Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium motoryzacyjnego

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

15124

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I MIEJSCEW SKŁADANIA OFERT: 21.03.2019 r. do godz. 10:00 ul. Warszawska 83, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Ofertę można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: oskpn@wp.pl

8. Sposób przygotowania oferty i złożenia oferty
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.
2. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „zakup aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium motoryzacyjnego”, w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną tytuł zamówienia winien znaleźć się w tytule maila.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie na całość zamówienia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień
w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
8. W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
10. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja
o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie w Bazie konkurencyjności. W przypadku istotnych zmian Zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oskpn@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Niedzielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519136356

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium w postaci:
1. Hamownia - stacjonarne stanowisko pomiarowe umożliwiające pozyskanie niezbędnych danych do wyznaczenia charakterystyki osiągów silnika.
2. Stanowisko testowe wtryskiwaczy Common Rail - Stanowisko testowe wtryskiwaczy Common Rail (CRi-PC) służy do testowania wtryskiwaczy. Stanowisko testowe wyposażone powinno być w półautomatyczny zacisk odpowiedni dla wtryskiwaczy wymagających do 9000N obciążenia zacisku na wtryskiwacz. Urządzenie powinno mieć funkcje „Blokowane drzwi bezpieczeństwa” zaopatrzone w 10mm czystą osłonę PETg chroniącą operatora przed wysokim ciśnieniem generowanym w systemach common rai. Pomiar podawania wtryskiwaczy oparty powinien być na wyporowej jednostce pomiarowej oraz płycie sterowania pomiarem. Przepływ wycieku wstecznego wtryskiwacza mierzony powinien być przez system
3. Stół probierczy: Do pomp i wtryskiwaczy CR - Specjalizowane stanowisko probiercze do testowania elementów Common-Rail. Urządzenie umożliwia testowanie Systemów Common-Rail: CP1, CP1H, CP3, CP4, CP, Wtryskiwaczy elektromagnetycznych oraz Wtryskiwaczy piezoelektrycznych
4. tester wtryskiwaczy CR Stanowisko probiercze do badania konwencjonalnych wtryskiwaczy Common Rail- Automatyczny próbnik wtryskiwaczy do testowania umożliwia testowanie Wtryskiwaczy piezoelektrycznych, Wtryskiwaczy elektromagnetycznych, Końcówek wtrysku do wtryskiwaczy konwencjonalnych i pompowtryskiwaczy oraz Wtryskiwaczy konwencjonalnych 1- / 2 sprężynowych
5. próbnik wtryskiwaczy CR – powinien umożliwiać automatyczne badanie wtryskiwaczy
6. urządzenie pomiarowe do badań wtryskiwaczy Common Rail – umożliwia dokonywanie pomiarów dla wtryskiwaczy
7. tester turbo test - Maszyna za pomocą siłownika ustawia mechanizm zmiennej geometrii w wybranym położeniu np. w punkcie zamknięcia, doprowadza do turbiny powietrze o odpowiednim ciśnieniu i sprawdza czy wartość przepływu strumienia powietrza mierzonego w [kg/h] jest zgodna z wartością przepływu turbosprężarki oryginalnej

