Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium” na potrzeby prac nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej do roku 2030

Data publikacji: 06.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

19273

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w języku polskim, następnie wydrukowaną, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, i zeskanowaną przesłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@metropoliakrakowska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Julita Ewert - Stawowy i Pani Maria Piątkowska - zakres merytoryczny, Pani Beata Zięba - kwestie formalne

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 34 18 512

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium” na potrzeby prac nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej do roku 2030.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium” na potrzeby prac nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej do roku 2030.

Przedmiot zamówienia

1. Sporządzenie dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium" na potrzeby prac nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej do roku 2030. (zwanego dalej Diagnozą), z zachowaniem poniższej struktury dokumentu:
• Podstawowe informacje o Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.
• Wyniki analizy uwarunkowań wewnętrznych oraz sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Metropolii Krakowskiej wraz z identyfikacją i wskazaniem trendów i prognoz rozwojowych w perspektywie 2030 roku.
Analiza w układzie dynamicznym i porównawczym. Wyniki analizy opatrzone adekwatnymi informacjami infograficznymi (mapy, tabele, grafy, wykresy itp.) odnośnie zidentyfikowanych zjawisk i wysuniętych wniosków.
• Załącznik. Sprawozdanie z warsztatu diagnostycznego dla przedstawicieli gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
2. Dokument ma stanowić podsumowanie prac diagnostycznych, obejmujących przede wszystkim:
2.1 przeprowadzenie analizy (w oparciu o dostępne dane statystyczne lub inne dane, wytworzone lub pozyskane, w dyspozycji Wykonawcy) uwarunkowań wewnętrznych oraz sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Metropolii Krakowskiej wraz z identyfikacją i wskazaniem trendów i prognoz rozwojowych w perspektywie 2030 roku, która musi objąć następujące zagadnienia:
i. gospodarka;
ii. kapitał społeczny;
iii. jakość życia;
iv. mobilność;
v. środowisko;
vi. zarządzanie;
Katalog wymienionych powyżej zagadnień nie stanowi zbioru zamkniętego – Wykonawca może opisać dodatkowe zagadnienia.
2.2 identyfikacja i wskazanie wyzwań rozwojowych stojących przed Metropolią Krakowską w perspektywie 2030 roku z uwzględnieniem kwestii zintegrowanego zarządzania metropolitarnego, w tym roli Stowarzyszenia Metropolia Krakowska;
2.3 analiza dokumentów, w tym obligatoryjnie wymienionych poniżej, w kontekście dobrania adekwatnych obszarów diagnozy oraz wskaźników i mierników analizowanych zjawisk:
i. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku);
ii. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
iii. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (projekt z 17 grudnia 2018 r.);
iv. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;
v. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;
vi. Strategia ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego;
vii. Strategia SMART_KOM czyli mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym;
viii. Strategia Rozwoju Krakowa 2030;
ix. Janas K., Jarczewski W. (red.), 2017, Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Raport o stanie polskich miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM, Kraków;
x. Miasta województwa małopolskiego – zmiany, wyzwania i perspektywy rozwoju, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego;
xi. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, Raport końcowy, czerwiec 2018;
xii. Noworól A., Współpraca gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – doświadczenia i perspektywy;
xiii. JASPERS Guidance Note I oraz II.
Niniejszy katalog stanowi minimum wymagane przez Zamawiającego, który może zostać na wniosek Wykonawcy poszerzony. Pozyskanie wymienionych wyżej materiałów pozostaje po stronie Wykonawcy (poza opracowaniem wskazanym w pkt. xii oraz xiii, które zostanie dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego).
2.4 przeprowadzenie min. 4-godzinnego warsztatu diagnostycznego dla przedstawicieli gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w siedzibie Stowarzyszenia, podczas którego Wykonawca zaprezentuje wstępne efekty prac diagnostycznych oraz wynikające z nich wnioski, a także przeprowadzenie warsztat dot. kluczowych wyzwań i obszarów współpracy gmin Metropolii Krakowskiej.

UWAGA: Cały opis przedmiotu zamówienia dostępny w załączniku pod nazwą: Zapytanie ofertowe

Kod CPV

98133100-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci (osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta.
2. Posiadają kwalifikacje i doświadczenie wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia tj. do realizacji zamówienia wyznaczą osobę/osoby posiadającą/posiadające następujące doświadczenie:
a) autorstwo lub współautorstwo diagnoz do min. 3 dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym lub ewaluacyjnym na poziomie co najmniej lokalnym w ciągu ostatnich 5 lat;
i
b) przeprowadzenie min. 3 warsztatów diagnostycznych, służących przygotowaniu strategii rozwoju na poziomie co najmniej lokalnym i/lub programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat.
3. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia / nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofert i sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Wykaz osób, którymi Wykonawca posłuży się do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem
nr 4 do niniejszego zapytania.
5. Wykaz dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym lub ewaluacyjnym na poziomie co najmniej lokalnym w ciągu ostatnich 5 lat - autorstwo lub współautorstwo diagnoz do tych dokumentów wykonanych przez osobę/osoby wyznaczonych do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania.
6. Wykaz usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów diagnostycznych, służących przygotowaniu strategii rozwoju na poziomie co najmniej lokalnym i/lub programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat., zrealizowanych przez osobę/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zapytania.
7. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie RODO - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zapytania.

Zamawiający przed podpisaniem umowy może wezwać Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium Cena brutto – 100 %
C = (Cn/Co) x 100 x 100%
C – przyznane punkty w kryterium cena,
Cn – najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Adres

Reymonta 20

30-059 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 34 18 512

NIP

6762477784

Numer naboru

POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 10% ze składek członkowskich.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko
ul. Żytnia 15a/2
01-014 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 13.06.2019 r.
Cena: 20 774,70 zł brutto
Liczba wyświetleń: 384