Strona główna
Logo unii europejskiej

„Wynajem urządzeń obliczeniowych oraz utrzymanie linii”

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

15176

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
21.03.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Aleja Armii Krajowej 33, 05-250 Radzymin.
Ofertę można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty. Liczy się data wpływu oferty do zamawiającego.
Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: filip@pawczynski.pl
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Wynajem urządzeń obliczeniowych oraz utrzymanie linii”, w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną tytuł zamówienia winien znaleźć się w tytule maila.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. Ofertę zatrzymuje zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez wykonawców
w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
8. W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania w całości lub w części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
10. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie w Bazie konkurencyjności. W przypadku istotnych zmian zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@fpitm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Filip Pawczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690 590 335

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń obliczeniowych oraz pokrycie kosztów utrzymania linii. Zamówienie podzielone zostało na dwie części i obejmuje:
Część 1:
Najem 30 sztuk urządzeń obliczeniowych opartych na układach scalonych typu ASIC

Część 2:
Koszty ogólne - koszt utrzymania aparatury obliczeniowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Celem zamówienia jest opracowanie autorskiej technologii pozwalającej na opracowaniu bazy badanych opartych na technologii Blockchain. Opracowany model pozwoli na automatyczną weryfikację i monitorowanie struktury i informacji zawartych w tej bazie badanych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie autorskiej technologii pozwalającej na opracowaniu bazy badanych opartych na technologii Blockchain. Opracowany model pozwoli na automatyczną weryfikację i monitorowanie struktury i informacji zawartych w tej bazie badanych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń obliczeniowych oraz pokrycie kosztów utrzymania linii. Zamówienie podzielone zostało na dwie części i obejmuje:
Część 1:
Najem 30 sztuk urządzeń obliczeniowych opartych na układach scalonych typu ASIC

Część 2:
Koszty ogólne - koszt utrzymania aparatury obliczeniowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Celem zamówienia jest opracowanie autorskiej technologii pozwalającej na opracowaniu bazy badanych opartych na technologii Blockchain. Opracowany model pozwoli na automatyczną weryfikację i monitorowanie struktury i informacji zawartych w tej bazie badanych.

Kod CPV

30210000-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin wynajmu dla obu części zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy i obejmuje okres od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu wynajmu na zasadach określonych w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia.
Miejsce realizacji:
1. Część 1: Warszawa.
2. Część 2: Warszawa.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie stawiane są żadne wymagania

Wiedza i doświadczenie

Nie stawiane są żadne wymagania

Potencjał techniczny

Nie stawiane są żadne wymagania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie stawiane są żadne wymagania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie stawiane są żadne wymagania

Dodatkowe warunki

Nie stawiane są żadne wymagania

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
2) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
3) w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu (podpisania umowy o dofinansowanie) przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy, zmiany zakresu umowy czy też wprowadzenie dodatkowych postanowień umowy, do których Zamawiający zostanie zobowiązany przez Instytucję finansującą projekt,
4) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
5) wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu,
6) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stopy podatku VAT,
7) odpowiedniej zmiany wynagrodzenia na skutek zmiany stawki podatku VAT,
8) odpowiedniej zmiany wynagrodzenia na skutek zmian opłat regulowanych takich jak prąd, czynsz, wywóz śmieci mających wpływ na cenę oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt. 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienia uzupełniające udzielane będą na warunkach wynikających z oferty wykonawcy.
Zamówienie uzupełniające może dotyczyć możliwości wydłużenia świadczonych usług lub zwiększenia ilości urządzeń wraz z kosztami użytkowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich wagi:
Lp. Kryteria Waga
1 Cena 100%

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych w danej części otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100% (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).
O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.
Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę która w kryterium cena uzyska najwięcej punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może podpisać umowę z następnym wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Filip Pawczyński IT Management

Adres

Aleja Armii Krajowej 33 33

05-250 Radzymin

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

690590 335

NIP

6692395123

Numer naboru

RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1:
PROTECH Piotr Wika 767520 zł brutto
Piotr Wika PROTECH adres Rewa 81-198 ul. gen. Józefa Hallera 14
Część 2:
BioInfoBank Sp. z o.o. 900 360 zł brutto
BioInfoBank Sp. z o.o. ul. Św. Marcin 80/82 lok. 355 61-809 Poznań
Liczba wyświetleń: 94