Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót elektrycznych

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2019

Numer ogłoszenia

17918

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 13.05.2019 do zapytania ofertowego dodano dwa załączniki dotyczące zakresu prac t.j
- trasa kablowa WLZ
- doprecyzowany zakres prac
Zmiany spowodowane zapytaniem potencjalnych oferentów.

W dniu 22.05.2019 wydłużono termin składania ofert do 29.05.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

 elektronicznie na adres: hydraulika@wropol.pl;
 osobiście w biurze pod adresem biura zakładu produkcyjnego firmy: Wropol Engineering Sp. z o.o., Lutynia, ul. Wróblowicka 3, 55-330 Miękinia, w godzinach pracy biura w dni powszednie (pracujące) od 7.00 do 15.00;
 przesyłką pocztową / kurierską na adres biura zakładu produkcyjnego firmy: Wropol Engineering Sp. z o.o., Lutynia, ul. Wróblowicka 3, 55-330 Miękinia, (dla zachowania terminu złożenia oferty liczy się data wpływu oferty do zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hydraulika@wropol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Futoma

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 952 781

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w systemie zaprojektuj i wybuduj, robót elektrycznych związanych z budową hali produkcyjnej o powierzchni 120 m2, wg opisu oczekiwanego zakresu prac załączonego do zapytania ofertowego, oraz szkicu planowanego posadowienia maszyn i rozmieszczenia pozostałych odbiorów.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: średzki Miejscowość: Lutynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Uruchomienie produkcji seryjnej pras hydraulicznych BE720 o najwyższych parametrach szybkości”, ubiegającego się współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, firma Wropol Engineering Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych – 1 kpl.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w systemie zaprojektuj i wybuduj, robót elektrycznych związanych z budową hali produkcyjnej o powierzchni 120 m2, wg opisu oczekiwanego zakresu prac załączonego do zapytania ofertowego, oraz szkicu planowanego posadowienia maszyn i rozmieszczenia pozostałych odbiorów.

Kod CPV

45311200-2

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 8 tygodni od zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Wropol Engineering Sp. z o.o., Lutynia, ul. Wróblowicka 3, 55-330 Miękinia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń w ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń w języku polskim, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń w ofercie o braku występowania powiazań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń w języku polskim, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń w ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń w języku polskim, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń w ofercie o braku występowania powiazań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń w języku polskim, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń w ofercie o braku występowania powiazań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń w języku polskim, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Jeżeli oferta zostanie przygotowana w języku innym niż polski, oferent/dostawca winien przedłożyć tłumaczenie dokumentu na język polski. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a. Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy.
b. Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego lub Kupującego.
c. Zmiany terminu dostarczenia i uruchomienia maszyny z powodów niezawinionych przez Sprzedającego lub Kupującego.
d. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Sprzedający lub Kupujący nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy, np. zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Kupującego, jak i Sprzedającego, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
e. Wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie.
f. Zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia w języku polskim, pozwalającej ocenić parametry techniczne.
3. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
1) Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej, gdy jego oferta zostanie wybrana.
2) Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 — 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
3) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
4) Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
6) Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
7) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki tub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach zapytania ofertowego. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
C – kryterium cena netto (przez cenę rozumie się łączną cenę netto realizacji zamówienia):
waga kryterium: 75%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 100 x 75%
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna –najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Ceny podane w EUR lub innej walucie zostaną przeliczone na PLN, wg. średniego kursu NBP z dnia roboczego obowiązującego w dniu poprzedzającym wybór oferty.
G – kryterium okresu bezpłatnej gwarancji:
waga kryterium: 25%
Punkty w ramach kryterium „okres bezpłatnej gwarancji” zostaną wyliczone zgodnie z poniższymi założeniami:
G = gwarancja minimalna / gwarancja oferowana x 100 x 25%
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach od uruchomienia. W celu umożliwienia oceny kryterium Oferent winien wskazać okres gwarancji w ofercie.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, której suma punktów przyznanych w kryteriach będzie najwyższa. Obliczenia wykonane zostaną wg następującego wzoru:
SUMA = (C + G)
gdzie:
SUMA - łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „okres bezpłatnej gwarancji”
W razie równej liczby punktów przyznanej więcej niż jednej ofercie, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta o najniższej cenie.
Zamawiający upubliczni wynik postępowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Wykluczenia

1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki tub kurateli.
3. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wropol Engineering Sp. z o.o.

Adres

Wróblowicka 3

55-330 Lutynia

dolnośląskie , średzki

Numer telefonu

+48 71 317 1218

Fax

+48 71 317 7735

NIP

9131627299

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EL2 Edward Czepiel
ul. Parnickiego 14/3, 51-116 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019 roku,
Cena ofertowa: 68 437,00 zł + VAT.
Okres bezpłatnej gwarancji: 60 miesięcy.
Liczba wyświetleń: 257