Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron internetowych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w kontekście identyfikacji dziedzin współpracy, celów i priorytetów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych

Data publikacji: 16.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2019

Numer ogłoszenia

18313

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w języku polskim, następnie wydrukowaną, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, i zeskanowaną przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@metropoliakrakowska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Maria Piątkowska - zakres merytoryczny, Pani Beata Zięba - kwestie formalne

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 34 18 512

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron internetowych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym, w kontekście identyfikacji dziedzin współpracy, celów i priorytetów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Sporządzenie raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron internetowych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w kontekście identyfikacji dziedzin współpracy, celów i priorytetów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron internetowych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (zgodnie z wykazem w pkt. 4), w kontekście identyfikacji dziedzin współpracy, celów i priorytetów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych1 (dalej: MOF), z zachowaniem poniższej struktury dokumentu:
1) Uwarunkowania, cele i priorytety polityki rozwoju w kontekście sformułowania najistotniejszych wniosków dla rozwoju MOF w podziale na:
a. Poziom międzynarodowy,
b. Poziom krajowy,
c. Poziom regionalny,
d. Poziom ponadlokalny i lokalny.
2) Wykaz i skrócony opis dziedzin2 kluczowych dla rozwoju MOF, które powinny zostać uwzględnione w ramach prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 r.
3) Zestaw strategicznych rekomendacji kierunkowych w zakresie rozwoju MOF oraz zarządzania rozwojem (ang.: smart governance), w zgodzie z ideą inteligentnego miasta (ang. smart city).
4) Streszczenie raportu w języku polskim i angielskim.
3. Efektem raportu mają być:
- opis uwarunkowań, celów i priorytetów polityki rozwoju MOF;
- opis kluczowych dziedzin rozwoju MOF;
- zdefiniowanie wytycznych dla inteligentnego rozwoju MOF i inteligentnego zarządzania MOF.
4. Analizie poddane muszą zostać dokumenty:
- wskazane w treści opracowania JASPERS pn. Guidance Note, w szczególności w Rozdziale 3 pn. ANNEX, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, w tym dokumenty, opracowania i strony internetowe w języku angielskim;
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;
- Strategia SMART_KOM czyli mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym;
- Strategia Rozwoju Krakowa 2030.
Wykonawca może w uzgodnieniu z Zamawiającym rozszerzyć katalog analizowanych dokumentów.
5. Pozyskanie wymienionych w załączniku dokumentów pozostaje po stronie Wykonawcy.
6. Szacowana objętość raportu nie może być mniejsza niż 40 stron formatu A4 (ok. 92 tys. znaków bez spacji) oraz nie powinna przekraczać 80 stron formatu A4 (ok. 190 tys. znaków bez spacji). Raport sporządzany jest w języku polskim oraz musi zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim, każde nie krótsze niż dwie strony formatu A4 (ok. 4,5 tys. znaków bez spacji), jednak nie dłuższe niż cztery strony formatu A4 (ok. 9,5 tys. znaków bez spacji).
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbycia dwóch min. 2-godzinnych spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego. Pierwsze spotkanie musi odbyć się w dniu 13 czerwca 2019 r. i dotyczyć będzie prezentacji stanu zaawansowania realizacji umowy przed przedstawicielami gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Drugie spotkanie może odbyć się w dowolnym dniu między 24 a 28 czerwca br.
8. Na dwa tygodnie przed terminem realizacji (do 22 lipca 2019r.) umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportu wstępnego, do którego Zamawiający ma prawo wnieść uwagi w terminie pięciu dni roboczych (do 26 lipca 2019r.) od jego otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te uwagi w raporcie końcowym.
9. Z chwilą dostarczenia Raportu, Wykonawca przenosi w całości na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Raportu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wraz z prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wyłącznego wykonywania autorskich praw zależnych. Zamawiający nabywa również własność nośników, na których zapisany będzie Raport. Szczegółowe ustalenie w tym zakresie zostaną określone w umowie.
10. Raport winien zostać opracowany w terminie do 5 sierpnia 2019 r. Za dochowanie terminu uznaje się przekazanie w ww. terminie dokumentu co najmniej drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego: biuro@metropoliakrakowska.pl
III.

Kod CPV

98133100-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 5 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci (osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta.
2. Posiadają kwalifikacje i doświadczenie wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia tj. do realizacji zamówienia wyznaczą osobę/osoby posiadającą/posiadające następujące doświadczenie:
1) autorstwo lub współautorstwo min. 3 dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym lub ewaluacyjnym na poziomie co najmniej ponadlokalnym w ciągu ostatnich 5 lat;
2) przeprowadzenie min. 3 prac eksperckich, doradczych lub diagnostycznych, służących przygotowaniu strategii rozwoju na poziomie co najmniej ponadlokalnym i/lub programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat;
3) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (patrz ust. II, pkt. 2 i 4).
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków są oświadczenia oferenta wraz z wykazami.
3. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia / nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofert i sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Wykaz osób, którymi Wykonawca posłuży się do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.
5. Wykaz dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym lub ewaluacyjnym na poziomie co najmniej ponadlokalnym w ciągu ostatnich 5 lat - autorstwo lub współautorstwo osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania.
6. Wykaz prac eksperckich, doradczych lub diagnostycznych, służących przygotowaniu strategii rozwoju na poziomie co najmniej ponadlokalnym i/lub programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat, zrealizowanych przez osobę/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zapytania.
7. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie RODO - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zapytania.
8. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posługiwania się językiem angielskim – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zapytania.
Zamawiający przed podpisaniem umowy może wezwać Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium Cena brutto – 100 %
C = (Cn/Co) x 100 x 100%
C – przyznane punkty w kryterium cena,
Cn – najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Adres

Reymonta 20

30-059 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 34 18 512

NIP

6762477784

Numer naboru

POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko,
ul. Żytnia 15a/2
01-014 Warszawa
Wpływ: 23 maja 2019 r.
Cena: 18 314,70 zł brutto
Liczba wyświetleń: 335