Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa kompleksowej organizacji udziału w dwóch targach zagranicznych

Data publikacji: 21.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2019

Numer ogłoszenia

18529

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do dnia 29 maja 2019 roku do godziny 13:00 na adres Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na usługę organizacji udziału w targach”. Nie otwierać przed 29 maja 2019, godz. 13:00.”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcelina Rybarkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 89 672 40 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji udziału Zamawiającego w dwóch targach zagranicznych:
1) Targi TCT Show Birmingham (dalej „Targi TCT”) - organizowane w Birmingham w Wielkiej Brytanii, w dniach 24-26 wrzesień 2019 roku przez Rapid News Publications Ltd z siedzibą w Chester w Wielkich Brytanii (dalej „Organizator Targów TCT”),
2) Targi Formnext Frankfurt (dalej „Targi Formnext”) - organizowane we Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej Niemiec, w dniach 19-22 listopad 2019 roku przez Mesago Messe Frankfurt GmbH z siedzibą w Stuttgarcie (dalej „Organizator Targów Formnext”).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 Formularz Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz załacznik nr 5 Wzór umowy do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamówienie nie jest podzielone na części (zadania). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wg załączonego wzoru.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi kompleksowej usługi organizacji udziału Zamawiającego w dwóch targach zagranicznych w celu zwiększenia jego konkurencyjności, w związku aplikowaniem przez Zamawiającego o środki finansowane w funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/19, Poddziałanie 1.3.5 „Usługi dla MŚP;, Działanie 1.3 „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”, Oś Priorytetowa I „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji udziału Zamawiającego w dwóch targach zagranicznych:
1) Targi TCT Show Birmingham (dalej „Targi TCT”) - organizowane w Birmingham w Wielkiej Brytanii, w dniach 24-26 wrzesień 2019 roku przez Rapid News Publications Ltd z siedzibą w Chester w Wielkich Brytanii (dalej „Organizator Targów TCT”),
2) Targi Formnext Frankfurt (dalej „Targi Formnext”) - organizowane we Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej Niemiec, w dniach 19-22 listopad 2019 roku przez Mesago Messe Frankfurt GmbH z siedzibą w Stuttgarcie (dalej „Organizator Targów Formnext”).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 Formularz Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz załacznik nr 5 Wzór umowy do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamówienie nie jest podzielone na części (zadania). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wg załączonego wzoru.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79997000-9 – Usługi organizowania podróży służbowych
79342200-5 – Usługi w zakresie promocji
55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:
1) TCT Show Birmingham organizowane w Birmingham w Wielkiej Brytanii - 23-27 wrzesień 2019;
2) Formnext Frankfurt organizowane we Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej Niemiec 18-22 listopad 2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (lub realizuje):

1. minimum 3 usługi kompleksowej organizacji uczestnictwa podmiotu trzeciego w targach i wystawach zagranicznych, przy czym Zamawiający wymaga, aby wartość wskazanych usług zrealizowanych lub realizowanych wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł każda,

2. minimum 2 usługi kompleksowej organizacji uczestnictwa podmiotu trzeciego w targach i wystawach zagranicznych związanych z tematyką przyrostowych metod produkcji (additive manufacturing),

3. minimum 2 usługi montażu/ budowy/instalacji stoisk z wykorzystaniem mechanizmu Clever Flame.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy załączyć wykaz usług sporządzony wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 3A), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą oddelegowaną do realizacji przedmiotu zamówienia, ze znajomością języka polskiego i angielskiego na poziomie co najmniej B2.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy złożyć oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 3B.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych we wzorze umowy załączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć korzystając z załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza ofertowego (Załącznik 1).
2. Do oferty (formularza ofertowego) należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Wypełniony i podpisany Wykaz usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi są lub zostały wykonane należycie.
b. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do zapytania ofertowego,
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
d. Dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie w przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę /osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, wskazaną/e we właściwym rejestrze.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga – 100%).
2. Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i które nie zostały odrzucone.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy wezwani do złożenia ofert dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstawania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuję Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ,wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartości bez kwot podatku.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zortrax Spółka Akcyjna

Adres

Lubelska 34

10-409 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

+48 89 672 40 01

NIP

7393864289

Numer naboru

RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Flota Filmowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, data wpływu oferty 28/05/2019, godz. 12:10, cena 397.627,02 zł
Liczba wyświetleń: 235