06-2019

Numer ogłoszenia

19367

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
HENSFORT Sp. z o.o. ul. Nestora 1, 37-700 Przemyśl, lub pocztą elektroniczną na adres: office@hensfort.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@hensfort.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Wenzel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 855 246

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie hali produkcyjnej o powierzchni ok. 2 500m² oraz wyposażeniu jej w instalacje sanitarne i elektroenergetyczne zgodnie z przedmiarami załączonymi do zapytania ofertowego i projektem budowlanym, dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Przemyśl Miejscowość: Przemyśl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej będącej elementem projektu pn. "Wdrożenie autorskiej technologii produkcji stolarki otworowej wyposażonej w nowatorski układ chłodzenia" dofinasowanego w ramach POIR 3.2.1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej o powierzchni około 2 500m² obejmująca następujące prace:
- roboty ziemne,
- fundamenty i podwaliny,
- drenaż opaskowy i wewnętrzny hali,
- podłoża pod posadzki hali,
- konstrukcja stalowa hali,
- ściany zewnętrzne,
- tynki, malowanie i okładziny ścian i stropów
- bramy przemysłowe segmentowe i drzwi wewnętrzne
- dach i pokrycie
- podest magazynowy
- uzbrojenie hali w instalacje sanitarne oraz instalację elektro- energetyczną.
Prace te należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Zestawienia ilościowe podane są w przedmiarach robót załączonych do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować najpóźniej do 30.11.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
b. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość składanej oferty .
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie a):
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie b):
kopia właściwej polisy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, liczonych przed terminem składania ofert, wykonał minimum 3 podobne prace (zgodne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia). Przez podobne prace należy rozumieć wykonanie prac z zakresu budowy hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2500 m² każda.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty właściwe referencje.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty właściwe oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej zdolność do wykonanie przedmiotu zamówienia. Składający ofertę oświadcza, że na dzień jej złożenia nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US, wydane przez właściwe instytucje nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Kopia właściwej polisy OC
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US
- Oświadczenie że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne
- Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1)
- Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu Zamówienia
- Referencje potwierdzające wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny

1. Cena Od 0 do 70 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70

2. Gwarancja Od 0 do 30 Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą
gwarancją mnożony przez 30

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

HENSFORT Sp. z o.o.

Adres

Nestora 1

37-700 Przemyśl

podkarpackie , Przemyśl

Numer telefonu

+ 48 601 855 246

NIP

7952233643

Numer naboru

POIR.03.02.01-IP.03-00-002/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 337