Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej termoformierki do testów w ramach projektu " Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu"

Data publikacji: 07.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-06-2019

Numer ogłoszenia

19277

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole, w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00
3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4) Oferta musi wpłynąć do końca dnia 25. 06. 2019 r.

Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku “Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nie ścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Możliwe sposoby dostarczenia oferty:
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: “Termoformierka”.
b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektrowniczej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy ( ogloszenia@alcor.pl ) Zamawiającego. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytania ofertowe.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Podana w ofercie cena netto ma być wyrażona w PLN lub EUR. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na potrzeby oceny na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.
6. Wykonawca powinien wykazać wartość powiększoną o stosowny do przedmiotu zamówienia podatek VAT jeżeli dotyczy.
7. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
8. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
2. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/ prośby o wyjaśnienie.
3. Po dokonaniu analizy oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje
Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:
- mailowo
- poprzez Bazę Konkurencyjności
- poprzez stronę internetową Zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ogloszenia@alcor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Szar/Jarosław Kozak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Szar tel. + 48 607-901-211 Jarosław Kozak tel. +48 530-099-713

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej termoformierki do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu” nr wniosku RPOP.01.01.00-16-0002/18

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy oferującego zakup, dostawę, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej termoformierki niezbędnej do badań i testów w ramach realizacji projektu “Opracowanie technologii produkcji foli spełniającej funkcje tac ochronnych systemu ODSALAX wraz z walidacją produktu” nr wniosku RPOP.01.01.00-16-0002/18

Przedmiot zamówienia

Zakup, dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej termoformierki o parametrach podanych poniżej.

Efektywne pole formowania: Min. 900 x 900 mm
Wymiar materiału do formowania: Max 1000 x 1000 mm
Grubość przetłaczanego materiału: Do 5 mm
Ilość stref grzewczych pieca górnego: Min. 4 szt.
Moc promienników: Min. 250W
Pomiar temperatury materiału: Pomiar przy użyciu pirometru
Wydajność pompy próżniowej: Min. 100m3
Załadunek formy: Od przodu urządzenia

Wyposażenie:
a) Stół napędzany za pomocą siłowników
b) Zabezpieczenie optyczne przed opadnięciem rozgrzewanego tworzywa na piec dolny
c) Zabezpieczenie chroniące bezpieczeństwo operatora przed dociśnięciem przez ramę dociskającą materiał
d) System zapobiegający spadkowi poziomu próżni w zbiorniku
e) Panel dotykowy z programem sterującym z możliwością edycji parametrów.

Wymagane funkcje
a) Możliwość regulacji wymiarów tłoczenia za pomocą podzielnic
b) Rozdmuch rozgrzanego materiału
c) Podtrzymanie materiału podczas rozgrzewania za pomocą poduszki powietrznej
d) Formowanie w trybie ręcznym i automatycznym
e) Możliwość podłączenia maszyny do Internetu co pozwoli w szybki sposób zdiagnozować uszkodzenia
Montaż i uruchomienie: TAK
Serwis on-line: TAK
Instruktaż stanowiskowy: TAK

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonej w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Ciężar udowodnienia zachowania równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.

Kod CPV

42940000-7

Nazwa kodu CPV

Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala następujące terminy realizacji zamówienia:
a) Termin dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu, uruchomienia wraz ze szkoleniem podstawowym do: 31.10.2019r.

Za termin dostawy urządzania uważa się dzień, w którym urządzenia zostanie dostarczone do Centrum Badawczo – Produkcyjnego „Alcor” w Opolu. Termin ten zostanie potwierdzony przez strony protokołem zdawczo-odbiorczy i dokumentem techniczno-rozruchowym.
Za termin montażu i uruchomienia urządzenia uważa się termin, w którym urządzenie zostanie przygotowane do użytkowania przez Zamawiającego. Termin wykonania montażu zostanie potwierdzony przez Zamawiającego protokołem uruchomienia.
Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
3. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie dla poszczególnych części postępowania.
4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zamianach poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach w miejscach upublicznienia zapytania.
5. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą umowę na realizację przedmiotu Zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz ofertowy
- Wypełnione oświadczenie o braku powiązań
- Specyfikacja techniczna potwierdzająca własności produktu podane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (np. karty katalogowe)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2.Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

Znaczenie punktowe kryterium (pkt.):

1. Cena netto (C) - waga 80 pkt.
2. Długość gwarancji na środki trwałe nowe (miesiące)(G) – waga 20 pkt.

1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena netto” zostanie obliczona wg wzoru:

C = ( Cmin / Cx ) x 80 pkt

Gdzie:
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach
Cx -cena netto oferty ocenianej
Wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2. Liczba punktów (max 20 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „długość gwarancji na środki trwałe nowe (miesiące)” zostanie obliczona wg wzoru:

G = ( Gx / Gmax) x 20 pkt

gdzie:
G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę
Gmax – najdłuższy zaoferowany czas gwarancji wśród badanych ofert (w miesiącach)
Gx – czas gwarancji oferty ocenianej
Ilość pełnych miesięcy od daty dostarczenia.

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert będzie wyliczona wg wzoru:

W = C + G

gdzie:
W – ocena końcowa ocenianej (badanej) oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1 (Cena)
G – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2 (Długość gwarancji na środki trwałe nowe - miesiące)

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów

Dodatkowe informacje dla oceny ofert
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi prze Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający wróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokości ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lud odwołane. Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie wyznaczonym w zapytaniu, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

Wykluczenia

1. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z Wykonawcą.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiazań osobowych lub kapitałowych prowadzono jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 20.05.2003, s.36).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu z związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączenia do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań stanowiących integralną część formularza ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań stanowiących integralną część formularza ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Centrum Badawczo-Produkcyjne "ALCOR" Sp.z o.o.

Adres

Kępska 12

45-130 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774554610

NIP

7540337882

Numer naboru

RPOP.01.01.00-IP.01-16-002/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFOTEC CNC Sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 45C/23
61-806 Poznań

Data wpłynięcia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej: 07.06.2019.
Data wpłynięcia oryginału oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej: 13.06.2019

Zaoferowana cena: 110 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 217