Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Data publikacji: 28.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2019

Numer ogłoszenia

15488

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) termin składania ofert dla każdej z części:
do dnia 07.03.2019 r. do godziny 1200
2) oferty należy złożyć:
pisemnie, tj.:
przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego (w zamkniętej kopercie):
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski
LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA
LUB
elektronicznie, tj.: przesłać za pośrednictwem ePUAP*
lub na adres mail e-urzad@piotrkow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e-urzad@piotrkow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Janowski/Anna Wnuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

44 732 77 83/ 44 732 77 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Cześć I zamówienia dotycząca mebli kuchennych:
1) Wykonawca mebli jest zobowiązany dostarczyć i zmontować meble po dokładnym dokonaniu pomiarów.
2) Zakres zamówienia obejmuje: dostarczenie pod wskazany adres przez Zamawiającego mebli, ich rozładunek, wniesienie a także montaż mebli kuchennych. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli (montaż będzie polegał
w szczególności na ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów mebli kuchennych i dopasowaniu ich do sprzętu AGD).
3) Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, posiadać stosowne atesty
i certyfikaty dopuszczające meble do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny mebli.
5) Uzgodnić styl i kolorystykę mebli do poszczególnych pomieszczeń z Zamawiającym.

Cześć I zamówienia dotycząca mebli pokojowych i pozostałych:
1) Wykonawca zamówienia jest zobowiązany dostarczyć meble.
2) Zakres zamówienia obejmuje: dostarczenie w określonym terminie pod adres wskazany przez Zamawiającego, ich rozładunek, wniesienie.
3) Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, posiadać stosowne atesty
i certyfikaty dopuszczające meble do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny mebli.
5) Dostosować styl i kolorystykę mebli do poszczególnych pomieszczeń – po uzgodnienie
z Zamawiającym.

Część II zamówienia dotycząca sprzętu AGD i RTV:

1) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
2) Wraz z dostarczonym sprzętem należy przekazać Zamawiającemu niezbędne instrukcje obsługi i karty gwarancyjne.
3) Zakres zamówienia obejmuje: dostarczenie sprzętu w określonym terminie pod adres wskazany przez Zamawiającego, ich rozładunek i wniesienie.

Cześć III zamówienia dotycząca artykułów gospodarstwa domowego:
1) Oferowane artykuły muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.
2) Zakres zamówienia obejmuje: dostarczenie w określonym terminie pod adres wskazany przez Zamawiającego, ich rozładunek i wniesienie. Artykuły powinny być w widoczny sposób oznaczone i porozdzielane na poszczególne mieszkania.
3) Styl i kolorystykę dostosować do poszczególnych pomieszczeń – po uzgodnieniu
z Zamawiającym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Piotrków Trybunalski Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu „Razem możemy więcej” w ramach Osi Priorytetowej 9 Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Podziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zakup wyposażenia 4 mieszkań wspomaganych.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
I część zamówienia – dostawa mebli a w przypadku mebli kuchennych również montaż – szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 1 do SOPZ
II część zamówienia – dostawa sprzętu RTV i AGD – szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2
do SOPZ
III część zamówienia – dostawa wyposażenia gospodarstwa domowego – szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 3 do SOPZ

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Cześć I
Główny przedmiot zamówienia:
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe
(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
Szczegółowy wykaz przedmiotów zamówienia:
39140000-5 Meble domowe
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
39143000-6 Meble do sypialni, jadalni i salonu
39143110-0 Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

Część II
Główny przedmiot zamówienia:
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego
Szczegółowy wykaz przedmiotów zamówienia:
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
39713430-6 Odkurzacze
39713500-8 Żelazka elektryczne
39713210-8 Pralki i suszarki
32324600-6 Telewizory cyfrowe
42521000-4 Okapy

Część III
Główny przedmiot zamówienia:
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
w zakresie części I 08.03.2019 r. do 18.03.2019 r. – termin wymagany
w zakresie części II 08.03.2019 r. do 18.03.2019 r. – termin wymagany
w zakresie części III 08.03.2019 r. do 18.03.2019 r. – termin wymagany

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Adres

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

łódzkie , Piotrków Trybunalski

NIP

7712798771

Numer naboru

RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17
Liczba wyświetleń: 377