Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu badań w zakresie określenia parametrów materiałów oraz rozwiązań technologicznych mających zastosowanie przy projektowaniu rozwiązania hali pneumatycznej do użytku całorocznego

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-04-2019

Numer ogłoszenia

15914

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oczekuję na udzielenie odpowiedzi poprzez przesłanie oferty na adres mailowy fundacja-wsg@wp.pl lub złożenie oferty w siedzibie firmy w terminie do 26.04.2019
Adres:
FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP
ul. Łazienkowska 6a lok. 078
00-449 Warszawa
fundacja-wsg@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja-wsg@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Bochenek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513460460

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie związane jest z realizacją przez fundację WARSAW SPORTS GROUP projektu „Wzrost konkurencyjności fundacji WARSAW SPORTS GROUP na rynku treningowym oraz budowa silnego potencjału technologicznego poprzez realizację prac badawczych"
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Priorytet I Działanie 1.2.
Problemy jakie się pojawiają: Izolacja termiczna balonu (ten problem jest częściowo rozwiązany dla balonów działających zimą). Jednak należy sprawdzić działanie izolacji termicznej dla balonów stosowanych latem tak aby pobierały jak najmniej ciepła z otocznie w przeciwieństwie do hal pneumatycznych funkcjonujących zimą które zaprojektowane są w ten sposób aby pobierały jak najwięcej ciepła z otoczenia aby temperatura wewnątrz była jak najwyższa. Należy więc przeprowadzić odpowiednie badania: - różnych izolacji termicznej zewnętrznych i wewnętrznych w synergii z dostępnymi na rynku powłokami hali pneumatycznej. - w
zakresie różnic pomiędzy powłoką jedno oraz dwuwarstwową. - w zakresie systemów wentylacyjnych mogących zagwarantować odpowiednią wymianę powietrza tak aby warunki wewnątrz hali były jak najbardziej zbliżone do warunków wewnątrz budynku wykonanego metodą tradycyjną. Tak wiec należy dążyć do tego aby współczynnik przemiany ciepła U był jak najbardziej zbliżony do wartości przyjętych w prawie budowlanym a także do tego aby zintegrowane systemy wentylacyjne gwarantowały wymianę powietrza określoną w prawie budowlanym dla budynków użyteczności publicznej. Po rozwiązaniu tych problemów należy skoncentrować się na wyborze odpowiedniej instalacji klimatyzacyjnej najlepiej z rekuperacją ciepła tak aby system taki w zimę nie generował strat ciepła. We współpracy z instytutem naukowym należy przebadać materiały oraz rozwiązania technologiczne wykorzystane przy projektowaniu rozwiązania hali pneumatycznej do użytku całorocznego.
Celem prac badawczych jest opracowanie projektu inżynierskiego hali pneumatycznej wraz z wydajnym systemem wentylacji i klimatyzacji celem zapewnienia funkcjonowania w warunkach wysokich letnich temperatur. Hala poza zagwarantowaniem odpowiednich warunków atmosferycznych ma również zapewniać ochronę kortów przed deszczem. W toku prac projektowo badawczych nacisk będzie położony na opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu izolacji termicznej, wymiany powietrza w halach pneumatycznych oraz wydajnych systemach klimatyzacyjnych. Po porównaniu parametrów termicznych dostępnych na rynku konstrukcji membran jedno i dwu powłokowych a w szczególności współczynnika przenikania ciepła U (W/m2K) oraz współczynnika przepuszczalności energii cieplnej g (%) należy wybrać odpowiednie z punktu widzenia wydajności energetycznej urządzenia wentylacyjne grzewcze oraz klimatyzacyjne. Jako, że zadaniem wentylacji w hali jest rozprowadzanie nawiewanego strumienia powietrza w formie monitorowanego, możliwego do obliczenia przepływu powietrza tak, by uwalniane ciepło i substancje szkodliwe były optymalnie odbierane i usuwane wraz z powietrzem odprowadzanym w tym celu należy wykonać stosowne obliczenia przy pomocy metody elementów skończonych (FEM finite element method) tak aby zapewnić wymagane parametry jak najbardziej zbliżone do tych występujących w konstrukcjach stałych. Jest to dodatkowo skomplikowane z uwagi na fakt, iż powietrze wewnątrz hali stanowi jednocześnie element konstrukcyjny hali pneumatycznej. Po dokonaniu obliczeń należy dobrać odpowiednie urządzenia spośród dostępnych na rynku, porównać ich stosunek ceny do jakości oraz oferowanych
parametrów a następnie przetestować w rzeczywistych warunkach funkcjonowania wykonując prototypowe kanały przepływowe, określając grubość membrany oraz czynnik izolacyjny pomiędzy ich dwiema warstwami. Po porównaniu wyników obliczeń z wynikami uzyskani podczas badan będzie możliwe wskazanie optymalnej konstrukcji do zastosowań.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach niniejszego projektu Fundacja zamierza zakupić prace badawcze dotyczące: - różnych izolacji termicznej zewnętrznych i wewnętrznych w synergii z dostępnymi na rynku powłokami hali pneumatycznej. - w zakresie różnic pomiędzy powłoką jedno oraz dwuwarstwową. - w zakresie systemów wentylacyjnych mogących zagwarantować odpowiednią wymianę powietrza tak aby warunki wewnątrz hali były jak najbardziej zbliżone do warunków wewnątrz budynku wykonanego metodą tradycyjną. Skutkiem realizacji projektu będzie także pozytywne oddziaływanie na strefę społeczno-gospodarczą, w szczególności na:
- pobudzenie współpracy nauka - biznes,
- wzrost innowacyjności gospodarki,
- kształtowanie wizerunku regionu jako wspierającego innowacyjność. Ze względu na charakter działalności wnioskodawcy oraz zasięg jego działalności operacyjnej, usługi będące pokłosiem wdrożenia badań w ramach niniejszego projektu będą oferowane klientom z całego kraju. Wzmocnieniu tych efektów służyć będą prowadzone na szeroką skalę działania informacyjno – promocyjne w kraju i zagranicą (branżowe eventy i publikacje, katalogi produktowe, własna storna www). Ponadto, stosowanie najlepszych praktyk (wzorców do naśladowania), jako stały element polityki komunikacji zewnętrznej oraz zrównoważonego rozwoju firmy, zwiększy zakres oddziaływania projektu, co najmniej na poziomie kraju. Warto też podkreślić generowanie przez projekt efektu synergii na inne sfery. Projekt poza przyczynieniem się do wzrostu konkurencyjności Fundacji ( wzrost przychodów, rentowności, rozpoznawalności marki i imagu Fundacji ) będzie miał także pozytywne oddziaływanie na rozwój społeczeństwa informacyjnego i e – rozwój ( wzrost poziomu przygotowania kadry Wnioskodawcy w sferze informatyki, wzrost ‘’ świadomości informacyjnej ‘’ u klientów ), ochronę zdrowia (badania mają na celu wykazanie wpływu pokonywania stref czasowych na wskaźniki biochemiczne krwi i fizjologiczne czynności organizmu ), rozwój kapitału społecznego.

