Strona główna
Logo unii europejskiej

Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez IOB z zamiarem wdrożenia rezultatów tych usług

Data publikacji: 19.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2019

Numer ogłoszenia

15262

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.02.2019 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w oddziale zamawiającego:
FOXFOTO S.C.
ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź
Na kopercie proszę podać:
Oferta na „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez IOB z zamiarem wdrożenia rezultatów tych usług”
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Knapik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501 223 709

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prorozwojowych usług doradczych w ramach projektu pt.: "Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez IOB z zamiarem wdrożenia rezultatów tych usług" mających na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej. Planowane usługi doradcze polegać będą na doradztwie w zakresie 3 aspektów:

1. Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług - Usługa 1.5.1 w ramach doradztwa w zakresie usprawnienia procesów produkcyjnych i świadczenia usług.
2. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczonych usług – Usługa 1.5.5 w ramach doradztwa w zakresie usprawnienia procesów produkcyjnych i świadczenia usług.
3. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie - Usługa 1.7.3 w ramach doradztwa technicznego i technologicznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Instytucji Otoczenia Biznesu, która zostanie Wykonawcą usług doradczych świadczonych w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach: Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu Poddziałania: II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac przewidywanych w zamówieniu:
Zadanie 1: Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług.
Usługa doradcza powinna polegać na:
• analizie dotychczasowych procesów świadczenia usług na terenie kraju
• analizie dotychczasowych procesów świadczenia usług za granicą
• zdiagnozowaniu i opisaniu wąskich gardeł w procesach świadczenia usług
• opracowaniu rekomendacji poprawy bieżącej sytuacji, wprowadzeniu usprawnień technologicznych
• omówieniu i zaakceptowaniu rekomendacji z zarządem firmy, przypisaniu osób/działów firmy odpowiedzialnych za realizację zaplanowanych działań
• identyfikacji i wyborze możliwych do wdrożenia technologii
• poszukiwaniu i nawiązaniu kontaktu z dostawcą technologii
• przygotowaniu negocjacji z dostawcą technologii
• wsparciu w procesie negocjacji z dostawcą technologii
• opracowaniu, omówieniu i zatwierdzeniu dokumentacji funkcjonalnej nowego oprogramowania CRM
• opracowaniu szczegółowego harmonogramu wdrożenia poszczególnych modułów nowego oprogramowania CRM
• wsparciu doradczym w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania
• wsparciu doradczym we wdrożeniu komercyjnym gotowego rozwiązania
• doradztwie w zakresie opracowania instrukcji obsługi oprogramowania CRM dla użytkowników: klientów oraz administratora

Zadanie 2: Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczonych usług.
Usługa doradcza w zakresie zdalnego sposobu dystrybucji świadczonych usług polegać powinna na identyfikacji przez wykonawców usługi, zgłaszanych przez klientów potrzeb w zakresie dostępu do informacji o oferowanych przez FOXFOTO produktach i usługach, możliwości szybkiej dystrybucji tych informacji kanałem online, bezpiecznego ich gromadzenia i przetwarzania.
Zakres usługi:
• zdefiniowanie typów informacji o produktach, na które zgłaszają zapotrzebowanie klienci firmy
• zdefiniowanie i opisanie grup odbiorców informacji (rodzajów klientów – detaliczni, hurtowi, zagraniczni), przypisanie informacji do grup klientów
• identyfikacji i wybór możliwych do wdrożenia gotowych rozwiązań IT
• doradztwo w zakresie zabezpieczenia przechowywanych informacji
• wsparciu doradcze we wdrożeniu PIM (Product Information Management) w firmie

Zadanie 3: Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie - Usługa 1.7.3 w ramach doradztwa technicznego i technologicznego.
Zakres doradztwa:
• ustalenie posiadanych w firmie rodzajów aplikacji, które mają zostać zintegrowane
• wskazanie zakresu integracji, przepływu danych między poszczególnymi systemami IT
• ustalenie sposobu i częstotliwości komunikacji między poszczególnymi systemami IT
• opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia poszczególnych modułów integracyjnych
• doradztwo w zakresie zdefiniowania zakresu obsługi powdrożeniowej integracyjnych rozwiązań IT
Rezultatem powinno być stworzenie jednolitego informatycznego ekosystemu złożonego z działających w firmie różnego typu aplikacji i zintegrowanie przechowywanych w nich informacji.

