Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa oraz montaż linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki.

Data publikacji: 21.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-04-2019

Numer ogłoszenia

16243

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka@hotelmiedzyzdroje.eu lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem Agnieszka Jesionka „KLIF”, ul. Promenada Gwiazd 34a; 72-500 Międzyzdrojenie później niż do 23.04.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka@hotelmiedzyzdroje.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Jesionka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 600 171

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Agnieszka Jesionka „KLIF” projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług pralniczych przez przedsiębiorstwo Agnieszka Jesionka „Klif” w Wolinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia i obejmuje zakup, dostawa oraz montaż linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kamieński Miejscowość: Międzyzdroje

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki. składająca się z następujących urządzeń:
Podawarka do magla, szerokość robocza 3300mm, 3 stanowiskowa podawcze z tzw. Hakami/klamrami, wyświetlacz wydajności dla obsługi magla o wielkości min 21 cali, prędkość robocza w przedziale 10-60m/min, , praca na 2 torach w jednej maszynie, oprogramowanie w języku angielskim, znak CE lub równoważny. Podawarka musi być kompatybilna z całym zestawem, w taki sposób aby na podawarce sterować maglem oraz składarką. Zasilanie elektryczne i pneumatyczne.
Magiel przemysłowy, ilość wałów 4 sztuki, ułożenie wałów jeden nad drugim ze względu na ograniczone miejsce, średnica jednego wałka 800mm, podgrzew wałka, a nie niecki, bez filcowy, szerokość robocza 3300mm, magiel parowy, prędkość robocza 10-50m/min, , podgrzew wałka do min 145C, oprogramowanie w języku angielskim, znak CE lub równoważny. Zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Magiel musi być kompatybilny z całym zestawem, w taki sposób aby na podawarce sterować maglem oraz składarką.
Składarka do magla, prędkość robocza 10-60m/min, składarka wzdłużna o możliwości składania prześcieradeł i poszewek o maksymalnych wymiarach 1100mm x 3500mm na pojedynczym torze i 350mm x 750mm na potrójnym torze, dodatkowo tzw. Stacker składający cały asortyment w kostkę, z nie większym odchyłem aniżeli 1cm w każdej sztuce pościeli. Zasilanie elektryczne i pneumatyczne.
Składarka do ręczników zasilana elektrycznie i powietrzem, maksymalna wielkość składanego asortymentu o wymiarach 1200x2300, wydajność 1200 sztuk na godzinę. Znak CE lub równoważny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42717000-5 urządzenia do prasowania i składania bielizny

Harmonogram realizacji zamówienia

Składani ofert do dnia: 23.04.2019 r.
Termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o kryteria wyboru:
Kryterium 1 CENA(CN) 94 punkty
Kryterium 2 OPROGRAMOWANIE JĘZYK UKRAIŃSKI (OJU) 3 punkty
Kryterium 3 OPROGRAMOWANIE JĘZYK CHIŃSKI (OJC) 3 punkty
Razem 100 punktów
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt a). W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (LP) według następującego wzoru:

Wzór na obliczenie liczby punktów oceny oferty (LP):
LP= CN + OJU + OJC

Zasady przypisania (obliczenia) odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawione zostały w pkt 6. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskała tę samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę (CN) wyłącznie dla ofert nieodrzuconych, W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (94) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

CN= (minimalna zaoferowana cena netto (zł)/ badana zaoferowana Cena netto (zł))*94

- Zamawiający obliczy liczbę punktów za Oprogramowanie w języku ukraińskim (OJU) wyłącznie dla ofert nieodrzuconych. W kryterium „OJU” najwyższą liczbę punktów (3) otrzyma oferta określająca posiadanie oprogramowania w języku ukraińskim.
W przypadku zaoferowaniaurządzenia nie posiadającego oprogramowania w języku ukraińskim, oferta uzyska w przedmiotowym kryterium oceny ofert 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 3 punkty.

- Zamawiający obliczy liczbę punktów za Oprogramowanie w języku chińskim (OJC) wyłącznie dla ofert nieodrzuconych. W kryterium „OJC” najwyższą liczbę punktów (3) otrzyma oferta określająca posiadanie oprogramowania w języku chińskim.
W przypadku zaoferowania urządzenia nie posiadającego oprogramowania w języku chińskim, oferta uzyska w przedmiotowym kryterium oceny ofert 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 3 punkty.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przygotowanych w innej walucie (EURO/ USD). W tym przypadku do przeliczenia oferty przyjęty zostanie kurs NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu

Wykluczenia

W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia objętego treścią formularza ofertowego. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Agnieszka Jesionka "KLIF"

Adres

Kolejowa 6b

72-510 Wolin

zachodniopomorskie , kamieński

NIP

8551487077

Numer naboru

RPZP.01.06.00-IZ.00-32-003/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MISTAN Stanisław Twaróg
Ul. Reymonta 1
34-600 Limanowa
Data wpływu oferty: 23.04.2019 r.
Cena netto oferty: 1 178 861,79 zł
Liczba wyświetleń: 322