Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2019

Numer ogłoszenia

18620

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 19-500 Gołdap nie później niż do dnia 18.06.2019 r. do godz. 10.00
2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwierane.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie ADM Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 19-500 Gołdap

Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta stanowi wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami, oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, ale ich treści muszą być zgodne z formularzami załączonymi do specyfikacji.
5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale III pkt. III.3. zapytania ofertowego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być czytelna, poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz adresem zamawiającego:
ADM Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 19-500 Gołdap, a także posiadać dodatkowe oznaczenie tj.: „Termomodernizacja – A.Krajowej 34”, Nie otwierać przed 18.06.2019 r. godz. 10.15.
9. Oferty złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania.
10. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Ze względów technicznych, tj.: ograniczoną liczę znaków, która można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej informacji o ogłoszeniu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

techniczny@admgoldap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jadwiga Zajkowska - Przewodnicząca Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 34 w Gołdapi

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 87 6150281, faks. +48 87 6150829

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu, pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi”.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w budynku nr 34 zlokalizowanym przy ulicy Armii Krajowej w Gołdapi, położonym na działce o nr geod. 943/6, powiat gołdapski.
Planowa inwestycja polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w tym:
- wykonanie nowej zbiorczej instalacji c.w.u. wyposażonej w wodomierze c.w.u. umożliwiające zdalny odczyt,
- wymianę drzwi zewnętrznych na klatki schodowe,
- wykonanie nowej instalacji c.o. (przewody poziome w piwnicy, pionowe) z podejściem do pomieszczeń mieszkalnych,
- montaż ciepłomierzy elektronicznych do pomiaru zużycia energii cieplnej, wyposażonych w moduł umożliwiający zdalny odczyt,

Zamawiający proponuje, aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac.
W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do:
- wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
- ustanowienia kierownika robót budowlanych,
- organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.),
- utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenia stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót itp.,
- ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, itp.).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określony został w projektach - załączniki nr 7 i 8, przedmiarach robót - załączniki nr 9 i 10, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego (przy czym przedmiary robót stanowią wyłącznie elementy pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych).

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: gołdapski Miejscowość: Gołdap

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny projektu dotyczy zmniejszenia energochłonności budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi. Cel projektu jest spójny z celem podziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych. Celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.
Osiągnięcie celu głównego pozwoli osiągnąć następujące cele w dłuższym horyzoncie czasowym:
• poprawa warunków i jakości życia mieszkańców obszaru objętego projektem
• poprawa estetyki obszaru objętego projektem
• stworzenie bodźców i motywacja mieszkańców do działania na rzecz poprawy własnej jakości życia,
• poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynku i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
• przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu poprzez zmniejszenie kosztów energii poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Efektem realizacji projektu będzie również poprawa czystości powietrza poprzez zmianę sposobu zasilania budynku w energię cieplną. Efekt ten zapewni następujące długoterminowe konsekwencje i korzyści:
- minimalizację kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne;
- ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego głównie poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza z obiektów energetycznych w zakresie emisji pyłów, SO2, NOx, CO2 oraz CO, z uwzględnieniem istniejących zanieczyszczeń emitowanych z innych źródeł energii konwencjonalnych;
- podniesienie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
- zwiększenie atrakcyjności ekologicznej regionu
- propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu, pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi”.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w budynku nr 34 zlokalizowanym przy ulicy Armii Krajowej w Gołdapi, położonym na działce o nr geod. 943/6, powiat gołdapski.
Planowa inwestycja polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w tym:
- wykonanie nowej zbiorczej instalacji c.w.u. wyposażonej w wodomierze c.w.u. umożliwiające zdalny odczyt,
- wymianę drzwi zewnętrznych na klatki schodowe,
- wykonanie nowej instalacji c.o. (przewody poziome w piwnicy, pionowe) z podejściem do pomieszczeń mieszkalnych,
- montaż ciepłomierzy elektronicznych do pomiaru zużycia energii cieplnej, wyposażonych w moduł umożliwiający zdalny odczyt,

Zamawiający proponuje, aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac.
W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do:
 wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
 ustanowienia kierownika robót budowlanych,
 organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.),
 utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenia stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,
 uporządkowania terenu po zakończeniu robót itp.,
 ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, itp.).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określony został w projektach - załączniki nr 7 i 8, przedmiarach robót - załączniki nr 9 i 10, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego (przy czym przedmiary robót stanowią wyłącznie elementy pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych).

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Kod CPV

45330000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 – roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 – roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45211340-4 – roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie tzw. zapytania ofertowego na roboty budowlane, opartego na zasadzie konkurencyjności określonej w dokumencie pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 r., dostępnego na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Zamawiający jako Wnioskodawca, złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko – Mazurskiego nalata 2014-2020 w ramach naboru do konkursu: RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 Osi Priorytetowej nr 4 - „Efektywność energetyczna”; Działania 3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 2 - „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych”, a tym samym, jego realizację, warunkuje otrzymaniem na ten cel – dofinansowania.

