Strona główna
Logo unii europejskiej

Mieszalnik Laboratoryjny

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

16660

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
Decco S.A., ul. V Poprzeczna 15, 04 – 611 Warszawa
- pocztą elektroniczną na adres: projekty@decco.eu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@decco.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Brandt

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695 550 544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Mieszalnik Laboratoryjny
- 1 szt. mieszalnik laboratoryjny w standardzie produkcji dryblendu PCV
- konstrukcja mieszalnika pionowa
- objętość robocza zbiornika mieszalnika w granicach do 20 l
- pojemność mieszalnika ciepłego w granicach 20 litrów
- pojemność mieszalnika zimnego w granicach 40 litrów
- kombinacja mieszalnika ciepły / zimny
-zasilanie oraz spust wyposażone w zawory kulowe elektropneumatyczne
- urządzenie wyposażone w manometr oraz zawór bezpieczeństwa
- automatyczny tryb włączania , wyłączania chłodzenia
- możliwość pracy w trybie manualnym
- automatyczne opróżnianie mieszalnika po zakończeniu mieszania
- automatyczne odpowietrzenie urządzenia
- zawór spustowy o średnicy min. 120 mm
- zbiorniki wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- urządzenie wyposażone w czujniki temperatury oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne
- możliwość przygotowywania mieszanek na bazie polichlorku winylu
- urządzenie sterujące wyposażone w panel PLC
- panel operatora wyposażony między innymi w lampki sygnalizacyjne , zatrzymanie awaryjne , reset , włączanie / wyłączanie napięcia sterującego
- główne parametry urządzenia wyświetlane graficznie: wskazania statusu awarii, prąd silnika , temperatura produktu , prędkość narzędzia do mieszania , czas mieszania, wprowadzanie parametrów systemu ,itp.
- zwarta oraz ergonomiczna budowa z łatwym dostępem do wszystkich elementów urządzenia
- pokrywa otwierana pionowo wyposażona w wziernik oraz port do wprowadzania dodatków
- noże mieszające zabezpieczone powłoką zapobiegającą szybkiemu zużyciu
- mobilna konstrukcja mieszalnika
- napęd urządzenia poprzez silnik elektryczny z falownikiem
- urządzenie zgodne z wymogami norm CE
Urządzenie będzie mogło być dostępne dla osób niepełnosprawnych w zakresie ruchowym, np. poprzez stosowanie czytelnych oznaczeń, intuicyjną obsługę, minimalizację użycia siły przez pracownika.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Mieszalnik laboratoryjny przeznaczony jest do wytwarzania mieszanek dry-blendu, co stanowi pierwszy etap wytwarzania kompozytów polichlorowinylowych.

Przedmiot zamówienia

Mieszalnik Laboratoryjny
- 1 szt. mieszalnik laboratoryjny w standardzie produkcji dryblendu PCV
- konstrukcja mieszalnika pionowa
- objętość robocza zbiornika mieszalnika w granicach do 20 l
- pojemność mieszalnika ciepłego w granicach 20 litrów
- pojemność mieszalnika zimnego w granicach 40 litrów
- kombinacja mieszalnika ciepły / zimny
-zasilanie oraz spust wyposażone w zawory kulowe elektropneumatyczne
- urządzenie wyposażone w manometr oraz zawór bezpieczeństwa
- automatyczny tryb włączania , wyłączania chłodzenia
- możliwość pracy w trybie manualnym
- automatyczne opróżnianie mieszalnika po zakończeniu mieszania
- automatyczne odpowietrzenie urządzenia
- zawór spustowy o średnicy min. 120 mm
- zbiorniki wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- urządzenie wyposażone w czujniki temperatury oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne
- możliwość przygotowywania mieszanek na bazie polichlorku winylu
- urządzenie sterujące wyposażone w panel PLC
- panel operatora wyposażony między innymi w lampki sygnalizacyjne , zatrzymanie awaryjne , reset , włączanie / wyłączanie napięcia sterującego
- główne parametry urządzenia wyświetlane graficznie: wskazania statusu awarii, prąd silnika , temperatura produktu , prędkość narzędzia do mieszania , czas mieszania, wprowadzanie parametrów systemu ,itp.
- zwarta oraz ergonomiczna budowa z łatwym dostępem do wszystkich elementów urządzenia
- pokrywa otwierana pionowo wyposażona w wziernik oraz port do wprowadzania dodatków
- noże mieszające zabezpieczone powłoką zapobiegającą szybkiemu zużyciu
- mobilna konstrukcja mieszalnika
- napęd urządzenia poprzez silnik elektryczny z falownikiem
- urządzenie zgodne z wymogami norm CE
Urządzenie będzie mogło być dostępne dla osób niepełnosprawnych w zakresie ruchowym, np. poprzez stosowanie czytelnych oznaczeń, intuicyjną obsługę, minimalizację użycia siły przez pracownika.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

III-IV kwartał 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

Dodatkowe warunki

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem "Warunki zmiany umowy",
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis sposobu przygotowania oferty
a) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
c) Do oferty należy dołączyć specyfikację.
c) Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena oferty netto 70pkt Ocena na podstawie formularza ofertowego

cena oferowana minimalna netto
C = --------------------------------------------------- x 70pkt
cena badanej oferty netto

2. Okres gwarancji 20 pkt Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:
• gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt
• gwarancja powyżej 12, a poniżej 36 miesięcy- 10pkt
• gwarancja 36 miesięcy i powyżej - 20 pkt
3. Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego 10 pkt Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:
• czas reakcji do 24 godzin włącznie - 10 pkt
• czas reakcji powyżej 24 do 48 godzin - 5 pkt
• czas reakcji 48 godzin i powyżej- 0 pkt

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Decco S.A.

Adres

V Poprzeczna 15

04-611 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 740 02 50

Fax

22 815 69 27

NIP

8442010057

Numer naboru

POIR.02.01.00-IZ.00-00-001/18

Inne źródła finansowania

Postępowanie jest prowadzone w ramach umowy nr POIR.02.01.00-00-0056/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MTI Mischtechnik International GmbH, Ohmstrasse 8, D-32758 Detmold
Liczba wyświetleń: 198