Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa prasy krawędziowej z robotem – 1 kpl.

Data publikacji: 19.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2019

Numer ogłoszenia

15203

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zmienia w dniu 20.02.2019 r. dzień wyliczenia wartości oferty Wykonawcy w walutach obcych na dzień 22.03.2019 r.
W związku z powyższą zmiana zmianie ulega termin składania ofert na dzień 22.-3.2019 r.
Zmienione zapytanie w powyższym zakresie w załączeniu.
Zamawiający w dniu 04.03.2019 r. upublicznia odpowiedź na pytania wykonawcy oraz zmienia treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami. W związku ze zmianą zamawiający zmienia termin składania ofert oraz dzień przeliczenia oferty w przypadku podania cen w kwotach walut obcych na dzień 26.03.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2019 r. w siedzibie firmy Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „UNIBUD” Spółka z o.o. ul. J. Wybickiego 27, 83-423 Wielki Klincz lub drogą elektroniczną na adres: m.odziemkowska@unibud.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zniszczone protokólarnie.
3. Oferta musi być ważna do minimum 30.04.2019 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.odziemkowska@unibud.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Odziemkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 730 774 527

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy krawędziowej z robotem – 1 kpl. wraz
z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stanowiska zrobotyzowanej prasy krawędziowej, które składać się będzie z dwóch podzespołów ściśle współpracujących i sprzężonych jednym oprogramowaniem zewnętrznym: prasy krawędziowej i robota. Prasa krawędziowa będzie wykorzystywana na etapie procesu gięcia blachy. Wcześniej wypalone i posortowane na paletach elementy zostaną przewiezione pod prasę celem powyginania ich zgodnie
z dokumentacją projektową. Prasa, którą zamierzamy nabyć ma być zautomatyzowana. Elementy do gięcia podawać będzie robot antropomorficzny, a po wykonaniu wszystkich gięć będzie odkładać element na paletę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kościerski Miejscowość: Wielki Klincz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa prasy krawędziowej z robotem – 1 kpl. na potrzeby projektu realizowanego przez Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „UNIBUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Wielkim Klinczu.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy krawędziowej z robotem – 1 kpl. wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Stabilna rama maszyny: konstrukcja spawana, odprężana cieplnie, wykonana ze stali, specjalna konstrukcja ramy gwarantująca dużą wolną przestrzeń do wykonywania gięć, dobry dostęp do narzędzi.2) Hydrauliczny, czterocylindrowy napęd belki gnącej;3) Kompensacja strzałki ugięcia CNC4) Maksymalna siła nacisku nie mniejsza niż 1300 kN5) Długość krawędzi gięcia nie mniejsza niż 3230 mm6) Maksymalna szerokość stołu 120 mm7) Wysokość montażu nie mniejsza niż 615 mm8) Hydrauliczne mocowanie narzędzi górnych i dolnych9) 6-cio osiowy system zderzaka tylnego (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) z dwoma palcami zderzaka.10) Skok osi Y min. 445 mm11) Prędkość osi Y (dobieg i powrót) min 220 mm/s12) Prędkość robocza osi Y min. 20 mm/s13) Dokładność pozycjonowania osi R – nie więcej niż 0,08 mm14) Dokładność pozycjonowania osi Y – nie więcej niż 0,005 mm15) Dokładność pozycjonowania osi X – nie więcej niż 0,04 mm16) Możliwość skośnego pozycjonowania belki gnącej w zakresie +/- 10 mm17) Minimalna nośność manipulatora obrotowego wraz z głowicą 40 kg.18) Maksymalny wymiar obrabianego arkusza blachy 1000x2000 mm.19) Minimalna grubość obrabianego detalu 0,7 mm.20) Maksymalna wysokość stosu załadunkowego blach łącznie z paletą min. 750 mm21) Maksymalna wysokość stosu rozładunkowego blach łącznie z paletą min. 1000 mm22) Długość toru jezdnego min. 10 m.23) Startowy zestaw uchwytów podciśnieniowych dla detali o dużych gabarytach.24) Uchwyt szczękowych do obróbki detali o małych gabarytach.25) Minimum 2 konsole do automatycznej wymiany chwytaków.26) Magazyn narzędzi do gięcia z funkcją automatycznego przezbrajania prasy krawędziowej. Magazyn powinien mieć ładowność co najmniej na 40 metrów bieżących narzędzi (łącznie górnych i dolnych).27) Przenośnik taśmowy do rozładunku gotowych detali z komory gięcia wraz ze sterowaniem.28) Chłodnica i ogrzewanie oleju.29) Przygotowanie do integracji z magazynem blach.30) Ogrodzenie ochronne komory gięcia wraz z przednimi, przesuwanymi drzwiami dostępowymi od dużych gabarytach oraz dodatkowe boczne drzwi przesuwane.31) Sterowanie prasy CNC wraz ze zintegrowanymi danymi technologicznymi, wyposażone w ekran dotykowy wraz z klawiaturą i przyciskiem awaryjnego wyłączenia.32) Moduł diagnostyczny zapewniający efektywną zdalną diagnozę przez Internet.
33) Oprogramowanie zewnętrzne zrobotyzowanego stanowisko prasy krawędziowej: oprogramowanie musi zapewniać szybkie i efektywne programowanie w sposób, że zarówno prasa krawędziowa jak i robot korzystają z tego samego oprogramowania zewnętrznego. Automatyczne funkcje obliczeniowe wspierają i optymalizują wybór narzędzi, ustalają sekwencję gięcia i dokładne pozycjonowanie chwytaka. Odpowiedni układ ruchów określa czas potrzebny do przeprowadzenia obróbki. Nowoczesne algorytmy pozwalają na automatyczne obliczenie najkrótszych dróg przejazdu i dzięki temu redukują czasy jednostkowe. Oprogramowanie zapewni programowanie robota poza nim bez konieczności stosowania tzw. programowania w trybie teaching. Oprogramowanie pozwala zaprogramować ruchy bezkolizyjnie uwalniające zagięty detal. Dynamika maszyny jest dostosowana w sposób optymalny w zależności od charakteru ruchu. Pełna dynamika w zakresie ruchów nie wymagających precyzji i zmniejszona dynamika w sytuacjach konieczności bardzo dokładnego pozycjonowania w pobliżu narzędzi lub elementów konstrukcji maszyny. W procesie programowania definiuje się również dowolnie algorytmy odkładania detali na stosy i warstwy z uwzględnieniem również wzajemnego zakładania się detali co pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został okreslony w Dziale III zapytania ofertowego

