Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w budynku przeznaczonym na Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c. w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Data publikacji: 04.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-05-2019

Numer ogłoszenia

16645

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano projekt DDOM

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 06-05-2019r. do godz. 12.00
w 1 egzemplarzu papierowym na adres:
Medical Office s.c. ul. Ligustrowa 23L, 03-995 Warszawa
[od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] lub drogą elektroniczną w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF na adres: renata.blukacz@interia.pl

Oznakowanie oferty:
„Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c.”
oraz nazwa i adres oferenta

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

renata.blukacz@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Blukacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502397590

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-adaptacyjne) w budynku przeznaczonym na Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c. przy ul. Wasilkowskiego 4 lok 104 A w Warszawie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej polegające na dostosowaniu pomieszczeń dla osób niesamodzielnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), w tym: szatnia, toalety dla pacjentów - odrębne dla kobiet, mężczyzn oraz personelu, łazienka z umywalką, prysznicem i krzesełkiem wraz z uchwytami oraz wydzielonym pomieszczeniem na środki przeznaczone do pielęgnacji i higieny, dyżurka lekarska i pielęgniarska, gabinet pracy psychologa, pomieszczenie sprzęt do terapii zajęciowej; pomieszczenie lub miejsce na sprzęt medyczny i bieliznę pościelową; pomieszczenie służące jako miejsce spotkań i jadalnia, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie do wypoczynku, pomieszczenia do rehabilitacji, podjazd itd.

Pomieszczenia lokalu przy ul. Wasilkowskiego 4 /104A w Warszawie o powierzchni 193,20 mkw, wymagają generalnego remontu, lokal składa się z dużej sali, 1 gabinetu i 2 pomieszczeń sanitarnych i magazynku, na podłogach drewniana mozaika, otwory drzwiowe o wymiarach 70-80 cm , w pomieszczeniach sanitarnych brak glazury, terakota do wymiany brak 2 sali chorych i pozostałych pomieszczeń, 10 okien w tym 4 okna drewniane do wymiany, do przeróbki wejście i podjazd i montaż barierek, doprowadzenie wody do nowych punktów odbioru, konieczna wymiana instalacji elektrycznej i punktów oświetleniowych, malowanie, itd.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostosowanie lokalu na Dzienny Dom Opieki Medycznej Medical Office s.c. przy ul. Wasilkowskiego 4 lok 104 A w Warszawie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, należy przeprowadzić prace remontowo-adopcyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) wydzielając pomieszczenia zgodnie z Standard DDOM.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalu przy ul. Wasikowskiego 4 lok 104A w Warszawie i w zakresie: roboty zewnętrzne, przebudowa wejścia, wymiana okien i drzwi, Instalacja wodno-hydrauliczna, remont pomieszczeń-posadzki, powłoki ścienne i sufitów, montaż instalacji elektryczne
Pomieszczenia lokalu o powierzchni 193,20 mkw, wymagają generalnego remontu, lokal składa się z dużej sali, 1 gabinetu i 2 pomieszczeń sanitarnych i magazynku, na podłogach drewniana mozaika, otwory drzwiowe o wymiarach 70-80 cm , w pomieszczeniach sanitarnych brak glazury, terakota do wymiany brak 2 sali chorych i pozostałych pomieszczeń, 10 okien w tym 4 okna drewniane do wymiany, do przeróbki wejście i podjazd, montaż barierek, doprowadzenie wody do nowych punktów odbioru, konieczna wymiana instalacji elektrycznej i punktów oświetleniowych, malowanie, itd.
Szczegółowy zakres prac opisany w kosztorysie - załącznik nr 2

Kod CPV

45450000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z kryteriami i parametrami podanymi w zapytaniu ofertowym, ofercie Wykonawcy oraz dokumentacją stanowiącą załączniki do niniejszej Umowy – w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy zakres dotyczący terminów realizacji został określony we wzorze umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Dodatkowo Zamawiający żąda przedstawienia referencji na przedstawione doświadczenie.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) dostarczy wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250.000,00 zł
2) dla zapewnienia jakości i terminowości wykonywanych robót Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci bezwarunkowej gwarancji bankowej o wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy netto płatnej na każde żądanie, z terminem ważności przekraczającym o 30 dni termin zakończenia przedmiotu umowy. Przed upływem terminu ważności ww. gwarancji bankowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu analogiczną gwarancję usunięcia wad i usterek w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy netto z terminem ważności 30 dni po upływie okresu gwarancji w pozostałym zakresie, obejmującym wykonanie pozostałych prac, materiały i elementy zastosowane do wykonania oraz gwarancję prawidłowego montażu. Treść gwarancji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zatem na etapie składania oferty Wykonawca oświadczy, że dokona wskazanego zabezpieczenia w wymaganym terminie.

Dodatkowe warunki

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty oraz zgodnie z procedurami zawartymi w warunkach umowy.
INFORMACJE O FORMALNOŚCICH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Sposób rozliczeń za wykonane roboty zaproponowany jest we wzorze umowy.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilna Medical Office z siedzibą w Warszawie (03-995), przy ul. Ligustrowej 23L, NIP 952-19-29-482, REGON 01558238;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c.” w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c.”
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw/robót od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
6) wystąpienia siły wyższej,
7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub gdy sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć i zapobiec, a która uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
8) konieczność zrealizowania projektu o dofinasowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
9) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
10) wynikających ze zmiany terminu realizacji umowy (wydłużenie lub skrócenie) w przypadku wystąpienia wypadku na terenie budowy o czas – niezbędny do wykonania prac zabezpieczających, naprawczych, wyjaśniających, usuwających powstałe szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez właściwe instytucje;
11) wynikających ze zmiany terminu realizacji lub wydłużenia terminu robót budowlanych w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń, zaświadczeń, itp.
12) wynikających ze zmian w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Podstawy zmiany umowy zawarte powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie oznaczają w żadnej mierze zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do zapytania ofertowego;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
c) wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
d) kosztorys ofertowy uproszczony przygotowany przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
KRYTERIUM WAGA (pkt)
- łączna wartość brutto przedmiotu zamówienia 70 pkt
- doświadczenie 20 pkt
- gwarancja 10 pkt

Kryterium oceny ofert jest:
• cena oferowana brutto kompletnego zamówienia, zgodnie z parametrami będącego przedmiotem zamówienia – 70 pkt
• udokumentowane doświadczenie: 1 – 10 pkt, 2 - 15 pkt, 3 - 20 pkt
• gwarancja 5 lat – 5 pkt, 10 lat – 10 pkt

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Wykonawców wyklucza się z postępowania jeśli są powiązani z Zamawiającym w jeden z następujących sposobów:
1) uczestniczą w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadają co najmniej 10% udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Medical Office s.c.

Adres

Ligustrowa 23L

03-995 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502397590

NIP

9521929482

Numer naboru

RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KIDLER REMONTY Konrad Styś, ul. Spacerowa 10, Ślubów 07-201
data złożenia oferty 06.05.2019 godz. 7.45 cena 180 371,05 PLN
oferta uzyskała 100 pkt
złożona oferta została zaakceptowana i zatwierdzona do realizacji
Liczba wyświetleń: 419