Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie nr 1/2019 - wybór wykonawcy usług doradczych dot. opracowania nowego produktu wzorniczego

Data publikacji: 25.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

17487

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposoby składania ofert:
a) pocztą elektroniczną na adres mailowy: meble@laccy.pl
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres: Łąccy-Kołczygłowy Spółka z o. o., Ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy
c) osobiście na adres: Łąccy-Kołczygłowy Spółka z o. o., Ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy

Osoba do kontaktu: Jacek Frąc telefon 506 049 848, e-mail: meble@laccy.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 16.05.2019 r.
Przez datę dostarczenia oferty rozumie się datę jej wpływu do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną odrzucone.
Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz zawierać załączniki wskazane w zapytaniu ofertowym.
Oferta i załączniki powinny zostać sporządzone w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta.
Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie wskazana w dokumencie rejestrowym, wymagane jest załączenie odpowiedniego pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

meble@laccy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Frąc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506 049 848

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest:
• opracowanie nowego projektu wzorniczego – kolekcji mebli multifunkcyjnych zawierającej minimum 4 funkcje: jadalnia, pokój dzienny, gabinet, sypialnia
• wykonanie prototypów mechanicznych/funkcjonalnych w ilości minimum 3 brył reprezentacyjnych wybranych spośród zaprojektowanych dla każdej z funkcji (jadalnia, pokój dzienny, gabinet, sypialnia).
• przeniesienie na Zamawiającego na zasadach wyłączności całości praw autorskich majątkowych bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: bytowski Miejscowość: Kołczygłowy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem usług jest wybranie Wykonawcy, który zapewni prawidłową i efektywną realizację usług: opracowanie niezbędnych założeń dla nowego projektu wzorniczego, stworzenie koncepcji technologicznej, materiałowej i funkcjonalnej dla zaplanowanej kolekcji mebli oraz wdrożenie nowego produktu na rynek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest:
• opracowanie nowego projektu wzorniczego – kolekcji mebli multifunkcyjnych zawierającej minimum 4 funkcje: jadalnia, pokój dzienny, gabinet, sypialnia
• wykonanie prototypów mechanicznych/funkcjonalnych w ilości minimum 3 brył reprezentacyjnych wybranych spośród zaprojektowanych dla każdej z funkcji (jadalnia, pokój dzienny, gabinet, sypialnia).
• przeniesienie na Zamawiającego na zasadach wyłączności całości praw autorskich majątkowych bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści Zapytania Ofertowego nr 1/2019, który jest integralnym załącznikiem ogłoszenia.

Kod CPV

79415200-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji:
do 30.06.2020 r. (przez co rozumie się dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia w postaci prototypów oraz ostatecznej dokumentacji techniczno-produkcyjnej i montażowej i jego odbiór bez uwag przez Zamawiającego).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnią podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez:
a) Zrealizowanie minimum 2 należycie wykonanych usług doradczych z dziedziny projektowania mebli w okresie ostatnich 3 lat zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami/listami polecającymi od klienta
b) Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji usług spełniającym łącznie warunki:
- Minimalny wymagany skład zespołu projektowego: 3 osoby
- Minimum jeden członek zespołu posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa)
- Minimum jeden członek zespołu posiada doświadczenie na stanowisku technologa-konstruktora i dysponuje wiedzą z zakresu konstrukcji, produkcji oraz montażu mebli
- Każdy członek zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji minimum 2 usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanym terminie.
4) Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą oświadczenie na ofercie o braku występowania powiązań

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnią podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez:
a) Zrealizowanie minimum 2 należycie wykonanych usług doradczych z dziedziny projektowania mebli w okresie ostatnich 3 lat zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami/listami polecającymi od klienta
b) Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji usług spełniającym łącznie warunki:
- Minimalny wymagany skład zespołu projektowego: 3 osoby
- Minimum jeden członek zespołu posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa)
- Minimum jeden członek zespołu posiada doświadczenie na stanowisku technologa-konstruktora i dysponuje wiedzą z zakresu konstrukcji, produkcji oraz montażu mebli
- Każdy członek zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji minimum 2 usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanym terminie.
4) Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą oświadczenie na ofercie o braku występowania powiązań

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnią podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez:
a) Zrealizowanie minimum 2 należycie wykonanych usług doradczych z dziedziny projektowania mebli w okresie ostatnich 3 lat zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami/listami polecającymi od klienta
b) Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji usług spełniającym łącznie warunki:
- Minimalny wymagany skład zespołu projektowego: 3 osoby
- Minimum jeden członek zespołu posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa)
- Minimum jeden członek zespołu posiada doświadczenie na stanowisku technologa-konstruktora i dysponuje wiedzą z zakresu konstrukcji, produkcji oraz montażu mebli
- Każdy członek zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji minimum 2 usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanym terminie.
4) Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą oświadczenie na ofercie o braku występowania powiązań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnią podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez:
a) Zrealizowanie minimum 2 należycie wykonanych usług doradczych z dziedziny projektowania mebli w okresie ostatnich 3 lat zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami/listami polecającymi od klienta
b) Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji usług spełniającym łącznie warunki:
- Minimalny wymagany skład zespołu projektowego: 3 osoby
- Minimum jeden członek zespołu posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa)
- Minimum jeden członek zespołu posiada doświadczenie na stanowisku technologa-konstruktora i dysponuje wiedzą z zakresu konstrukcji, produkcji oraz montażu mebli
- Każdy członek zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji minimum 2 usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanym terminie.
4) Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą oświadczenie na ofercie o braku występowania powiązań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnią podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez:
a) Zrealizowanie minimum 2 należycie wykonanych usług doradczych z dziedziny projektowania mebli w okresie ostatnich 3 lat zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami/listami polecającymi od klienta
b) Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji usług spełniającym łącznie warunki:
- Minimalny wymagany skład zespołu projektowego: 3 osoby
- Minimum jeden członek zespołu posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa)
- Minimum jeden członek zespołu posiada doświadczenie na stanowisku technologa-konstruktora i dysponuje wiedzą z zakresu konstrukcji, produkcji oraz montażu mebli
- Każdy członek zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji minimum 2 usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanym terminie.
4) Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą oświadczenie na ofercie o braku występowania powiązań