Zamawiający informuje, że:
1) rozpoczęcie realizacji niniejszego przedsięwzięcia, Zamawiający warunkuje, uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych. W przypadku braku otrzymania dofinansowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania.
2) termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2019 roku.
3) Zamawiający warunkuje zawarcie umowy z przyszłym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wyłącznie w sytuacji przyznaniu mu środków unijnych, tj.: podpisania umowy o dofinansowanie.
4) planowana realizacja rzeczowa niniejszego przedsięwzięcia dotycząca wykonania robót budowlanych – IV kwartał 2019 – III kwartał 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związane z przedmiotem zamówienia, przy czym za takie roboty Zamawiający uzna roboty w zakresie termomodernizacji obiektów kubaturowych, polegających w szczególności na wykonaniu nowych lub wymianie istniejących instalacji c.w.u. oraz c.o. o wartości robót nie mniejszej niż 100 000 zł brutto,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, wskazanymi poniżej, a które wskazane będą do pełnienia następujących funkcji:
• Kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych)
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;

Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 2272) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność prowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:
a) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmianą formy organizacyjno – prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, likwidacji lub upadłości,
b) zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
c) zmian wynikających z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta, inspektora nadzoru i Zamawiającego, a zastosowane materiały nie mogą być gorsze niż w projekcie,
d) zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT,
e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
f) nie przekazania w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 placu budowy, g) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
h) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z technologią, termin zostanie przesunięty o czas przerwy,
i) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania,

j) wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót- wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych
k) wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, termin zostanie przesunięty o czas przerwy na usunięcie ich skutków. Przez siłę wyższą należy rozumieć niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było nieuchronne oraz niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
l) wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez uprawniony organ,
m) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4.Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiące jego zobowiązania.
5. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt. e - h, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.
6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 2 nie wymaga aneksu do umowy.

Szczegółowe warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazane odpowiednio na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - przedstawiony na załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - przedstawione na załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego,
d) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wskazane odpowiednio na załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
e) oferta (złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 - formularzem ofertowym)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena za wykonanie zamówienia - 90%
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 90 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 90 pkt

b) Gwarancja – 6%

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 6 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:

Gwarancja oferowana
Gwarancja = ------------------------------------------------------- x 6 pkt
Gwarancja maksymalna (tj.: 60 miesięcy)

Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy
Najdłuższy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego, a który będzie uwzględniany przy ocenie ofert – 60 miesięcy
UWAGA!
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, krótszego niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, dłuższego niż 60 miesięcy, oferta w tym kryterium otrzyma maks. ilość punktów – otrzyma 6 pkt.

c) Aspekty społeczne – zatrudnienie – 4%
Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia własnego złożonego w formularzu ofertowym.
Kryterium „aspekty społeczne – zatrudnienie” rozpatrywane będzie według niżej określonych zasad, którym przypisano odpowiednią ilość punktów:
a) zatrudnienie przynajmniej 1 osoby po ukończeniu 50-tego roku życia posiadającej status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia - 2 pkt.
b) zatrudnienie przynajmniej 2 osób po ukończeniu 50-tego roku życia posiadających status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia - 4 pkt.

- przez osobę poszukująca pracy, należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 4 pkt.. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji wykonawcy – oświadczenia własnego wykonawcy o liczbie osób deklarowanych do zatrudnienia przy realizacji niniejszego zamówienia
W przypadku braku deklaracji z zakresu aspektów społecznych, dotyczącej zatrudnienia osoby lub osób po ukończeniu 50 roku życia, a posiadających status osób poszukujących pracy, bez zatrudniania, Wykonawcy w tym kryterium nie zostaną przyznane punkty – 0 pkt.
Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach dedykowanych kryteriów zatrudnienia, o których mowa powyżej, nie może dokonać wyboru obu wariantów w ramach jednego obszaru, np.: nie może jednocześnie wybrać zatrudniania przynajmniej jednej i dwóch osób bezrobotnych. W sytuacji oznaczenia w danym obszarze dwóch wariantów zatrudnia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert.
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie oceniona najwyżej.

Wykluczenia

1. Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy Wykonawców, którzy w szczególności:
- nie spełniają warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
- nie wyrażą zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 34

Adres

Konstytucji 3-go Maja 3

19-500 Gołdap

warmińsko-mazurskie , gołdapski

Numer telefonu

+48 87 6150281, 603909504

Fax

+47 87 615 0829

NIP

8471401719

Numer naboru

RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Usług Instalacyjno Budowlanych i Projektowych Janusz Milanowski
ul. Wojska Polskiego 6, 19-500 Gołdap
cena ofertowa – 425 000,00 zł brutto
okres gwarancji – 60 miesięcy
aspekty społeczne (zatrudnienie) – brak deklaracji zatrudniania osób
oferta złożona 18.06.2019 r. o godz. 09.50
Liczba wyświetleń: 121