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w terminie do 31.01.2020 r.
2. Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do produkcji. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
3. Zamawiający przewiduje wypłaty zaliczki/ płatności częściowe do 90% wartości przedmiotu zamówienia tj.:
1) 20% do 14 dni od podpisania umowy,
2) 70% do 14 dni od daty poinformowania Zamawiającego o gotowości do wysyłki przedmiotu zamówienia,
oraz płatność końcową do 10% wartości zamówienia po odbiorze jakościowym, testach, instruktażu i przekazaniu dokumentacji DTR w terminie do 14 dni na podstawie protokołu odbioru końcowego.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w Umowie terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, dokonał montażu/instalacji/uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy jakościowe, a Zamawiający dokonał bezusterkowego (bez zastrzeżeń) odbioru Przedmiotu zamówienia.
4. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim lub angielskim
– 2 egzemplarze
2) deklarację zgodności WE

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
8. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy między innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych,
2) zmiana terminu dostawy w przypadku:
a) przesunięcia przez Zamawiającego płatności dla Wykonawcy ( o różnicę w terminie płatności),
b) braku gotowości do instalacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego (o termin różnicy pomiędzy poinformowaniem Zamawiającego o gotowości przywiezienia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego a poinformowaniem Wykonawcy o gotowości Zamawiającego do instalacji przedmiotu zamówienia ),
c) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych,
3) wystąpienia siły wyższej,
4) wystąpienia innej niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia wykonania przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
5) konieczność zrealizowania projektu o dofinasowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
6) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
7) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą dostarczy następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2 do zapytania ofertowego);
b) parametry techniczno – użytkowe (Załącznik 3 do zapytania ofertowego).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

KRYTERIUM WAGA (pkt)
Wartość netto 90
Okres gwarancji 10

a) Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn x 90 Pc – otrzymane punkty
Pc = Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

b) Okres gwarancji -Pg

W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Lp. Okres gwarancji
w liczbie miesięcy Liczba przyznanych punktów
1 większe lub równe 24 10
4 22 - 23 8
5 19 - 21 6
6 16 - 18 4
7 13 - 15 2
8 12 0

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy.
Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc + Pg.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 5 % udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „UNIBUD” Spółka z o.o.

Adres

ul. J. Wybickiego 27

83-423 Wielki Klincz

pomorskie , kościerski

NIP

5910004463

Numer naboru

POIR.03.02.01-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

Dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Tytuł projektu „Wdrożenie na rynek obudowy do automatów o nowych właściwościach funkcjonalno-użytkowych w oparciu o wyniki prac B+R”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TRUMPF POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Połczyńska 111 01-303 Warszawa
Wartość netto 693.000,00 EUR, tj. 2.977.821,00 PLN
Okres gwarancji –12 miesięcy
Data wpływu oferty 25.03.2019
Liczba wyświetleń: 236