Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie 25szt nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych CNG do obsługi publicznego transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na terenie powiatu lubińskiego

Data publikacji: 26.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2019

Numer ogłoszenia

17511

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany treści ogłoszenia zostały opisane w załącznikach:
1. Zmiany z dnia 07.05.2019.pdf
2. Zmiany z dnia 08.05.2019.pdf
3. Anulowanie postępowania w dniu 20.05.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: PKS Lubin S.A., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 22, sekretariat, pok. 222 do godziny 12:00 w terminie składania ofert.
Sposób składania ofert:
1. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Zamówienie 25 szt. nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych CNG do obsługi publicznego transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na terenie powiatu lubińskiego”.
2. Ofertę należy złożyć osobiście za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Ziółkowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem projektu jest zakup 25 nowoczesnych, zasilanych paliwem alternatywnym autobusów, w celu poprawy warunków publicznego transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na terenie powiatu lubińskiego należącego do LGOI.
W ramach zadania planowany jest zakup taboru autobusowego - 25 sztuk nowoczesnych autobusów zasilanych paliwem alternatywnym (CNG).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Lubin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu, zgodnie z celem priorytetu 3, działania 3.4 RPO WD 2014-2020, jest
ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych na
potrzeby realizowania usług transportu zbiorowego. Zgodnie z założeniami Programu rezultatem celu szczegółowego 3.4.1 ma być redukcja zanieczyszczeń powietrza związanych szczególnie z niską emisją transportową poprzez eliminację jej źródeł i promowanie niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie.
Cel projektu to przede wszystkim redukcja niskiej emisji produktów spalania paliw oraz poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców powiatu, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru.
Nowoczesny, zasilany paliwami alternatywnymi tabor publiczny sprzyja ograniczaniu transportu
indywidualnego, co dodatkowo oznacza zmniejszenie emisji gazów oraz większe bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.
Użytkownikami będą mieszkańcy powiatu korzystający z transportu publicznego oraz mieszkańcy
gm. ościennych.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie udziału transportu publicznego na terenie powiatu dzięki poprawie jakości przejazdów komunikacją publiczną,
2. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków transportu publicznego i wzrost liczby
podróżnych,
3. Poprawa komfortu podróży komunikacją autobusową,
4. Stworzenie warunków do integracji transportu zbiorowego i nieemisyjnego transportu
indywidualnego (m.in. transport rowerów),
5. Zwiększenie mobilności poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych ułatwiających przejazd osób z niepełnosprawnościami,
6. Ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego mieszkańców powiatu,
7. Poprawa stanu środowiska poprzez znaczącą redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza (CO2, NOx,PM) oraz hałasu.
8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki zmniejszeniu ruchu indywidualnego mieszkańców na rzecz komunikacji publicznej

Wysoka jakość komunikacji zbiorowej przekłada się na większą mobilność transportową mieszkańców, wzrost konkurencyjności regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tym samym projekt wykazuje pełną zgodność z celem głównym RPO WD 2014-2020, którym jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem jest zakup w ramach RPO WD 2014-2020 pt.:"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubińskiego" nr projektu: PRDS.03.04.01-02-0006/19.
Przedmiotem projektu jest zakup 25 nowoczesnych, zasilanych paliwem alternatywnym autobusów, w celu poprawy warunków publicznego transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na terenie powiatu lubińskiego należącego do LGOI.
W ramach zadania planowany jest zakup taboru autobusowego - 25 sztuk nowoczesnych autobusów zasilanych paliwem alternatywnym (CNG).

Kod CPV

34121400-5

Nazwa kodu CPV

Autobusy niskopodłogowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji 1 kwietnia 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty proporcjonalnie.
2. Innowacyjność 20%
1) Zużycie paliwa (spalanie) w warunkach testu SORT2
2) System „start-stop” – system pozwalający na automatyczne wyłączanie silnika podczas postojów (np. Postój na światłach drogowych lub przystankach) oraz uruchamiania silnika podczas ruszania pojazdem
3) Rekuperacja energii hamowania
4) Homologacja przeciwpożarowa zastosowana w autobusach dot. materiałów wg. regulacji 118.02
3.Warunki techniczne 20%
1) Pojemność skokowa silnika
2) Zabezpieczenie szkieletu kratownicy (nadwozia) poprzez kataforezę
3) Ilość przewiezionych osób ogółem
4) Silnik producenta

Sposób przyznawania punktów zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna

Adres

Ścinawska 22

59-300 Lubin

dolnośląskie , lubiński

NIP

6922370352

Numer naboru

RPDS.03.04.01-IZ.00-02-336/19

Inne źródła finansowania

Zamawiający oświadcza iż posiada promesę (nr 2/LU/2019) na udzielenie kredytu na prowystawioną przez Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie oraz SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
Liczba wyświetleń: 898