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia, a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
− konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
− wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
− na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
− w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
g) zmianie ulegnie skład zespołu projektowego, pod warunkiem, że osoby wchodzące do zespołu (nie ujęte w ofercie) posiadają doświadczenie i kwalifikacje zgodne z niniejszym zapytaniem i ich udział w zespole projektowym nie wypłynąłby na zmianę liczby punktów przyznanych ofercie w wyniku jej oceny,
h) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
i) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
j) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
1) Złożenie oferty na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w którym wypełniono wszystkie dane obligatoryjne.
2) Złożenie kopii referencji/listów polecających potwierdzających należyte wykonanie minimum 2 usług doradczych z dziedziny projektowania mebli w okresie ostatnich 3 lat zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
3) Złożenie załącznika w postaci zestawienia usług doradczych zrealizowanych przez członków zespołu z dziedziny projektowania zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek (wzór własny Oferenta) zawierającego imiona i nazwiska osób dedykowanych do realizacji usług i listę zrealizowanych projektów dla każdej z osób zawierającą minimum:
- nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę,
- okres realizacji usługi,
- zakres usługi (krótki opis przedmiotu wykonanej usługi)
- informację o wdrożeniu projektu wraz z linkiem do oferty (jeżeli jest dostępny)
4) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści, których wzory znajdują się w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego:
● Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
● Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
● Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez:
a) Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji usług spełniającym łącznie warunki:
- Minimalny wymagany skład zespołu projektowego: 3 osoby
- Minimum jeden członek zespołu posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa)
- Minimum jeden członek zespołu posiada doświadczenie na stanowisku technologa-konstruktora i dysponuje wiedzą z zakresu konstrukcji, produkcji oraz montażu mebli
- Każdy członek zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji minimum 2 usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek
● Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
● Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

waga maksymalna liczba punktów
a) cena łączna netto w PLN/waluta obca* waga 60% maksymalna liczba punktów 60
b) termin realizacji zamówienia liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy waga 20% maksymalna liczba punktów 20
c) doświadczenie członków zespołu dedykowanych do wykonania usługi waga 20% maksymalna liczba punktów 20

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny łącznej netto (podanej w PLN lub walucie obcej*) będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = C min / C r x 100 x 60%
C min – cena łączna minimalna w zbiorze
C r – cena łączna oferty rozpatrywanej
A n – liczba punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium terminu realizacji zamówienia liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = T min / T r x 100 x 20%
T min – termin realizacji zamówienia w dniach minimalny w zbiorze
T r – termin realizacji zamówienia w dniach oferty rozpatrywanej
A n – liczba punktów przyznana ofercie

c) Punkty w ramach kryterium doświadczenie członków zespołu dedykowanych do wykonania usługi będą przyznawane wg następującej formuły:
- każdy z członków zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji 2 usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek – 0 pkt
- każdy z członków zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji 3 - 4 usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek – 10 pkt
- każdy z członków zespołu posiada doświadczenie w postaci udziału w realizacji 5 lub więcej usług z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek – 20 pkt

Punkty w powyższym kryterium przyznawane będą na podstawie złożonego załącznika – zestawienia usług zrealizowanych przez członków zespołu z dziedziny projektowania mebli zakończonych wdrożeniem opracowanych produktów na rynek (wzór własny Oferenta) zawierającego imiona i nazwiska osób dedykowanych do realizacji usług i listę zrealizowanych projektów dla każdej z osób zawierającą minimum: nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę, okres realizacji usługi, zakres usługi (krótki opis przedmiotu wykonanej usługi), informację o wdrożeniu projektu wraz z linkiem do oferty (jeżeli jest dostępny).
Brak złożenia załącznika spowoduje przyznanie ofercie 0 punktów.

Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Łąccy-Kołczygłowy Spółka z o. o.

Adres

Słupska 60

77-140 Kołczygłowy

pomorskie , bytowski

Numer telefonu

506 049 848

NIP

8421551629

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta z dnia 16.05.2019 r. złożona przez firmę Noma Studio Ewa Nowak, ul. Kawęczyńska 22/6, 03-772 Warszawa, cena: 285 000,00 PLN netto. Oferta wpłynęła mailowo dnia 16.05.2019 r.
Liczba wyświetleń: 468