Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty budowlane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaracza 14 C w Ostródzie

Data publikacji: 06.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2019

Numer ogłoszenia

19307

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie MABK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 14-100 Ostróda, sekretariat pok. 14, w terminie do dnia 21.06.2019 r. godz. 14:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wmjaracza14c@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Sarzała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 633 727

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Jaracza 14C w Ostródzie – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
I etap - modernizację instalacji c.o. (wymiana zaworów termostatycznych);
- modernizację instalacji c.w.u.;
- docieplenie stropu nad piwnicą;
II etap - docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z robotami towarzyszącymi;
- wymiana okien w części wspólnej budynku;
III etap - docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych wraz z robotami towarzyszącymi;
- uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych wraz z robotami towarzyszącymi

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: ostródzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Roboty budowlane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaracza 14 C w Ostródzie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Jaracza 14C w Ostródzie – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
I etap - modernizację instalacji c.o. (wymiana zaworów termostatycznych);
- modernizację instalacji c.w.u.;
- docieplenie stropu nad piwnicą;
II etap - docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z robotami towarzyszącymi;
- wymiana okien w części wspólnej budynku;
III etap - docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych wraz z robotami towarzyszącymi;
- uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych wraz z robotami towarzyszącymi

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych, 45320000 Roboty izolacyjne, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 45410000-4 Tynkowanie, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

Harmonogram realizacji zamówienia

I etap – IV kw. 2019 r.
II etap – II kw. 2020 r.
III etap – IV kw. 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia - dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na termomodernizacji budynku wielorodzinnego (przez termomodernizację zamawiający rozumie wykonanie docieplenia budynku wszystkich elementów budynku, w tym także docieplenie dachu i wymianę stolarki okiennej) Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZO, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3. Do przedmiotowego wykazu wykonanych robót (załącznika nr 3 do ZO) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3) Dysponowania potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Minimalne wymagania: osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek posiadania doświadczenia - zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (C) 96%
2 Okres gwarancji i rękojmi (Ogr) 4%

3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) - (waga 96%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

1) C = (Co: Cb) x 96 pkt, gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
Co – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb – cena oferty badanej
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w pkt . 1 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO)
3) Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
4) Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr) - (waga 4%) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
5) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg poniższego wzoru:
6) Ogr =(Gro: Grn) x 4 pkt, gdzie:
7) Ogr - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
8) Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
9) Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach
10) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 4 pkt.
11) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO).
4. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa

Adres

Jaracza 14 C

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

508633727

NIP

7411994365

Numer naboru

RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18

Inne źródła finansowania

środki własne, dotacja
Liczba wyświetleń: 89