Strona główna
Logo unii europejskiej

Prośba o przedstawienie oferty na wykonanie usługi w zakresie diagnozy - wstępnego audytu mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego do przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Data publikacji: 01.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

15570

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć do dnia 11.03.2019:
- do siedziby Zamawiającego: ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, w wersji papierowej (liczy się termin fizycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego), lub
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl, liczy się termin wpływu wiadomości e-mail do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zremb-ch.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Garus

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 39 73 419

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego Zamawiającego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: chojnicki Miejscowość: Chojnice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach wymogów PARP dla wniosku aplikacyjnego do Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców (konkurs nr 1, rok 2019).

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego Zamawiającego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.
Potencjał Zamawiającego należy rozumieć jako posiadanie przez Zamawiającego określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Zamawiającego profesjonalnego procesu projektowego.

Audyt powinien uwzględniać następujące elementy:
1) Przeprowadzenie analizy wewnętrznej Zamawiającego, w tym:
- działalności firmy i strategicznych kierunków rozwoju;
- oferty produktowej;
- potencjału organizacyjnego, technologicznego, infrastrukturalnego oraz finansowego;

2) Przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego Zamawiającego, w tym:
- określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
- określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich;
- określenie warunków wdrożenia.

Audyt powinien zostać zakończony przedstawieniem wniosków oraz rekomendacji, w tym wskazaniem niezbędnych, kolejnych faz przebiegu procesu projektowego wraz z najistotniejszymi docelowymi rezultatami.

Wymogiem obowiązkowym jest wskazanie w ofercie metodyki realizacji diagnozy.

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert – 11.03.2019
Termin wyboru oferty – 12.03.2019
Publikacja protokołu z wyboru oferty – 12.03.2019
Termin podpisania umowy z Wykonawcą - 13.03.2019
Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 22.03.2019.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Podmioty, które posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do przeprowadzenia audytu wstępnego, tj. zapewniają do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant.
Należy przez to rozumieć projektanta, który posiada:
- wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa)
- doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług.
W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała wymienionych w niniejszym punkcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym, oferta będzie podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Podmioty, które posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do przeprowadzenia audytu wstępnego, tj. zapewniają do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant.
Należy przez to rozumieć projektanta, który posiada:
- wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa)
- doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług.
W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała wymienionych w niniejszym punkcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym, oferta będzie podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Dodatkowe warunki

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie do Zamawiającego oferty zawierającej wszystkie opisywane w przedmiocie zamówienia informacje oraz danych umożliwiających ocenę oferty wg przyjętych kryteriów, w nieprzekraczalnym terminie określonym w zapytaniu;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego bez podania przyczyny;
- Złożenie oferty nie tworzy zobowiązań wobec Stron;
- Wykluczone jest składanie ofert częściowych;
- Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty/ oświadczenia potwierdzające, że Oferent spełnia wymagania co udziału w postępowaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty netto; waga: 80%; sposób przyznawania punktów: ocena na podstawie złożonej oferty
C = najniższa cena neto/cena badanej oferty netto x 100 pkt

2. Termin realizacji zamówienia; waga 20%, sposób przyznawania punktów: ocena na podstawie złożonej oferty
T = najkrótszy termin realizacji zamówienia / termin realizacji zamówienia badanej oferty x 100pkt
Termin realizacji zamówienia liczony będzie w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. od dnia 13.03.2019 włącznie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium i dodane do siebie. P = C x 80% + T x 20%

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 15

89-600 Chojnice

pomorskie , chojnicki

NIP

5551564913

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pracownia Do Rzeczy - Krzysztof Rychławski, ul. Mrotecka 12, 86-014 Sicienko, oferta z dnia 11.03.2019r. Cena 2.000 zł netto.
Liczba wyświetleń: 206