Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

15123

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy:
- Przesłać/doręczyć na adres Zamawiającego: "BIOCHEFA" FARMACEUTYCZNY ZAKŁAD NAUKOWO-PRODUKCYJNY Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 3, 41-205 Sosnowiec
lub
- przesłać na adres e-mail: info@biochefa.pl
podając nazwę lub numer postępowania: 1/2019 w terminie do dnia 19.03.2019 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@biochefa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Ciszewska, Marta Krok

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (32) 291 69 68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników.
2. Szczegółowy zakres, wymagania i opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu pt. „Opracowanie, komercjalizacja i wdrożenie innowacyjnego płynu do perfuzji i prezerwacji narządów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:
Dekstran
Somatotropina
Cytrynian trisodu
Chlorek potasu
Chlorek wapnia
Glukoza bezwodna
Wodorowęglan sodu
Fumaran magnezu
Wersenian disodu
Woda do iniekcji

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji: sukcesywnie, zgodnie z postępem prac w ramach projektu od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2021 r.
2. Termin dostaw częściowych poszczególnych pozycji asortymentowych określony został w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w następujących przypadkach:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) warunków lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna,
3) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia
4) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą
w życie po dniu zawarcia umowy;
5) zmiany przedmiotu umowy, polegające na zmianie zaoferowanych odczynników na równoważne do tych, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy. Dokonanie zmiany jest możliwe tylko w niżej wymienionych okolicznościach:
- odczynnik został wycofany z produkcji oraz nastąpiło wyczerpanie zapasów magazynowych u ewentualnych dystrybutorów,
- zaoferowany odczynnik zamienny posiada parametry nie gorsze od tego, który został zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie, a Zamawiający pozytywnie ocenił jego przydatność do prowadzenia badań,
- funkcja oraz przeznaczenie odczynnika pozostaje bez zmian,
- cena zaoferowanego odczynnika nie będzie wyższa niż cena podana w ofercie Wykonawcy.
Dokonanie zmiany umowy jest możliwe jedynie w przypadku wystąpienia łącznie, wszystkich wymienionych powyżej okoliczności oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży Oświadczenie wymagane w związku z ubieganiem się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania.
4. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów (świadectwa, certyfikaty, specyfikacje, sprawozdania z badań) potwierdzających parametry/właściwości (m.in. fizykochemiczne, mikrobiologiczne) oferowanych odczynników.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (e-mail). W przypadku złożenia ofert drogą elektroniczną, oferta oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt. V.2 zapytania powinny zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
UWAGA!!!
Na etapie weryfikacji i oceny ofert, w przypadku powzięcia wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do dostarczenia próbki oferowanego odczynnika (z wyłączeniem pozycji 10) w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami określonymi dla przedmiotu zamówienia i z otrzymanym dokumentem potwierdzającym jego parametry. Odmowa dostarczenia próbek do badania będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Kryterium Liczba punktów (waga)
Cena 100%
2. Sposób dokonania oceny ofert
2.1 Kryterium: cena
Ocena dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:
WC = (Cn : Cb) x waga kryterium x 100
WC – wartość punktowa ceny netto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
Cena przedmiotu oferty netto – całkowity koszt przedmiotu oferty, zawierający wszelkie koszty związane z realizacją umowy (w tym: transport, opakowanie i inne koszty które należy ponieść
w związku z realizacją niniejszego zamówienia). Cena ma być wyrażona w PLN, EUR lub USD.
W przypadku złożenia oferty z ceną wyrażoną w walucie obcej, Zamawiający przeliczy cenę
z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zostaną zastosowane kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

"BIOCHEFA" FARMACEUTYCZNY ZAKŁAD NAUKOWO-PRODUKCYJNY Sp. z o.o.

Adres

ul. Kasztanowa 3

41-205 Sosnowiec

śląskie , Sosnowiec

Numer telefonu

+48 (32) 291 69 68

NIP

6443532420

Numer naboru

RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Silesia Bio Trade, ul. Kościuszki 25/5, 40 – 048 Katowice
Część 2-10: brak ofert. Postępowanie unieważnione w tym zakresie.
Liczba wyświetleń: 157