Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji Projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2019

Numer ogłoszenia

16775

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 17.04.2019 r. zamieszczono (w załączeniu) odpowiedzi na kolejne pytania.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający informuje, że zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18.04.2019 r. Odpowiedzi znajdują się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Zmieniona została również treść Ogłoszenia, Zapytania ofertowego oraz załącznika "Wykaz usług" (w załączeniu).

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w opakowaniu opisanym zgodnie z Zapytaniem ofertowym (załącznik do ogłoszenia) do dnia 18. 04. 2019r do godziny 11:00 w sekretariacie Parafii Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata, ul. Bolesława Krzywoustego 12, 73-110 Stargard.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18. 04. 2019 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. dr. Janusz Posadzy; e-mail: janupo@wp.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP królowej Świata w Stargardzie”.
Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Stargard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamównienia jest :
Wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi Inżyniera Kontraktu i działał w imieniu i na rzecz Zamawiającego Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata, w przedmiocie zamówienia jakim jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorsko – restauratorskich w Kolegiacie przy ul. Bolesława Krzywoustego 12 w Stargardzie.

Szczegółowy opis celu przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP królowej Świata w Stargardzie”.
Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
Usługa Inżyniera Kontraktu będzie obejmowała wykonywanie czynności zarządzania projektem w zakresie obejmującym wykonawstwo robót budowlanych i konserwatorsko - restauracyjnych i odpowiedzialności gwarancyjnej oraz zakup i montaż organów, a w szczególności:
1) zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją prac konserwatorsko – restauratorskich w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie,
2) wykonywanie wszelkich obowiązków i czynności jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji aż do zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia, a w szczególności z umowy dotacji w zakresie pomocy zewnętrznej oraz umów z wykonawcami robót budowlanych i konserwatorsko - restauracyjnych, a także obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w szczególności ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.), ustawy z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2016rpoz. 1330 z późn. zm. ),
3) przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowań przetargowych na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych i konserwatorsko - restauratorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przetargów i zawarcia umów o roboty budowlane,
4) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
5) pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją inwestycji,
6) rozliczenie środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne
71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne
71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego
71.53.00.00-2 Doradcze usługi budowlane
71.54.10.00-2 Usługi zarządzania projektem
71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71.24.40.01-0 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 18.04.2019 r.
Termin realizacji zamówienia: 30.06.2023 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub równoważnej) :
- przy budowie min. jednego obiektu o wartości nie mniejszej niż 11.000.000 zł brutto
oraz
- przy rozbudowie lub przebudowie lub remoncie min. dwóch obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym co najmniej w jednym obiekcie wykonywane były roboty budowlane i prace konserwatorskie obejmujące remont posadzki zabytkowej, remont elewacji zabytkowej, remont i konserwacja wystrojów wnętrza, remont instalacji elektrycznej, wykonanie iluminacji wewnętrznej, o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 zł brutto każda robota,
a w każdym przypadku wykonywane było prowadzenie rozliczania wykonanych robót budowlanych lub konserwatorskich, sporządzenie kompletnej dokumentacji z zakończenia robót, sporządzenie finansowej dokumentacji sprawozdawczej po zakończeniu robot,
- co najmniej jedno kompletne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych o wartości robót min. 10.000.000 zł brutto, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności, gdzie Inżynier brał czynny udział po stronie Zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór tego wykonawcy robót.

Szczegółowy opis zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności następującymi specjalistami:
- jedna osoba na stanowisko Kierownika Projektu
- jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych
- jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetyczny
- jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru prac konserwatorskich
- co najmniej jedna osoba na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń.
Szczegółowy opis osób zdolnych do wykonania zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że :
a) posiada lub będzie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia w wysokości co najmniej 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),
b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł
( słownie: pięćset tysięcy złotych).

Szczegółowy opis zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert:
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) CENA wykonania zamówienia - 60%
C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

2) Kwalifikacje Kierownika Projektu ( K ) – 40%
Ocena Kierownika Projektu : w skali 0 – 40 pkt.
Ocena będzie dokonywana za doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu ( lub równoważnego ) w zarządzaniu lub koordynacji procesu inwestycyjnego, za zakończone usługi Inżyniera Kontraktu w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości każdej inwestycji min. 3.000.000 zł brutto.
Za zakończone :
1 – inwestycję – 0 pkt,
2 – inwestycje – 15 pkt,
3 i więcej inwestycji – 40 pkt.

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:
P = C + K
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Parafia Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata

Adres

ul. Bolesława Krzywoustego dgdgddgdg

73-110 Stargard

zachodniopomorskie , stargardzki

NIP

8541259280

Numer naboru

POIS.08.02.00-IP.05-00-002/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14
70-354 Szczecin
Data wpłynięcia: 18.04.2019 r. godz. 10:35
Cena Oferty : 504 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 340