Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie studni głębinowej

Data publikacji: 25.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-05-2019

Numer ogłoszenia

17504

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pod adresem: Nowosiółki 30, 38-604 Hoczew w terminie do dnia 10.05.2019 r. (data wpływu) do godziny 9:00
Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzikiebieszczady@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Wałachowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697905704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu studni głębinowej w Gminie Lesko, w miejscowości Hoczew, na działce Nr 446/4
Opis przedmiotu zamówienia zawiera stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonanie przedmiotu zamówienia należy wycenić na podstawie przedmiaru, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leski Miejscowość: HOCZEW DZ. NR 446/4 J.EWID.: 182103_5 LESKO, OBRĘB: 0006 HOCZEW

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie studni głębinowej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu studni głębinowej w Gminie Lesko, w miejscowości Hoczew, na działce Nr 446/4
Opis przedmiotu zamówienia zawiera stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonanie przedmiotu zamówienia należy wycenić na podstawie przedmiaru, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 15 września 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zdolność techniczna lub zawodowa

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
3. Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę upoważnioną (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
4. Przed podpisaniem umowy, wybrany w postępowaniu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z pkt 11.1 zapytania ofertowego.Podana w formularzu ofertowym wartość brutto musi się zgadzać z wartością brutto podaną w kosztorysie (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). Kosztorys ten będzie załącznikiem do umowy.
5. Przed podpisaniem umowy, wybrany w postępowaniu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram ten będzie załącznikiem do umowy.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny w zł brutto, cena – 100 %.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według następującego wzoru:
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: cena (C) – (maks. 100 pkt - 100%).
C = ( Cmin/Cof ) x 100
C – liczba punktów przyznanych za cenę,
Cmin- cena ofertowa brutto najniższa wśród ocenianych ofert,
Cof- cena ofertowa brutto ocenianej oferty,
W kryterium cena (C) oceniana oferta może ostatecznie uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane z złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) osiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający stwierdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Biuro Podróży Dzikie Bieszczady Jakub Wałachowski

Adres

Nowosiółki 30

38-604 Hoczew

podkarpackie , leski

Numer telefonu

697905704

NIP

6881253039

Numer naboru

RPPK.01.04.01-IZ.00-18-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Serwis Robót Wiertniczych
ul. Jana Pawła II 51, 38-450 Duka
Wpłynęło: 9.05.2019r.
Cena: 15 980zł PLN netto
Liczba wyświetleń: 143