Strona główna
Logo unii europejskiej

IPD i doradztwo zawodowe w Wielkopolsce

Data publikacji: 23.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2019

Numer ogłoszenia

15665

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

w przypadku, kiedy oferta zostanie nadana drogą pocztową, datą dostarczenia będzie data na stemplu pocztowym. W Zapytaniu ofertowym poprawiono wpis w pkt. VII: kryterium wyboru wykonawcy dotyczy pracy z osobami pracującymi.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30. 04. 2019 do godziny 24:00 w siedzibie Zamawiającego, wysłać pocztą elektroniczną (skan oferty) na adres: marta.waniewska@verbum.net.pl lub korzystając z tradycyjnej poczty/ przesyłki kurierskiej (wiążąca jest data stempla pocztowego, jako termin dostarczenia)
2. W temacie wiadomości lub na kopercie należy wpisać "IPD i doradztwo zawodowe w Wielkopolsce"
3. Umowa zostanie podpisana w dniu związania ofertą.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od terminu składania ofert.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu ich składania. Zmiana oferty lub jej wycofanie powinna zostać dostarczona Zamawiającemu do terminu składania ofert. Powinna być oznaczona hasłem "Zmiana oferty"
7. W toku oceny oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji z Wykonawcą, jeśli wystąpią niejasności w złożonej ofercie.
8. Oferta powinna zostać złożona w formie oryginalnego dokumentu lub skanu w przeciwnym razie zostanie odrzucona.
9. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz pełnomocnictwo do podejmowania działań w imieniu Wykonawcy, jeśli zostało udzielone.
11. Dokument sporządzony w obcym języku należy przetłumaczyć na język polski.
12. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się integracyjną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marta.waniewska@verbum.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Waniewska-Kalitko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 076 811

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o. o. realizując projekt RPWP.06.06.01-30-0028/17 ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę określenia Indywidualnego Planu Działania (dalej IPD) i prowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 225 osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, zagrożonych utratą zdolności do wykonywania pracy. Spotkania będą się odbywały na terenie województwa wielkopolskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który złoży najatrakcyjniejsza ofertę świadczenia usługi określenia IPD oraz doradztwa zawodowego w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego (pkt 3 zapytania ofertowego) osobom długotrwale pracującym w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, które przyczyniają się do możliwości utraty zdolności do świadczenia pracy. Zadaniem Wykonawcy będzie określenie IPD i na jego podstawie zbudowaniu optymalnej formy wsparcia dla utrzymania dotychczasowej pracy przez Uczestników lub zmotywowanie ich i pomoc w podjęciu nowego, mniej inwazyjnego zdrowotnie zawodu lub stanowiska w dotychczasowym miejscu pracy na podstawie IPD.

Przedmiot zamówienia

Verbum Akademia Szkoleń sp. z o. o. realizując projekt RPWP.06.06.01-30-0028/17 wdraża postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę określenia IPD i doradztwa zawodowego dla 225. pracujących osób (tj. dwustu dwudziestu pięciu osób uczestniczących w projekcie). Uczestnicy to osoby długotrwale pracujące w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, zagrożone utratą zdolności do wykonywania pracy z powodu ów negatywnych czynników. Spotkania z Uczestnikami projektu będą odbywały się na terenie Wielkopolski.

Wsparcie IPD będzie realizowane w formie ind. rozmów z każdą osobą uczestniczącą w projekcie. Określenie IPD zdiagnozuje potrzeby i predyspozycje szkoleniowe Uczestników. Zostanie opisana dotychczasowa ścieżka kariery zawodowej i plan dalszego postępowania.

Wsparcie doradztwa zawodowego realizowane będzie w formie ind. rozmów z każdym uczestnikiem projektu, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz programach specjalnych.

Doradztwo zawodowe sprecyzuje ścieżkę zawodową uczestników, określą drogę doskonalenia zawodowego uwzględniając pracę wykonywaną przez uczestników projektu.
Doradca zawodowy określi IPD i wskaże optymalne formy wsparcia w ramach projektu dla każdego uczestnika. Dzięki temu wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane będzie do ind. potrzeb, umiejętności i predyspozycji uczestników, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności oraz przeciwwskazań do wykonywania wybranego/ wykonywanego zawodu.

Wsparcie doradcy zawodowego zakłada pomoc w realizacji celów (określonych wcześniej w IPD), udzielanie informacji o rynku szkoleniowym/ edukacyjnym w celu wyboru właściwej formy podniesienia lub zmiany kwalifikacji/ kompetencji, uzupełnienia wykształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i określonymi preferencjami zawodowymi, pomoc w adaptacji do nowej sytuacji zawodowej, pomoc w przygotowaniu do podjęcia decyzji o daleko idącej zmianie w życiu zawodowym, udzielanie informacji o zawodach, wymaganych umiejętnościach, cechach psycho-fizycznych, warunkach pracy itp., udzielanie wskazówek, porad, instrukcji w celu kontynuowania kariery zawodowej.

