Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego

Data publikacji: 18.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2019

Numer ogłoszenia

16113

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
Poczty, kurierem lub osobiście
- Adres siedziby:
ABC-MEDI Sp. z o.o.
Ul. Leszka Czarnego 13/50
97-500 Radomsko
- Poczta elektroniczna: biuro@abc-medi.pl
2. Oferty należy składać do dnia: 26.03.2019 r.
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wybór oferenta nastąpi w dniu: 27.03.2019 r.


IV. Przygotowanie oferty

Oferta powinna zawierać:
• Informację, iż została skierowana do „ABC-MEDI Sp. z o.o.”;
• Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;
• Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;
• Wyszczególnienie zadań i cen;
• Cenę netto, brutto zamówienia wraz z jednoznacznym wskazaniem waluty;
• Termin realizacji;
• Termin płatności
• Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
• Datę sporządzenia oferty;
• Datę ważności oferty – min. 30 dni;
• Podpis i pieczęć oferenta
Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Do oferty należy dołączyć:
a. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
b. Dokument potwierdzający posiadanie niezbędnych kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wskazanych w pkt III.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@abc-medi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Łuszczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 793 71 09 02

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II. Przedmiot zamówienia

1. Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego
ZAKRES USŁUGI:
Wydatek ten będzie stanowił ważny etap w projekcie - synteza i analiza, czyli określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.

Dokument ten winien zawierać w szczególności:
 charakterystykę wnioskodawcy;
 specyfikę rynku i charakterystykę docelowych nabywców;
 główne cele jakie mają być osiągnięte oraz jaką rolę w osiągnięciu tych celów ma spełniać projekt wzorniczy;
 określenie wyrobu będącego przedmiotem projektu wzorniczego;
 wymagania stawiane wyrobowi;
 kryteria jakości i odbioru wykonanej na podstawie briefu pracy projektowo-wdrożeniowej.

2. Projektowanie, prototypowanie i testowanie projektu wzorniczego dla nowego produktu

ZAKRES USŁUGI:
W ramach tego zadania nastąpi tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Etapy zadania:
a. Przeprowadzenie badań materiałów i sposobów ich łączenia w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa,
b. Stworzenie prototypów dla 3 nowych osłon z filtrem dla osób po zabiegach tracheotomii oraz laryngektomii:
- Filtr z tworzywa z możliwością jego mycia
- Filtr z wymiennym kompresem z włókniny
- Filtr wodoodporny do osłon pod prysznic,
c. Testowanie nowych prototypów pod kątem spełnienia założonych w briefie właściwości na użytkownikach końcowych,
d. Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej niezbędnej do wdrożenia nowego produktu.


Kody CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Ramosko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług doradztwa polegającego na przeprowadzeniu
profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

Zakup jest planowany w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Celem projektu jest wprowadzenie do działalności gospodarczej firmy nowej gamy produktów: osłon dla osób po zabiegach tracheotomii i laryngektomii. Opracowane nowe projekty wzornicze w postaci trzech innowacyjnych filtrów zostaną zaimplementowane w osłonach, które firma zamierza wprowadzić na rynek jako nowe produkty pod własną marką.

Przedmiot zamówienia

II. Przedmiot zamówienia

1. Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego
ZAKRES USŁUGI:
Wydatek ten będzie stanowił ważny etap w projekcie - synteza i analiza, czyli określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.

Dokument ten winien zawierać w szczególności:
 charakterystykę wnioskodawcy;
 specyfikę rynku i charakterystykę docelowych nabywców;
 główne cele jakie mają być osiągnięte oraz jaką rolę w osiągnięciu tych celów ma spełniać projekt wzorniczy;
 określenie wyrobu będącego przedmiotem projektu wzorniczego;
 wymagania stawiane wyrobowi;
 kryteria jakości i odbioru wykonanej na podstawie briefu pracy projektowo-wdrożeniowej.

2. Projektowanie, prototypowanie i testowanie projektu wzorniczego dla nowego produktu

ZAKRES USŁUGI:
W ramach tego zadania nastąpi tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Etapy zadania:
a. Przeprowadzenie badań materiałów i sposobów ich łączenia w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa,
b. Stworzenie prototypów dla 3 nowych osłon z filtrem dla osób po zabiegach tracheotomii oraz laryngektomii:
- Filtr z tworzywa z możliwością jego mycia
- Filtr z wymiennym kompresem z włókniny
- Filtr wodoodporny do osłon pod prysznic,
c. Testowanie nowych prototypów pod kątem spełnienia założonych w briefie właściwości na użytkownikach końcowych,
d. Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej niezbędnej do wdrożenia nowego produktu.


Kody CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia:
1. Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego – do 30.06.2019
2. Projektowanie, prototypowanie i testowanie projektu wzorniczego dla nowego produktu – do 31.12.2019

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

III. Warunki stawiane Wykonawcom

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego tj.:
• Zrealizowanie w okresie ostatnich 2 lat licząc od terminu publikacji zapytania ofertowego, minimum 5 projektów wzorniczych przy zastosowaniu technologii Poly-Jet dla polskich lub międzynarodowych podmiotów – potwierdzenie w postaci referencji lub protokołów przekazania /odbioru

Powyższe należy udokumentować załączając odpowiedni dokument potwierdzający fakt posiadania uprawnień.
W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała wymienionych w niniejszym punkcie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym, oferta ta będzie podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Wiedza i doświadczenie

III. Warunki stawiane Wykonawcom

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego tj.:
• Zrealizowanie w okresie ostatnich 2 lat licząc od terminu publikacji zapytania ofertowego, minimum 5 projektów wzorniczych przy zastosowaniu technologii Poly-Jet dla polskich lub międzynarodowych podmiotów – potwierdzenie w postaci referencji lub protokołów przekazania /odbioru

Powyższe należy udokumentować załączając odpowiedni dokument potwierdzający fakt posiadania uprawnień.
W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała wymienionych w niniejszym punkcie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym, oferta ta będzie podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Dodatkowe warunki

III. Warunki stawiane Wykonawcom

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego tj.:
• Zrealizowanie w okresie ostatnich 2 lat licząc od terminu publikacji zapytania ofertowego, minimum 5 projektów wzorniczych przy zastosowaniu technologii Poly-Jet dla polskich lub międzynarodowych podmiotów – potwierdzenie w postaci referencji lub protokołów przekazania /odbioru

Powyższe należy udokumentować załączając odpowiedni dokument potwierdzający fakt posiadania uprawnień.
W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała wymienionych w niniejszym punkcie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym, oferta ta będzie podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych.


VI. Warunki

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: minimum 30 dni.
4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego do końca terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Warunki zmiany umowy

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Do oferty należy dołączyć:
a. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
b. Dokument potwierdzający posiadanie niezbędnych kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wskazanych w pkt I

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

V. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
• CEN (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do wielkości oferowanej, gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 80%
• TERMINU PŁATNOŚCI (dni), ocena polega na obliczeniu ilorazu oferowanej liczby dni, do największej liczby dni, gdzie oferta z największą liczbą dni otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 20%

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Zamawiający opublikuje wyniki na bazie konkurencyjności.

Wykluczenia

VIII. Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ABC-MEDI Sp. z o.o.

Adres

Leszka Czarnego 13/50

97-500 Radomsko

łódzkie , radomszczański

Numer telefonu

+48 793 71 09 02

Fax

n/d

NIP

7722414565

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wygrał oferent CADXPERT P. Gurga M. Dukat Spółka Jawna
Liczba wyświetleń: 150