Zamówienie obejmuje również instalację urządzeń oraz udzielenie gwarancji

Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne) zawarte zostały w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem strategicznym projektu związanym z realizacją zamówienie jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej będącej wynikiem prowadzenia działań mających na celu opracowanie nowych produktów oraz usług dedykowanych branży motoryzacyjnej (wynikających bezpośrednio z wstępnej Agendy Badawczej). W związku z powyższym badania nad nowymi technologiami diagnostycznymi będą dotyczyć w szczególności układów zasilania silników spalania wewnętrznego z układami bezpośredniego wtrysku paliwa, układów zasilania silników spalania wewnętrznego o zapłonie samoczynnym, Układów doładowania nowoczesnych silników spalania wewnętrznego, systemów oczyszczalnia spalin . Realizacja zakładanych rezultatów będzie możliwa dzięki uruchomienie specjalistycznej pracowni ekspertyz i regeneracji wtryskiwaczy oraz pompowtryskiwaczy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium w postaci:
1. Hamownia - stacjonarne stanowisko pomiarowe umożliwiające pozyskanie niezbędnych danych do wyznaczenia charakterystyki osiągów silnika.
2. Stanowisko testowe wtryskiwaczy Common Rail - Stanowisko testowe wtryskiwaczy Common Rail (CRi-PC) służy do testowania wtryskiwaczy. Stanowisko testowe wyposażone powinno być w półautomatyczny zacisk odpowiedni dla wtryskiwaczy wymagających do 9000N obciążenia zacisku na wtryskiwacz. Urządzenie powinno mieć funkcje „Blokowane drzwi bezpieczeństwa” zaopatrzone w 10mm czystą osłonę PETg chroniącą operatora przed wysokim ciśnieniem generowanym w systemach common rai. Pomiar podawania wtryskiwaczy oparty powinien być na wyporowej jednostce pomiarowej oraz płycie sterowania pomiarem. Przepływ wycieku wstecznego wtryskiwacza mierzony powinien być przez system
3. Stół probierczy: Do pomp i wtryskiwaczy CR - Specjalizowane stanowisko probiercze do testowania elementów Common-Rail. Urządzenie umożliwia testowanie Systemów Common-Rail: CP1, CP1H, CP3, CP4, CP, Wtryskiwaczy elektromagnetycznych oraz Wtryskiwaczy piezoelektrycznych
4. tester wtryskiwaczy CR Stanowisko probiercze do badania konwencjonalnych wtryskiwaczy Common Rail- Automatyczny próbnik wtryskiwaczy do testowania umożliwia testowanie Wtryskiwaczy piezoelektrycznych, Wtryskiwaczy elektromagnetycznych, Końcówek wtrysku do wtryskiwaczy konwencjonalnych i pompowtryskiwaczy oraz Wtryskiwaczy konwencjonalnych 1- / 2 sprężynowych
5. próbnik wtryskiwaczy CR – powinien umożliwiać automatyczne badanie wtryskiwaczy
6. urządzenie pomiarowe do badań wtryskiwaczy Common Rail – umożliwia dokonywanie pomiarów dla wtryskiwaczy
7. tester turbo test - Maszyna za pomocą siłownika ustawia mechanizm zmiennej geometrii w wybranym położeniu np. w punkcie zamknięcia, doprowadza do turbiny powietrze o odpowiednim ciśnieniu i sprawdza czy wartość przepływu strumienia powietrza mierzonego w [kg/h] jest zgodna z wartością przepływu turbosprężarki oryginalnej

Zamówienie obejmuje również instalację urządzeń oraz udzielenie gwarancji

Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne) zawarte zostały w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

dostawa aparatury maksymalnie do 30.05.2019 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.

Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) należy dołączyć do oferty i umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją:

„Wadium – zakup aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium motoryzacyjnego”

kopię dokumentu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO O w. Ostrowi Mazowieckiej, ul. Grota Roweckiego 1
Nr konta 51124056281111001046747188
Firma ENBUD Hanna Niedzielska
Z dopiskiem „Wadium – zakup aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium motoryzacyjnego”

Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do oferty.

Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców:
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy.
Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnoszone
w formie innej niż pieniężna musi być wystawiona na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (a nie na jednego czy kilku spośród nich).

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
1) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty wykonania zamówienia,
2) zmiany ceny jednostkowej netto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy
i wyszczególnionego w załączniku do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian,
3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów),
4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
5) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6) w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy, zmiany zakresu umowy czy też wprowadzenie dodatkowych postanowień umowy, do których Zamawiający zostanie zobowiązany przez Instytucję finansującą projekt,
7) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

oświadczenie o braku powiażań, potwierdzenie wpłaty wadium

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt. 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich wagi

Lp. Kryteria Waga
1 Cena 100 %

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100% (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy / Wykonawcom który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę która w kryterium cena uzyska najwięcej punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Hanna Niedzielska P.H.U."Niedzielski" s.c. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów FIRMA DROGOWA "EN-BUD"

Adres

FRANCISZKA MARII LANCIEGO 19/68

02-792 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

519136356

Fax

nd

NIP

7591017650

Numer naboru

RPMA.01.02.00-IP.01-14-029/16

Inne źródła finansowania

zamówienie realizowane jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w ramach projektu "Budowa zaplecza badawczo-rozwojowego w obszarze technologii motoryzacyjnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I, Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Liczba wyświetleń: 158