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Usługa doradcza w ramach Zadania 1 powinna polegać na analizie dotychczasowych procesów świadczenia usług przy pomocy aktualnie wykorzystywanych w firmie FOXFOTO rozwiązań informatycznych oraz posiadanych i realizowanych przez nie funkcjonalności. Wykonawcy usługi powinni zapoznać się z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami IT oraz ocenić ich użyteczność dla bieżącej działalności, planów rozwojowych przedsiębiorstwa, dla kadry zatrudnionej oraz partnerów biznesowych. Zaawansowanej analizie poddać należy zasady komunikacji pomiędzy pracownikami, klientami i partnerami firmy oraz sposoby tej komunikacji i wymiany danych realizowane przy pomocy wykorzystywanego obecnie oprogramowania. Przeanalizować należy również sposoby dystrybucji zdalnej w firmie oraz systemy wymiany i udostępniania plików oraz innych usług i produktów oferowanych przez FOXFOTO. Analiza ta poprzedzi wypracowanie rozwiązania systemowego, które wesprze bieżące potrzeby firmy, będzie zgodne z aktualnymi regulaminami i przepisami oraz potrzebami pracowników. Na etapie wdrażania rozwiązania wykonawca powinien weryfikować poprawność wprowadzanych innowacji i ich zgodność z założeniami przyjętymi na etapie doradczym projektu.
Rezultatem tej usługi doradczej powinno być wdrożenie w pełni funkcjonalnego, przetestowanego na grupie roboczej oprogramowania CRM dedykowanego dla firmy FOXFOTO, uwzględniającego potrzeby firmy w zakresie wdrożenia nowego systemu zarządzania świadczeniem usług w kraju i za granicą.
Doradztwo w tym zakresie ma również doprowadzić do powstania pełnej dokumentacji oprogramowania IT, na podstawie której, użytkownicy finalni tj. klienci oraz administrator, będą w stanie z niniejszej aplikacji korzystać, obsługiwać ją oraz zarządzać.

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu umowy uzależniona od otrzymania dofinansowania. Realizacja usług: przedział czerwiec – październik 2019r. (w zależności od terminu rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy), szacunkowy czas realizacji usług to 1-4 miesiące.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) Wykonawcą usług może być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu, posiadająca ten status przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, posiadająca siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP. Wykonawca świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz Zamawiającego usługa została ujęta w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz posiada potencjał umożliwiający realizację usług będących przedmiotem projektu. W świadczenie usługi musi być zaangażowany minimum jeden pracownik wykonawcy, którego wiedza i doświadczanie są adekwatne do zakresu usługi.
b) Złożenie oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
c) Złożenie oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Złożenie oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
e) Złożenie oświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia podpisanych oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego oraz stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zawarcia umowy z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. Instytucje Otoczenia Biznesu, posiadająca ten status przez okres min. 6 miesięcy, dysponująca personelem zatrudnionymi na umowę o pracę, których doświadczenie pozwala na zrealizowanie każdej z zamawianych usług lub wskażą podwykonawcę z odpowiednim doświadczeniem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W świadczenie usługi musi być zaangażowany minimum jeden pracownik wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 1).
3. Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby oraz za błędy lub opóźnienia w działaniu systemu teleinformatycznego w przypadku wysłania korespondencji w formie elektronicznej.
5. Termin składania ofert upływa w dniu wskazanym w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności.
6. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w postępowaniu.
7. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.
8. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
10. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:
- warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia,
- sposób wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących w przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania przez Zamawiającego oraz oferenta tylko w zakresie, na które wpływa zaistniała okoliczność.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów pod rygorem nieważności oferty:
1. Dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
3. Formularz ofertowy, według wzoru określonego w załączniku nr 1.
4. Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru określonego w załączniku nr 3.
6. Oświadczenie o posiadaniu kadry, której wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi, według wzoru określonego w załączniku nr 4
7. Oświadczenie o posiadaniu przez podwykonawcę kadry, której wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi, według wzoru określonego w załączniku 4a – jeśli dotyczy
8. Oświadczenie wykonawcy usługi dotyczące wpisywania się w definicję IOB przez okres minimum 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – załącznik nr 5
9. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca usługi/usług posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
10. Statut IOB lub inny równoważny dokument założycielski.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena netto 100% (max 100 pkt.)
3. Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru:
Sposób przyznawania punktów
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
[(cena w ofercie z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)]∙waga kryterium ∙100
4. Ocena ofert:
a) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100pkt.
b) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.
c) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.
5. Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b) Wykonawca spełni warunki udziału w postepowaniu,
c) złożone dokumenty będą aktualne oraz zostaną podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta zostanie złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
9. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.
10. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.
11. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający ma prawo zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
b) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
c) unieważnienia zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
d) prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn,
e) prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia.
14. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

FOXFOTO S. C. Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch

Adres

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

9471916045

Numer naboru

RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź
25.02.2019r.
1. Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług - Usługa 1.5.1 w ramach doradztwa w zakresie usprawnienia procesów produkcyjnych i świadczenia usług. - 75.000,- zł
2. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczonych usług – Usługa 1.5.5 w ramach doradztwa w zakresie usprawnienia procesów produkcyjnych i świadczenia usług. - 10.000,- zł
3. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie - Usługa 1.7.3 w ramach doradztwa technicznego i technologicznego. - 15.000,- zł
Liczba wyświetleń: 104