Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyżywienie dzieci i młodzieży na koloniach letnich w okresie od 18.07.2019 do 27.08.2019

Data publikacji: 05.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2019

Numer ogłoszenia

19174

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić języku polskim (czytelną i trwałą techniką) Ofertę należy dostarczyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia15 czerwca do godz. 15.00 w siedzibie Bractwa 46-220 Byczyna,. Biskupice 58 – osobiście lub pocztą na adres zamawiającego. a kopercie należy umieścić firmę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis: „Oferta na całodzienne wyżywienie kolonistów oraz wychowawców w czasie organizowanych kolonii polsko – czeskich w Grodzie Rycerskim pod Byczyną. „Nie otwierać przed dniem 18-06-2019 r. przed godz. 10:00”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Eugeniusz HOFFMANN

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606426888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodziennego wyżywienia kolonistom oraz wychowawcom w czasie organizowanych kolonii polsko – czeskich w Grodzie Rycerskim pod Byczyną. Przez całodzienne wyżywienie rozumie się zapewnienie czterech posiłków dziennie śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Biskupice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie całodziennego wyżywienia kolonistom oraz wychowawcom w czasie organizowanych kolonii polsko – czeskich w Grodzie Rycerskim pod Byczyną

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie całodziennego wyżywienia kolonistom oraz wychowawcom w czasie organizowanych kolonii polsko – czeskich w Grodzie Rycerskim pod Byczyną. Przez całodzienne wyżywienie rozumie się zapewnienie czterech posiłków dziennie śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja. Jadłospis, sposób przygotowania oraz podania posiłków muszą spełniać wymogi przewidziane dla wyżywienia dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniego

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

W okresie od 18.07.2019 r. do 27.08.2019 r. odbędą się cztery dziesięciodniowe turnusy kolonijne to jest turnus I od 18.07 do 28.07.2019; turnus II od 28.07 do 07.08; turnus III od 07.08 do 17.08 oraz turnus IV od 17.08 do 27.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Udział w postępowaniu może wziąć każdy podmiot, prowadzący działalność gospodarczą.

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć w formie załącznika, lub zawrzeć w tekście:
a. propozycję jadłospisu
b. oświadczenie o braku zakazu w udziale w postępowaniach przetargowych i konkurencyjnych
c. oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych pomiędzy zamawiającym a podmiotem składającym ofertę

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny i wyboru ofert będzie cena za jeden dzień, za jednego kolonistę podana w wartości brutto – do zapłaty.
Przyznania punktacji za spełnienie podanego kryterium oceny oferty dokona Zarząd Stowarzyszenia biorąc pod uwagę cel przedsięwzięcia. Obliczenie punktów w kategorii najniższa cena „C” nastąpi według wzoru C ( cena naj-niższa podzielona przez cena oferty ocenianej, razy 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni podane w niniejszym zapytaniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Opolskie Bractwo Rycerskie

Adres

46-220 Biskupice

opolskie , namysłowski

Numer telefonu

+48 606 426 888

NIP

7542721633

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

URSZULA KONOPKA HEROLD ORGANIZACJA WYDARZEŃ I SZKOLEŃ 41-205 Sosnowiec, ul. Szpaków, nr 4c, lok. 25, data wpływu oferty 14-06-2019 r. oferowana cena 47,00 zł za osobodzień.
Liczba wyświetleń: 113