Strona główna
Logo unii europejskiej

„Kurs SEP dla uczniów” realizowanego w ramach projektu „Sos_2 Szkolenia Otwartych Szans”

Data publikacji: 14.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2019

Numer ogłoszenia

16017

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach ogłasza postępowanie pn.: „Kurs SEP dla uczniów” realizowanego w ramach projektu „Sos_2 Szkolenia Otwartych Szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Szkoły do dnia 25 marca 2019r. do godz. 10.00. (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sltzn@sltzn.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ireneusz Boczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507176883

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach organizacji szkolenia wykonawca zobowiązany jest do: opracowania programu zajęć, przygotowania niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz przekazania ich uczestnikom szkolenia najpóźniej podczas pierwszych zajęć szkoleniowych oraz zapewnienie jednego dodatkowego kompletu Zamawiającemu, przeprowadzenia szkolenia, zapewnienie zgodnie z „Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” przedłożonym w ofercie przez Wykonawcę na każdym szkoleniu co najmniej Trenera Pierwszego, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Trenera Pierwszego – Trenera Drugiego, ochrony uzyskanych w trakcie realizacji szkolenia danych osobowych, zorganizowania usługi organizacji przerwy kawowej, prowadzenia i przekazania Zamawiającemu: list obecności, podpisanych przez uczestników szkoleń, oraz list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych zawierających imię, nazwisko, podpis uczestnika szkolenia oraz datę ich odbioru, oceny szkoleń dokonanej w oparciu o wypełnione przez uczestników indywidualne ankiety oceny, opracowania w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu zajęć, przeprowadzenia egzaminu, przygotowania imiennych świadectw ukończenia kursu.
Szkolenia przeprowadzone zostaną dla 2 grup szkoleniowych w tym: 2 grupy szkoleniowe: od 15 do 25 uczniów każda, w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych/grupę (łącznie 60 godz.). Szkolenie ma przygotować uczestników do zdania egzaminu w zakresie uprawnień SEP. W ramach zamówienia przeszkolonych zostanie 40 uczniów (eksploatacja). Szkolenia będą prowadzone w piątki od 14.00 do 19:00 i w soboty od 9.00. do 14:00. Kurs musi uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w tym także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawnych, którzy będą objęci wsparciem w ramach projektu
Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia w dniach odbywania zajęć przynajmniej
2 przerwy kawowe: (napoje ciepłe – kawa, herbata oraz napoje zimne i ciastka). Składniki przerwy kawowej w cenie nieprzekraczającej 15 zł (brutto) na jedną osobę na dzień. 4 łyżeczki kawy rozpuszczanej (po 2 gramy razem 4 gramy), 2 szt. mleka do kawy (w jednorazowych pojemnikach), 2 saszetki herbaty czarnej/ owocowej) po 2 gramy, 15 gram cukru białego/lub brązowy, cytryna w plasterkach, 2 sztuki serwetek, 4 ciasteczka lub wafle, napoje zimne – np. woda mineralna – 0,5 l. Wykonawca zapewni dla uczestników szkolenia gorącą wodę (w termosach lub czajnikach elektrycznych).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie przez uczniów uprawnień w zakresie Grupy 1 elektrycznej eksploatacja wraz z przeprowadzeniem egzaminu nadającym uprawnienia SEP dla 40 Uczestników.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n. : „Kurs SEP dla uczniów”. W ramach zamówienia należy :„Zorganizować i przeprowadzić szkolenia SEP grupa I do 1kV, eksploatacja wraz z egzaminem nadającym uprawnienia SEP dla 40 Uczestników.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