Przedmiot zamówienia

Celem prac badawczych jest opracowanie projektu inżynierskiego hali pneumatycznej wraz z wydajnym systemem wentylacji i klimatyzacji celem zapewnienia funkcjonowania w warunkach wysokich letnich temperatur. Hala poza zagwarantowaniem odpowiednich warunków atmosferycznych ma również zapewniać ochronę kortów przed deszczem. W toku prac projektowo badawczych nacisk będzie położony na opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu izolacji termicznej, wymiany powietrza w halach pneumatycznych oraz wydajnych systemach klimatyzacyjnych. Po porównaniu parametrów termicznych dostępnych na rynku konstrukcji membran jedno i dwu powłokowych a w szczególności współczynnika przenikania ciepła U (W/m2K) oraz współczynnika przepuszczalności energii cieplnej g (%) należy wybrać odpowiednie z punktu widzenia wydajności energetycznej urządzenia wentylacyjne grzewcze oraz klimatyzacyjne. Jako, że zadaniem wentylacji w hali jest rozprowadzanie nawiewanego strumienia powietrza w formie monitorowanego, możliwego do obliczenia przepływu powietrza tak, by uwalniane ciepło i substancje szkodliwe były optymalnie odbierane i usuwane wraz z powietrzem odprowadzanym w tym celu należy wykonać stosowne obliczenia przy pomocy metody elementów skończonych (FEM finite element method) tak aby zapewnić wymagane parametry jak najbardziej zbliżone do tych występujących w konstrukcjach stałych. Jest to dodatkowo skomplikowane z uwagi na fakt, iż powietrze wewnątrz hali stanowi jednocześnie element konstrukcyjny hali pneumatycznej. Po dokonaniu obliczeń należy dobrać odpowiednie urządzenia spośród dostępnych na rynku, porównać ich stosunek ceny do jakości oraz oferowanych
parametrów a następnie przetestować w rzeczywistych warunkach funkcjonowania wykonując prototypowe kanały przepływowe, określając grubość membrany oraz czynnik izolacyjny pomiędzy ich dwiema warstwami. Po porównaniu wyników obliczeń z wynikami uzyskani podczas badan będzie możliwe wskazanie optymalnej konstrukcji do zastosowań.

Kod CPV

92620000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie sportu

Harmonogram realizacji zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia najpóźniej do 15 lipca 2019 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy usługi prac badawczych:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, ze zm.),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095),
d) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Wiedza i doświadczenie

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem badawczym i narzędziami w zakresie prowadzenia badań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem badawczym i narzędziami w zakresie prowadzenia badań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem badawczym i narzędziami w zakresie prowadzenia badań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania badań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Harmonogram prac,
2) Propozycję cenową uwzględniającą wszystkie składniki ceny oraz propozycję umowy,
3) Wstępną uproszczoną propozycję organizacji prac i koordynacji z inwestorem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena (max. 100 pkt.);

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do jednego miejsca po przecinku.Oferta o najwyższej ocenie uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w RFP i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej zasady oceny.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

C - Cena oferty – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cx) * 100, gdzie:
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w ofertach przedmiotowego postępowania,
Cx - cena netto oferty ocenianej.

Oferta musi zawierać kompletną i jednoznaczną cenę za wykonanie zamówienia (zamawiający nie dopuszcza opcjonalnych składników cenowych ani wariantowości kalkulowania ceny oferty).
Brak w ofercie któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów (tj. ceny oferty) spowoduje, że w odpowiadającej mu części oferent otrzyma zero punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP

Adres

Łazienkowska 6a/078

00-449 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

1182089301

Numer naboru

RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18
Liczba wyświetleń: 265