Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” realizowanej w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – edukacyjna”

Data publikacji: 04.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2019

Numer ogłoszenia

16661

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Dzierżoniów, Rynek 36 - sekretariat
1) Ofertę w formie pisemnej należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do Zaproszenia.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 Zaproszenia oraz oryginał pełnomocnictwa (jeśli oferta jest podpisana przez pełnomocnika)
4) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36, oraz opisane:
„Oferta w postępowaniu na usługę realizacji kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” oznaczenie sprawy: SZD.ZP.06.2019"; „Nie otwierać przed dniem 12.04.2019, godz. 12:15.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@stowarzyszeniezd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Pawełek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 81 08 431 lub 516 730 990

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”, realizowanej w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – edukacyjna”, zwanej dalej Kampanią, skierowanej do mieszkańców powiatów dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego (na terenach bezpośrednio przyległych do Gór Sowich), obejmującej przygotowanie 12 (dwunastu) konkursów z zakresu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, konkursu filmowego oraz 13 (trzynastu) konferencji edukacyjnych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: dzierżoniowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem realizacji Projektu jest edukacja społeczeństwa na temat zasobów przyrodniczych obszaru Gór Sowich, roślin i zwierząt chronionych, miejsc ich występowania, obszarach chronionych, w tym obszarach NATURA 2000 oraz zasadach ochrony przyrody, a także zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunków zagrożonych, objętych ścisłą ochroną gatunkową.
Założeniem Projektu jest skoncentrowanie się na wskazaniu działań mających na celu utrzymanie istniejących gatunków oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i siedliska przyrodnicze.
Zamówienie spełnia poniższe funkcje:
- edukacyjną – rozpowszechnianie wiedzy na temat zasobów przyrodniczych obszaru Gór Sowich, roślin i zwierząt chronionych
- generującą określone postawy – wywoływanie zamierzonych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska oraz minimalizacji negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i siedliska przyrodnicze.
- przypominającą – przypominanie i podtrzymywanie zainteresowania środowiskiem naturalnym, w tym w szczególności ochroną zasobów przyrodniczych obszaru Gór Sowich

Przedmiot zamówienia

1. Przygotowanie 11 konkursów gminnych dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4-8) na terenie Bielawy (Gmina Bielawa), Dzierżoniowa (Gmina Miejska Dzierżoniów), Mościska (Gmina Dzierżoniów), Łagiewnik (Gmina Łagiewniki), Niemczy (Gmina Niemcza), Pieszyc (Gmina Pieszyce), Piławy Górnej (Gmina Piława Górna), Jugowa (Gmina Nowa Ruda), Srebrnej Góry (Gmina Stoszowice), Walimia (Gmina Walim), Krzyżowej (Gmina Świdnica) w terminie maj-czerwiec 2019 roku, których tematyka będzie dotyczyła wiedzy na temat unikalnych zasobów naturalnych Gór Sowich, gatunków zagrożonych fauny i flory, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczenia powietrza i środowiska na zachowanie gatunków oraz wpływ tych czynników na zachowanie bioróżnorodności, odpadów i ich wpływu na środowisko naturalne, nawiązania do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – PLH 020005 Kamionki i PLH 020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich.
2. Przygotowanie konkursu finałowego, będącego finałem konkursów gminnych
3. Przygotowanie konkursu filmowego dla młodzieży – uczniów szkół średnich z terenu powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego (na terenach bezpośrednio przyległych do Gór Sowich), którego wiodącą tematyką będą wybrane okazy chronione fauny i flory, cenne przyrodniczo w obszarze Gór Sowich, a uzupełniającą zagrożenia dla okazów chronionych i działania zapobiegawcze, zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na okazy chronione, w tym zjawisko niskiej emisji, odpady i ich wpływ na środowisko naturalne, zapobieganie zmianom klimatu, działania w celu zachowania bioróżnorodności, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 – PLH 020005 Kamionki- i PLH 020071 – Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, pozostałe aspekty środowiskowe.
4. Przygotowanie 13 konferencji edukacyjnych, których tematem będą unikalne zasoby naturalne Gór Sowich (w tym obszarów NATURA 2000), omówienie gatunków zagrożonych fauny i flory Gór Sowich, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczenia powietrza i środowiska na ich zachowanie oraz wpływ tych czynników na zachowanie bioróżnorodności. Przedstawienie głównych założeń Projektu: edukacja na rzecz redukcji zanieczyszczeń, w szczególności zanieczyszczeń powietrza, wywierających negatywny wpływ na gatunki chronione; wzrost zanieczyszczenia powietrza w wyniku niskiej emisji pochodzącej z gospodarstw domowych, szczególnie w okresie zimowym; zmniejszenie presji na siedliska chronione poprzez kanalizacje ruchu turystycznego na ich terenie; zmniejszenie wpływu odpadów na przyrodę poprzez kształtowanie pozytywnych zachowań dotyczących segregacji odpadów oraz zasad zachowania prawdziwego turysty na łonie natury, w formie wykładów z prezentacją multimedialną, w tym konferencję inaugurującą, 11 spotkań konferencyjnych w Gminach oraz konferencję podsumowującą.

Do zadań Wykonawcy należy również:
1. Przedstawienie koncepcji organizacyjnych oraz przedkładanie materiałów do akceptacji Zamawiającego
2. Dostarczenie gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego w terminach wskazanych w poszczególnych zadaniach. Wymagania techniczne:
a. filmy – na trwałym nośniku, w formacie umożliwiających projekcję w Internecie
b. projekty grafik, wykładów – na trwałym nośniku, w formacie umożliwiającym odtworzenie w systemie komputerowym
3. Zapewnienie frekwencji uczestników biorących udział w poszczególnych zadaniach

Kod CPV

80340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji specjalnej

Harmonogram realizacji zamówienia

1. szkolne konkursy gminne: maj -czerwice 2019
2. konkurs finałowy: wrzesień 2019
3. konkurs filmowy: ogłoszenie – maj/czerwiec 2019 • rozstrzygnięcie - październik 2019
4. konferencje tematyczne: maj - wrzesień 2019
5. konferencja podsumowująca; październik 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wiedza i doświadczenie

niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

potencjałem technicznym pozwalający na wykonanie zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – zgodnie z wzorem formularza, stanowiącym załącznik do Zaproszenia.
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
c) oferty zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do Zaproszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Adres

Rynek 36

58-200 Dzierżoniów

dolnośląskie , dzierżoniowski

Numer telefonu

74 81 08 431

Fax

74 81 08 431

NIP

8822122621

Numer naboru

RPDS.04.04.01-IZ.00-02-256/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dźwignia Handlu Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 13/27 30-313 Kraków
Wpływ oferty: 09.04.2019 godz. 10.03
Cena brutto: 77.212,00 zł
Liczba wyświetleń: 445