Wymagania wobec prowadzących zajęcia:
a) Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym, lub wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Liczba specjalistów dostosowana do ilości uczestników projektu.
Wykonawcy muszą dysponować kadrą posiadającą:
• doświadczenie w pracy z osobami pracującymi
• zdolność do nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• minimum 2. letnie doświadczenie w realizacji doradztwa zawodowego,
• uprawnienia (dyplom/ certyfikat/ zaświadczenie/ licencja) doradcy zawodowego.
b) Ścisła współpraca z Zamawiającym, koorynatorem projektu w zakresie programu realizowanych spotkań, uzupełniania dokumentacji projektowej, wspierania i motywowania uczestników spotkań.
c) Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja spotkań oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
d) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i opracowania narzędzi do pracy z osobami pracującymi. Wszelkie materiały dydaktyczne, muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zamawiający udostępni Wykonawcy drogą wzór oznakowania dokumentów.
e) Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy, dziennik zajęć, list obecności, kart pracy indywidualnej.
f) Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
g) Spotkania będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31. 05. 2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

IPD będzie zawierało:
- opis dotychczasowej kariery zawodowej Uczestnika
- opis obecnej sytuacji Uczestnika
- planowane terminy realizacji poszczególnych działań
- termin i warunki zakończenia realizacji IPD
Dzięki informacjom zawartym w IPD doradca zawodowy będzie mógł zbudować optymalne formy wsparcia dla Uczestnika.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca przeprowadzi po 3 h indywidualnych spotkań miesięcznie dla każdej z 225 osób, co daje łącznie 675 godzin po 80 godzin miesięcznie. Termin wykonania zadania to 31. 05. 2020.
Liczba godzin wsparcia: 3 godziny na 1 uczestnika (1 godz. = 60 min), 80 h miesięcznie, razem 675 h. Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na przeprowadzenie części godzin zajęć.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Aby potwierdzić posiadane kwalifikacje należy przedłożyć wyciągi z odpowiednich rejestrów i przedstawić dokumenty potwierdzające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie lub doświadczenie osób skierowanych do wykonania zadania.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci ubiegający się o zamówienie powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie lub dysponować odpowiednią kadrą:
• doświadczenie w pracy z osobami pracującymi
• zdolność do nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• minimum 2. letnie doświadczenie w realizacji doradztwa zawodowego,
• uprawnienia (dyplom/ certyfikat/ zaświadczenie/ licencja) doradcy zawodowego.
Do dokumentacji ofertowej należy przedłożyć kopię dyplomu potwierdzonego za zgodnością z oryginałem oraz CV z opisem doświadczenia zawodowego z okresu co najmniej 2. lat.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

O = A + B
gdzie:
A = Liczba punktów za kryterium : Cena oferty za 1 godzinę (waga = 80)
B = Liczba punktów za kryterium: Doświadczenie w realizacji usług doradcy zawodowego (waga = 20)
O = Ostateczna ocena punktowa oferty

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty za poszczególne kryteria zostaną przyznane w następujący sposób:
- za kryterium „Cena oferty” punkty zostaną policzone w następujący sposób

cena ryczałtowa brutto najniższej oferty za 1 godzinę
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------------ x waga
cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej za 1 godzinę

- za kryterium „Doświadczenie w realizacji usług doradcy zawodowego” punkty przyznane zostaną według zasady:

maksymalna liczba punktów przyznana za
kryterium Doświadczenie w realizacji
usług doradcy zawodowego
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------------ x waga
liczba punktów przyznana ofercie badanej za
kryterium Doświadczenie w realizacji usług
doradcy zawodowego

gdzie liczba punktów przyznawana za dane kryterium jest następująca:
a) 10 pkt – za udokumentowane doświadczenie w realizacji usług doradcy zawodowego z osobami pracującymi w okresie od 2 do 4 lat,
b) 20 pkt – za udokumentowane doświadczenie w realizacji usług doradcy zawodowego z osobami pracującymi w okresie powyżej 4 lat.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
6. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż podane wcześniej.
7. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
W przypadku złożenia ofert o tej samej wartości, pod uwagę brane będzie doświadczenie osoby wykonującej zamówienie liczone w miesiącach.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o. o.

Adres

Plac Wolności 18

61-739 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

504076811

NIP

7822506350

Numer naboru

RPWP.06.06.01-IZ.00-30-005/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Rozwoju Zawodowego Awans Monika Momot, ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki: uzyskało liczbę punktów 100 na 100. Dysponuje doświadczoną kadrą i zaproponowało najbardziej korzystną ofertę cenową 60,00 zł/ 1 h. Oferta wpłynęła do siedziby Zleceniodawcy w dniu 30. 04. 2019.
Liczba wyświetleń: 390