Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/2019/A2HM na wykonanie syntezy i analizy - określenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego z określeniem kierunków projektowych oraz opracowanie projektu jednej kompletnej linii wzorniczej, projektu szczegółowego wraz z testowaniem prototypu nowego wyrobu oraz opracowaniem parametrów technologicznych nowego wyrobu w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców POIR

Data publikacji: 06.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-04-2019

Numer ogłoszenia

16714

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura A2HM SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA poprzez jeden z poniższych kanałów komunikacji:
1) Poczta tradycyjna:
A2HM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibą ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wlkp.
2) Osobiście:
A2HM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibą ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wlkp.
3) Poczta elektroniczna:
e-mail: mg@a2hm.pl
1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać
pocztą/kurierem w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z
dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na 3/2019/A2HM z dn. 06.04.2019 r. Nie otwierać do dn. 15.04.2019 r. do
godz. 13:00”.
W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną wszystkie załączniki powinny stanowić skan
podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert. Liczy się data i godzina otrzymania
oferty pocztą elektroniczną.
2. Ofertę należy przygotować i złożyć zgodnie z zapisami art. 12 niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wyjaśnienia bądź uzupełnienia winny być
przedstawione przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisma o wyjaśnienia, które będzie
przesłane drogą elektroniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mg@a2hm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Grzegorski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma A2HM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA w związku z realizacją projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie
swojej oferty na wykonanie syntezy i analizy - określenie strategii działań niezbędnych do opracowania
nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego z określeniem kierunków
projektowych oraz opracowanie projektu jednej kompletnej linii wzorniczej, projektu szczegółowego wraz z
testowaniem prototypu nowego wyrobu oraz opracowaniem parametrów technologicznych nowego wyrobu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / Poddziałania
2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy audyt wzorniczy, w którym dokonano analizy działalności
Przedsiębiorcy, w wyniku której powstało opracowanie streszczające możliwości firmy w zakresie
wprowadzenia nowych rozwiązań w tym w szczególności nowych linii wzorniczych wiat przystankowych
charakteryzujących się nowością w zakresie technologicznym i funkcjonalnym.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:
Część 1
Synteza i analiza - określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych, wykonanie do 30/06/2019 :
W celu opracowania briefu, powinna zostać przeanalizowana literatura przedmiotu (badania jakościowe). Na podstawie badań jakościowych oraz analiz własnych powinny zostać przeprowadzone badania ilościowe z włączeniem użytkowników końcowych tj. min. 30 osób, w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami, 3 dzieci w wieku 3 – 14 lat oraz 3 osób starszych. W ramach zamówienia wypracowany zostanie raport z badań, zawierający:
• rekomendacje zgłoszone przez użytkowników końcowych,
• wyniki analiz trendu i analizy rynku,
• wyniki badań własnych jakościowo-ilościowych,
• brief zawierający listę wyrobów do zaprojektowania,
• szczegółowa strategia wdrożenia określająca poszczególne etapy dalszych działań projektowych.

Część 2
a) Opracowanie projektu jednej kompletnej linii wzorniczej modułowego systemu wiat przystankowych i trzech opcji indywidualizujących system pod kątem wyznaczonych w strategii kategorii obszarów docelowych, wykonanie w terminie 01/07/2019 - 31/10/2019:
Zamówienie dotyczy opracowania koncepcyjnego kompletnej linii wzorniczej modułowego systemu wiat przystankowych.
Zadanie polega na wypracowywaniu konceptów rozwiązań na podstawie danych wynikających z przeprowadzonych badań materiałowych (3 warianty indywidualizacji systemu pod katem wyznaczonych w ramach strategii kontekstów przestrzenno-kulturowych) oraz na przygotowaniu konceptów z prezentacją w postaci szkiców koncepcyjnych i wizualizacji 3D oraz makiet 3D w skali 1:10 (lub większe) dla 27 modeli przestrzennych (9 układów w 3 wariantach każdy).

b) Opracowanie projektu szczegółowego modułowych wiat przystankowych, wykonanie w terminie 01/11/2019 - 31/03/2020:
W ramach zamówienia wykonane zostanie:
• opracowanie projektu szczegółowego wyrobu,
• określenie kształtu, wielkości, wyglądu, funkcjonalności projektowanych elementów,
• w ramach etapu powstaną modele z materiałów zastępczych 1:1 poszczególnych elementów składających się na poszczególne linie wzornicze produktów, które zostaną poddane testowaniu,
• opracowanie optymalnych metod obróbki i łączenia materiałów (testowanie rozwiązań).

c) Opracowanie i testowanie prototypu nowego wyrobu i opracowanie parametrów technologicznych nowego wyrobu, wykonanie w terminie 01/04/2020 - 31/08/2020:
Na podstawie wyników z poprzednich etapów projektu zostaną wprowadzone niezbędne korekty w projektach i w rezultacie powstaną ostateczne prototypy z docelowych materiałów, składające się na linię wzorniczą, zawierającą 6-9 niezależnych elementów. Przygotowana zostanie
instrukcja obsługi, zaproponowana zostanie nazwa serii i zwizualizowane będą wszystkie warianty wykończenia poszczególnych elementów modułowego systemu konstrukcji wiat przystankowych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 31.08.2020 od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
2. Najpóźniej umowa z wykonawcą zostanie zawarta w ciągu 14 dni od wybrania Wykonawcy.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (tj. oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 10) na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium – Cena netto oferty – waga: 100% (100 pkt wagowych),
2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może oferta wynosi 100 punktów, w podziale
na poszczególne kryteria (według ich wagi):
a) Kryterium Cena netto oferty – 100 punktów
2) Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów
3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie Kryterium – Cena netto oferty:
1) W tym kryterium oferty oceniane będą w skali punktowej od 0 do 100 punktów.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena netto oferty” wynosi 100 pkt.
2) Wyliczenie ilości punktów dla danej oferty w tym kryterium nastąpi zgodnie ze wzorem:
Punkty = (Łączna wartość oferty netto wg najtańszej ważnej oferty (w PLN) / Łączna wartość oferty badanej
netto (w PLN) * 100 punktów.
4. Maksymalnie oferta Wykonawcy może otrzymać 100 pkt. Za najkorzystniejszą uznana zostanie
ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

A2HM SP Z O. O.

Adres

Przemysłowa 1A

63-720 Koźmin Wielkopolski

wielkopolskie , krotoszyński

NIP

6211819007

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Aleje Karola Marcinkowskiego 29,
60-967 Poznań,
NIP: 7781128625
Data wpłynięcia oferty: 15.04.2019 r.
Cena oferty netto: 491 450,00 zł
Liczba wyświetleń: 202