Strona główna
Logo unii europejskiej

organizacja wyjazdów i obsługi targów

Data publikacji: 20.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2019

Numer ogłoszenia

18511

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest:
ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów
lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl
Oferty należy złożyć do dnia 28 maja 2019r. do godziny 10.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert oraz ofert częściowych w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Pariaszewska-Dobosz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692 489 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej:
1. COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW - Rosja – 3-6 września 2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej:
1. COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW - Rosja – 3-6 września 2019

Przedmiot zamówienia

Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa we wrześniu 2019 r. w tym:
- Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 32m2
- Usługa związana z podróżą służbową osób

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania:
30% wartości zamówienia z terminem płatności do końca lipca 2019 r.
30% wartości zamówienia przed datą imprezy targowej, której organizacji zamówienie dotyczy – do końca sierpnia 2019 r.
40% wartości zamówienia z terminem płatności do połowy września 2019 r.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia:
• podpisanego oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(Załącznik nr 2 do zapytania);

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.
W przypadku otrzymania ofert z tą samą ceną za te same części zapytania ofertowego złożonych przez dwóch lub więcej Oferentów, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji.
W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

P and V spółka z o.o.

Adres

ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33

04-042 Warszawa

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

48 22 272 38 00

NIP

5321559357

Numer naboru

POIR.03.03.03-IP.03-00-002/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POLEXPO EXHIBITIONS Piotr Karaim
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

27 maja 2019 rok

41.900,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 210