Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa narzędzi skrawających dla maszyn: Tokarki ST10 firmy HAAS oraz MINIMILL firmy HAAS

Data publikacji: 21.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2019

Numer ogłoszenia

16251

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie zamawiającego (kancelaria szkoły pok. 12), pocztą elektroniczną na adres e-mail: ws@sltzn.edu.pl, faksem pod numer 32 351 19 23 lub pocztą – decyduje data wpływu do kancelarii, (w wypadku składania ofert w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, za równoważny z formą pisemną uważa się scan formularza ofertowego zawierającego niezbędne elementy oferty, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentowania oferenta, dostarczonego w formacie PDF).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ws@sltzn.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ireneusz Boczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507176883

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi skrawających dla maszyn: Tokarki ST10 firmy HAAS oraz MINIMILL firmy HAAS zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku nr 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: 40 - 086 Katowice ul, Sokolska 26 - warsztaty szkolne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa narzędzi skrawających dla maszyn: Tokarki ST10 firmy HAAS oraz MINIMILL firmy HAAS zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku nr 1 w celu przeprowadzenia Kursu z zakresu obsługi i programowania maszyn CNC.

Przedmiot zamówienia

Narzędzia skrawające dla maszyn: Tokarki ST10 firmy HAAS oraz MINIMILL firmy HAAS

Kod CPV

44510000-8

Nazwa kodu CPV

Narzędzia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert 2019 – 03 – 29 do godz. 10oo
Związanie ofertą : 14 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Adres

Sokolska 26

40-086 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

507176883

Fax

+48 32 351 19 23

NIP

6342049751

Numer naboru

RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18

Inne źródła finansowania

Realizacja projektu „SOS_2 Szkolenia Otwartych Szans” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najlepsza oferta nr 1 Abplanalp Sp. z o.o.

Data wpływu 28 marca 2019r o godzinie 10:30

cena netto: 35 505,00 cena brutto: 43 671,15 zł
Liczba wyświetleń: 194