I grupa uczniów kwiecień/maj 2019r.
II grupa uczniów luty/marzec 2020r.
Terminy egzaminów: w ostaniem dniu zajęć dla każdej grupy osobno.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne
2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający wykluczy ww. podmioty z postępowania.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował poniżej wskazanymi osobami:
- co najmniej dwoma Wykładowcami (Wykładowca Pierwszy i Wykładowca Drugi), posiadającymi uprawnienia do przeprowadzenia kursu zawodowego, które kończą się przeprowadzeniem egzaminu w celu nadania uprawnień SEP do 1kV”, z których każdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia z zakresu j.w liczących nie mniej niż 5 osób.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularzem ofertowym) następujące dokumenty:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (na druku oferty),
b) oświadczenie dot. braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - na druku oferty.
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że
w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji, lub wykonawca nie jest w stanie upadłości, a jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.
e) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
f) dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy
np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum.
- W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, lub wykonywania usług przez podwykonawcę oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz każdy podwykonawca. Oświadczenie to może zostać uzupełnione przez wykonawcę, jeśli nie zostanie złożone na druku oferty.
- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości i parametrów we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2). Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
e) jeśli dotyczy - dokumenty wskazane w pkt 14 niniejszego opisu (decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, lub umowę na wykonanie usługi/usług wchodzącej w zakres zamówienia zawartą z podwykonawcą oraz kopię decyzji w sprawie przyznania podwykonawcy statusu zakładu pracy chronionej)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wykonawca podaje, w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Cenę brutto oferty, będącą wynagrodzeniem za realizację przedmiotu zamówienia i będzie brana pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 710 ze zm..) z podatku zwolnione są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Szkolenia są finansowane w całości ze środków publicznych. Uwaga – usługi przerwy kawowej oraz przeprowadzenia egzaminów nie są ściśle powiązane z usługami szkolenia.
Podana przez Wykonawcę Cena brutto oferty nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena brutto oferty musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Jeżeli zaoferowana cena wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie. W przypadku braku wyjaśnień, lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza zastosowanie rażąco niskiej ceny Zamawiający odrzuca ofertę na tej podstawie.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:
cena ofertowa - 60 %; doświadczenie Wykładowcy Pierwszego - 20 % ; doświadczenie Wykładowcy Drugiego - 10 %; Udział zakładu pracy chronionej przy organizowaniu przerwy kawowej - 10 %; Suma: 100%
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów jest ofertą najkorzystniejszą.
Liczba punktów w każdym z kryteriów wyliczona zostanie następująco:
Do porównania i oceny ofert w kryterium cena ofertowa stosowany będzie wzór: C=(Cn: Cb)x 60%
C – liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę oferty (PLN brutto)
Cn – cen brutto oferty najtańszej
Cb – cena brutto oferty badanej
kryterium – doświadczenia Wykładowcy Pierwszego oceniane będzie liczba szkoleń których zakończenie kończy się przeprowadzeniem egzaminu w celu nadania uprawnień SEP do 1kV”, przeprowadzonych przez Wykładowcę Pierwszego w ciągu ostatnich trzech lat. wg niżej określonej punktacji pomnożonej przez wagę, w tym kryterium tj. 20%: wykonawca otrzyma 0 pkt. jeśli Wykładowca przeprowadził dwa szkolenia (uzyskanie 0 punktów w tym przypadku nie spowoduje odrzucenia oferty), wykonawca otrzyma 50 pkt. jeśli Wykładowca przeprowadził min. trzy szkolenia, wykonawca otrzyma 100 pkt. jeśli Wykładowca przeprowadził cztery i więcej szkoleń (Wykazanie większej ilości niż 4 przeprowadzone szkolenia nie wpłynie na ocenę oferty).
Uwaga – ocenie będą podlegały tylko szkolenia, w którym grupa szkoleniowa liczyła minimum 5 osób
i maksymalnie 20 osób. Wykonawca maksymalnie może otrzymać 100 pkt przemnożonych przez znaczenie tego kryterium 20%. Ocena ofert w kryterium doświadczenia Wykładowca Drugiego oceniane będzie wg punktacji jak w przypadku Trenera Pierwszego pomnożonej przez wagę w tym kryterium tj. 10%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów. W przypadku gdy wykonawca na druku oferty oświadczy, że usługa wchodzące w zakres zamówienia zostanie wykonana przed podmiot będącym zakładem pracy chronionej (wykonawcę lub podwykonawcę) oraz wskaże te usługi – wykonawca otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez znaczenie tego kryterium 10%. W takim przypadku Wykonawca będący zakładem pracy chronionej do oferty dołączy decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, lub umowę na wykonanie usługi szkoleniowej zawartą z podwykonawcą oraz kopię decyzji w sprawie przyznania podwykonawcy statusu zakładu pracy chronionej. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która w wyniku dokonanej oceny ryzyka uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania oferty, za wyjątkiem informacji podawanych w formularzu ofertowym i służącym ocenie ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyjaśnień do oferty, nie prowadzących do zmiany jej treści. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach opisanych w art. 89 ustawy Pzp – w szczególności oferty niezgodne z niniejszym opisem warunków, niepodpisane, złożone przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zawierające błędy
w obliczeniu ceny, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub zawierające rażąco niską cenę podlegać będą odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Adres

Sokolska 26

40-086 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

507176883

Fax

+48 32 351 19 23

NIP

6342049751

Numer naboru

RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18

Inne źródła finansowania

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe ATUT Przemysław Łaszczyk 43 – 600 Jaworzno; ul. Granitowa 2/16,

Data wpłynięcia oferty: 25 marca 2019r

Cenę brutto 12 760,00
Liczba wyświetleń: 278