Strona główna
Logo unii europejskiej

BUDOWA DZIESIĘCIU BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ ORAZ WIATY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Data publikacji: 25.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-05-2019

Numer ogłoszenia

17502

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pod adresem Nowosiółki 30, 38-604 Hoczew w terminie do dnia 10.05.2019 r. (data wpływu) do godziny 9:00
Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzikiebieszczady@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Wałachowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697905704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wykonanie robót budowlanych pn. ,,Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej oraz wiaty z zapleczem socjalnym”
2. Zakres robót został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leski Miejscowość: HOCZEW DZ. NR 446/4 J.EWID.: 182103_5 LESKO, OBRĘB: 0006 HOCZEW

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, oraz wiaty z zapleczem socjalnym.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 10 budynkówwraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, każdy o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, bez podpiwniczenia. Bryła główna posiada kształt prostokąta o wymiarach 8,00 x 6,80 m. Do budynku doprojektowano ganek wejściowy o wymiarach 1,93 x 2,60 m. Przykrywać go będzie dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci równym 38° oraz kalenicy równoległej do dłuższego boku budynku. Poprzez główne wejście na poziomie parteru dostać się można do wiatrołapu prowadzącego do kuchni z salonem, łazienki i sypialni. Schody zlokalizowane w salonie prowadzą na poziom poddasza, gdzie planuje się wydzielenie dwóch sypialni z łazienkami oraz pomieszczenia gospodarczego.
Budowa wiaty z zapleczem socjalnym, to obiekt jednokondygnacyjny, na planie prostokąta o wymiarach ok. 11,70 x 21,89 m. Przykryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci równym 36°. Całość połaci pokryta jest blachodachówką w kolorze ciemnografitowym.
Część wiaty stanowić będzie zabudowane zaplecze socjalne.
Wejście do części socjalnej wiaty zaprojektowano zarówno od strony zachodniej, jak i wschodniej. Od strony zachodniej poprzez wiatrołap dostać się można do szatni i wc, dwóch pomieszczeń magazynu oraz pomieszczenia socjalnego lub osobnym wejściem bezpośrednio do pomieszczenia gospodarczego. Od strony wschodniej przewidziano dostęp do wc męskiego oraz wc damskiego.
2. Zakres robót został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do zapytania. ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.
4. Materiały użyte do wykonania prac muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym kolorystykę oraz wzory zastosowanych materiałów.
6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport niezbędnych elementów i materiałów do robót budowlano - montażowych oraz wywóz i utylizację elementów zdemontowanych, odpadów.
7. Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu prac doprowadził teren do czystości i porządku.
9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy, stanowiącymi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
10.W przypadku odniesienia się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza, aby oferowane rozwiązanie spełniło inne, pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności, które zostały określone w zapytaniu ofertowym.
Wszelkie odstępstwa potencjalnego Wykonawcy od założeń opisu przedmiotu zamówienia w zakresie stosowania materiałów i urządzeń oraz technologii wykonania muszą być udokumentowane. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzić równoważność proponowanych materiałów, urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 15 maja 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zdolność techniczna lub zawodowa

Minimalne poziomy zdolności w tym zakresie:
1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności wykonał, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, lub rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości brutto robót (wraz z podatkiem VAT) co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100) w ramach jednego zamówienia,

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem kadrowym:
- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
3. Wykaz prac,
4. Wykaz osób,
5. Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę upoważnioną (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
6. Przed podpisaniem umowy, wybrany w postępowaniu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z pkt 11.1 zapytania ofertowego.Podana w formularzu ofertowym wartość brutto musi się zgadzać z wartością brutto podaną w kosztorysie (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). Kosztorys ten będzie załącznikiem do umowy.
7. Przed podpisaniem umowy, wybrany w postępowaniu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram ten będzie załącznikiem do umowy.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny w zł brutto, cena – 100 %.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według następującego wzoru:
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: cena (C) – (maks. 100 pkt - 100%).
C = ( Cmin/Cof ) x 100
C – liczba punktów przyznanych za cenę,
Cmin- cena ofertowa brutto najniższa wśród ocenianych ofert,
Cof- cena ofertowa brutto ocenianej oferty,
W kryterium cena (C) oceniana oferta może ostatecznie uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane z złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) osiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający stwierdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Biuro Podróży Dzikie Bieszczady Jakub Wałachowski

Adres

Nowosiółki 30

38-604 Hoczew

podkarpackie , leski

Numer telefonu

697905704

NIP

6881253039

Numer naboru

RPPK.01.04.01-IZ.00-18-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DARJAN Sp. z o.o. Materiały Budowlane Betoniarnia
Hoczew 143, 38-604 Hoczew
Wpłynęło: 9.05.2019r.
Cena oferty: 2 649 000,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 268