Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek przedszkola z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w gminie Zławieś Wielka

Data publikacji: 17.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2019

Numer ogłoszenia

17068

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana tytułu zamówienia z budynku mieszkalno - gospodarczego na budynek gospodarczy

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Centrum Dofinansowania EUROEXPERT Sławomir Zdziarski, ul. Sołecka 11, Stary Toruń, 87-134 Zławieś Wielka lub przesłać na adres email. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

euroexpert@centrumdofinansowania.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Szymaniak-Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530404020

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek przedszkola z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia tj. robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (PFU Stary Toruń), a następnie wykonanie tych robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa, w tym także projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i dokumentacja powykonawcza.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Stary Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Generalnego Wykonawcy zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu prac budowlanych zgodnie z załączonymi dokumentami oraz projektem, który powstanie

Przedmiot zamówienia

Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dot. obiektu (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia tj. robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (PFU Stary Toruń), a następnie wykonanie tych robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa, w tym także projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i dokumentację powykonawczą.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod - 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kod - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Kod - 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kod - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod - 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kod - 45320000-6 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod - 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Kod - 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
Kod - 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Kod - 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Kod - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kod - 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
Kod - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne roboty specjalistyczne
Kod - 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
Kod - 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Terminy realizacji zamówienia w odniesieniu do każdej z części:
- wykonanie projektu budowlanego przez Wykonawcę i zatwierdzenie go przez Zamawiającego w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy,
- złożenie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 4 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego,
- zakończenie i odebranie robót budowlanych przez Zamawiającego w terminie do 12.2021 r.
2. Planowany termin przekazania placu budowy: po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierać wartość planowanych do wykonania robót w ujęciu miesięcznym i musi być aktualny.
5. Zasady dotyczące przygotowania harmonogramu oraz jego aktualizacji zostały szczegółowo określone we wzorze Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe wytyczne dotyczące inwestycji zawarte zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Zapytaniu ofertowym - załączonych do niniejszego ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który spełnia następujące warunki:
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) podpisze oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz
b) dowiedzie, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie inwestycje budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto, przedstawi wykaz robót budowlanych spełniających to kryterium (załącznik nr 2) oraz stosowne referencje (lub inne dowody), potwierdzające wykonanie inwestycji w sposób należyty,
c) dowiedzie, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi w branży architektonicznej, o wartości prac budowlanych objętych opracowaniem minimum 1 500 000,00 zł brutto wg kosztorysu inwestorskiego.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.

Potencjał techniczny

Szczegółowe wytyczne dotyczące inwestycji zawarte zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Zapytaniu ofertowym - załączonych do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który spełnia następujące warunki:
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym:
1) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz posiadającą 5-letnie doświadczenie w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym opracowany co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi w branży architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, o wartości prac budowlanych objętych opracowaniem minimum 1 500 000,00 zł brutto wg kosztorysu inwestorskiego;
2) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz posiadającą 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na budowie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w tym co najmniej przy jednym zadaniu dot. obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto;
3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej;
4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na budowie, uprawnienia budowlane (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na budowie, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji projektanta z innymi funkcjami.
Osoby wymienione w pkt 1,2 muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018, poz. 1332 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1278 z późn. zm.) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który spełnia następujące warunki:
Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) przedstawi opłaconą polisę OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN,
c) przedstawi odpowiedni dokument, że posiada średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (chyba że okres działalności oferenta jest krótszy) w wysokości min. 1 500 000 zł,
d) przedstawi zaświadczenie z US, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
e) przedstawi zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe wytyczne dotyczące inwestycji zawarte zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Zapytaniu ofertowym - załączonych do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe wytyczne dotyczące inwestycji zawarte zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Zapytaniu ofertowym - załączonych do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) 60% cena netto (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia).

cena minimalna
--------------------------- x 60 (waga kryterium cena)
cena oferty

b) 20% oferowana gwarancja (liczona w miesiącach)

gwarancja oferty
------------------------------------x 20 (waga kryterium gwarancji)
gwarancja maksymalna przewidziana przez Zamawiającego

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 72 miesiące.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji wyłącznie w pełnych miesiącach.
W przypadku niewskazania okresu gwarancji w ofercie Wykonawca otrzyma za to kryterium 0 punktów.

c) 20% doświadczenie Kierownika budowy i robót
Przy ocenie ofert w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy i robót” Zamawiający będzie kierował się poniższymi zasadami:
- Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia wykonawcy, dotyczącego doświadczenia wskazanego kierownika przy inwestycjach dotyczących obiektów obejmujących pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi o wartości wg kosztorysu inwestorskiego co najmniej 1 500 000 zł brutto.
- Punktacja będzie przyznawana w sposób następujący:
3 lub więcej budowy wg powyższej specyfikacji – 10 pkt
2 budowy wg powyższej specyfikacji – 5 pkt
1 budowa wg powyższej specyfikacji - 0 pkt
przy czym:
- Ocenie będzie podlegało doświadczenie Kierownika budowy i robót skierowanego do realizacji zamówienia zgodnie z pkt. IV 2. B. 3 2) Zapytania ofertowego
- Potwierdzenie posiadania deklarowanego doświadczenia przez Kierownika budowy i robót spoczywa na Wykonawcy (Zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dowodów)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykonania wskazanych projektów

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w ramach kryterium a), b) i c). Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższa liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Z oferentem, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu, zgodnie z załączonym Wzorem.

Wykluczenia

1) Niniejsze zamówienie nie może zostać udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
- w stosunku do których zaistniała co najmniej jedna okoliczność wymieniona w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, z późn. zm.);
- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Centrum Dofinansowania EUROEXPERT Sławomir Zdziarski

Adres

Sołecka 11

87-134 Stary Toruń

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

530404020

NIP

7451354554

Numer naboru

RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19
Liczba wyświetleń: 294