Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II

Data publikacji: 08.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

16308

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Nie dotyczy.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową proszę przedstawić w terminie do dnia 16.04.2019 r. godz. 12:00 w wersji papierowej na adres:
Urząd Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z napisem oferta na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II".

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

095 728 75 19

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Miejscowość: Santok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z kontrolą nad realizacją robót, raportowaniem, rozliczeniem oraz zarządzaniem całością zadań mających za cel prawidłową realizację robót budowlanych dotyczących budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II w następującym zakresie:
1. Zadanie nr 1: Budowa przystani dla jednostek pływających w km 225, 550 rzeki Noteć w miejscowości Santok, na działkach o nr ewid. 411, 369, 627/2 położonych w obrębie 7 – Santok, obiekt kategorii XXI.
Zakres inwestycji obejmuje budowę:
- Basenu portowego,
- Grobli ochronno – komunikacyjnej wokół basenu portowego,
- Pomostu pływającego.

Szczegółowa dokumentacja dostępna na stronie internetowej (załącznik nr 8):
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3654

lub bezpośrednio pod linkiem:
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF582CAF6B20DADZ/.Zalacznik_nr_8_dokumentacje_techniczne_____dot._zamowienia_czesciowego_nr_1.zip
Decyzja pozwolenia na budowę nr 956/07 z dnia 23.10.2007 r, nr 990/08 z dnia 20.11.2008 r.

2. Zadanie nr 2: Zagospodarowanie terenu przy przystani wraz z zapleczem turystycznym i budynkiem na sprzęt wodny, zapleczem sanitarnym i technicznym na działce nr ewid. 627/2 położonej w obr. Santok w Santoku.
Zakres inwestycji obejmuje:
a) przebudowa istniejącego budynku (nr 1) magazynu na sprzęt wodny z zapleczem sanitarnym i technicznym. Istniejący budynek jest parterowy i niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papą. Okna nowe pcv, wrota wejściowe drewniane. Budynek pełni funkcję magazynu na sprzęt wodny.
b) budowa czterech budynków:
- budynek nr 2 – budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek będzie posiadał funkcję domku turystycznego dla turystów – wędkarzy.
- budynek nr 3 – budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek będzie posiadał funkcję domku turystycznego dla turystów – wędkarzy.
- budynek nr 4 – budynek parterowy i niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek będzie posiadał funkcję magazynu sprzętu wędkarskiego i turystycznego.
- budynek nr 5 – budynek parterowy i niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek będzie posiadał funkcję informacji turystycznej,
- budynek nr 2, 3, 4, 5: wykonanie białego montażu w łazience.
c) budowa wiaty rekreacyjnej (nr 6) wraz z zagospodarowaniem działki oznaczonej numerem 627/2, w obrębie 7 Santok, gm. Santok.

Szczegółowa dokumentacja dostępna na stronie internetowej (załącznik nr 9):
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3654
lub bezpośrednio pod linkami:
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF582CAFCDC649Z/.Zalacznik_nr_9_dokumentacje_techniczne_____dot._zamowienia_czesciowego_nr_2_-_1a.zip

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF582CAFB1D81C8Z/.Zalacznik_nr_9_dokumentacje_techniczne_____dot._zamowienia_czesciowego_nr_2_-_1b.zip

Decyzja pozwolenie na budowę nr 710/16 z dnia 09.12.2016 r.
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3194

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji usług dla w/w zadań.
1. Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:
- okres realizacji robót budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robót wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego,
- okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawcy Robót, który wyniesie maksymalnie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, (termin ten ustalony zostanie postępowaniem przetargowym).
2. Przewidywany termin rozpoczęcia robót kwiecień 2019 roku.
O terminie rozpoczęcia robót Zamawiający powiadomi Nadzór Inwestorski pisemnie.
3. Planowany termin zakończenia robót: 28.02.2020
4. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 3 ulega przedłużeniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku skrócenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 3 ulega skróceniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

Wiedza i doświadczenie

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru na minimum 2 inwestycjach konstrukcyjno – budowlanych polegających na budowie budynków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.

Potencjał techniczny

W zakresie potencjału technicznego - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia:
1. Stanowisko: Koordynator/Kierownik zespołu pełniącego Nadzór Inwestorski-Inspektor konstrukcyjno - budowlanej. Wymagana liczba osób (minimum): 1. Wymagania dotyczące osób: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz pełniła funkcję Inspektora Nadzoru robót budowlanych przy realizacji minimum 2 zakończonych zadań inwestycyjnych polegających na budowie budynków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
2. Stanowisko: Inspektor branży hydrotechnicznej. Wymagana liczba osób (minimum): 1. Wymagania dotyczące osób: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.
3. Stanowisko: Inspektor branży elektrycznej. Wymagana liczba osób (minimum): 1. Wymagania dotyczące osób: Osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Stanowisko: Inspektor branży sanitarnej. Wymagana liczba osób (minimum): 1. Wymagania dotyczące osób: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego dla dwóch lub więcej specjalności uprawnienia oraz doświadczenie.
Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję koordynatora/kierownika zespołu pełniącego nadzór inwestorski i inspektorzy nadzoru posiadały uprawienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiednich specjalnościach dla poszczególnych branż objętych zakresem zamówienia.
W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób złożonego na druku stanowiącym Załącznik do formularza ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

Istotne zmiany umowy znajdują się w zapytaniu ofertowym (rozdział V) stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa ofertę na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz załącznikami do formularza ofertowego (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 15% zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium - Cena oferty brutto – waga 100%
Punkty za cenę obliczane według wzoru:
K = C min / Cn x 100 pkt
gdzie:
K – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego ,
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego „n”.

Wykluczenia

Informacja o zakazie powiązań kapitałowych:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa II stopnia lub powinowactwa II stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Santok

Adres

Gorzowska 59

66-431 Santok

lubuskie , gorzowski

Numer telefonu

957287510

Fax

957287511

NIP

5991012158

Numer naboru

PLSN.04.01.00-IP.01-00-BRA/15

Inne źródła finansowania

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020, tytuł projektu: „Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze EPEV”, nr wniosku 85016186, umowa o dofinansowanie projektu z dnia 8 sierpnia 2018 r.
Liczba wyświetleń: 93