Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług doradztwa w zakresie metod Agile

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2019

Numer ogłoszenia

17832

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużenie terminu składania ofert do 17.05.2019

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego /sekretariat/ : CONSORG S.A., Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38, 41-506 Chorzów. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na usługi doradztwa w zakresie Agile w ramach projektu „Optymalizacja i automatyzacja procesów zarządzania projektami i komunikacji z klientami poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informatycznych”".
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dadamska@consorg.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dadamska@consorg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Sobel-Adamska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

326099937

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradztwa w zakresie metod Agile w zarządzaniu projektami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę (Oferenta) usług doradztwa w zakresie metod Agile w zarządzaniu projektami.
Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Optymalizacja i automatyzacja procesów zarządzania projektami i komunikacji z klientami poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informatycznych”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z “Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradztwa w zakresie metod Agile w zarządzaniu projektami. W związku z realizacją projektu „Optymalizacja i automatyzacja procesów zarządzania projektami i komunikacji z klientami poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informatycznych”, Zamawiający ma na celu zmianę obecnych procedur zarządzania projektami wdrożeniowymi z podejścia waterfall na podejście Agile. Zadaniem Wykonawcy będzie doradztwo w zakresie merytorycznym w kwestii projektowanego systemu w zakresie metodyki Agile w odniesieniu do specyfiki działania firmy Zamawiającego. We współpracy z Wykonawcą Zamawiający opisze podstawowe funkcjonalności systemu oraz procedury działania.

Maksymalna ilość godzin przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia: 28 godzin

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie. Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie poprawnie wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury.

Kod CPV

72224000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalna ilość godzin przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia: 28 godzin
Termin ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od terminu składania ofert.
Okres realizacji: maj/czerwiec 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
2. W okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) zrealizowali:
a) co najmniej 3 usługi doradztwa Agile w zarządzaniu projektami potwierdzonych referencjami (skany referencji muszą być dołączone do oferty),

ALBO

b) co najmniej 5 szkoleń z zakresu metodyki Agile w zarządzaniu projektami akredytowanych przez APMG International (Agile PM) potwierdzone referencjami lub zaświadczeniem akredytacji APMG International (skany referencji lub zaświadczenie
akredytacji muszą/musi być dołączone do oferty).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego.

Dodatkowe warunki

1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku o braku ww. powiązań: Oświadczenie Wykonawcy (Oferenta) zawiera załącznik nr 2. Oświadczenie muszą złożyć wszyscy reprezentanci Wykonawcy. Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
3. Nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, gdy:
a) nastąpi zmiana okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zmiana taka jest dopuszczalna, gdy na skutek przebiegu prac w ramach realizacji projektu, których dotyczy przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający wnioskował o zmianę okresu realizacji całego Projektu lub jego etapu i zmiana taka została zaakceptowana przez jednostkę nadzorującą.
b) nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającej z podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.
b) nastąpi w trakcie trwania umowy zmiana adresu, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych wybranego Wykonawcy (Oferenta).
c) nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
d) nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
f) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
2. Zmiana umowy musi być dokonana za zgodą obu stron z zachowaniem pisemnej formy pod rygorem nieważności.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie może jednak wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
a) formularza ofertowego (załącznik nr 1) wraz ze skanami referencji potwierdzających realizację (w ostatnich 2 latach) 3 usług doradztwa Agile ALBO skanów referencji potwierdzających realizację (w ostatnich 2 latach) 5 usług szkoleń z zakresu metodyki Agile w zarządzaniu projektami akredytowanych przez APMG International (Agile PM) lub skan zaświadczenia akredytacji APMG International .
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2).
b) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).

Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:
1) Wymagania formalne:
a) Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
b) Oferta, jak i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, osoby upoważnione do podpisania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych, oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione,
c) Oferta musi być czytelna, wypełniona w języku polskim,
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a)wypełniony formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wskazanymi w nim załącznikami dodatkowymi,
b)oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego,
c)oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem nr 3 zapytania ofertowego,
d)pełnomocnictwo potwierdzające prawo do reprezentowania wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik wykonawcy,

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – 100%
razem: 100%
W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, rozumianą jako kwotę wynagrodzenia netto/brutto otrzymywaną przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
C= Cmin/Coferty x 100 pkt;
Gdzie:
C - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”
Cmin - najmniejsza cena netto/brutto z ofert za jedną godzinę zegarową ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Coferty - cena netto/brutto z oferty badanej za jedną godzinę zegarową, rozumianą jako całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, stronie internetowej Beneficjenta www.consorg.pl

Pozostałe informacje:
1. W sytuacji gdy Oferent, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższa liczbę punktów w zakresie poszczególnych pozycji pomocy dydaktycznych).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego, gdy oferta z najniższą ceną ofertową netto/brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. O powyższej zmianie Zapytania Ofertowego zostaną poinformowani Oferenci, którzy złożyli już oferty, w formie wiadomości pisemnej (e-mail). Informacja zostanie również umieszczona w bazie konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

CONSORG S.A.

Adres

Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

326099930

NIP

9542351551

Numer naboru

RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Inprogress Sp. z o.o. ( ul. Balicka 95, 30-149 Kraków)
Oferta nr 2 z dnia 16.05.2019
301,35 zł brutto / 245,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 284