Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Centrum Konferencyjnego

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-04-2019

Numer ogłoszenia

15120

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 18.02.2019 r. Podpięto nowe załączniki w związku z niemożnością otwarcia plików - brak zmiany w treści.
W dniu 24.02.2019 r. Dodano załącznik - deklaracja poufności - dla podmiotów, którzy w trakcie opracowywania oferty chcą współpracować z podwykonawcami - udostępniając podwykonawcom dokumentację - oferent zobowiązany jest pozyskać analogiczne oświadczenia o poufności od każdego z podmiotów przygotowujących wycenę (o ile dochodzi do przekazania danych projektowych) oraz poinformować w swojej klauzuli poufności o tychże podmiotach. (wersja 2 załącznika- Deklaracja poufności).
W dniu 7 marca 2019 r. dokonano zmian:
w zapytaniu ofertowym:
Wydłużono termin składania ofert – do 2.04.2019 r. do godz. 10.00;
Doprecyzowano sposób składania ofert (tylko forma papierowa) oraz dostarczania zobowiązania do zachowania poufności (dopuszczalny skan, z koniecznością dostarczenia papierowego oryginału najpóźniej do momentu złożenia oferty);
Zmieniono załącznik - wzór zobowiązania do zachowania poufności – zmniejszono wartość kary;
Zmieniono załącznik - W umowie doprecyzowano możliwość dokonywania zmian (z zachowaniem warunków wskazanych w zapytaniu);
W dniu 12.03.2019 r. - jeszcze raz podpięto te same załączniki (problemy z rozkodowaniem załącznika w pdf)

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć:
W wersji papierowej do siedziby firmy:
Investimus Sp. z o. o., ul. Lwowska 21; 31-400 Krosno
Korespondencja powinna zostać opatrzona opisem – „Oferta na budowę centrum konferencyjnego” (ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (paczce) opatrzonej ww. opisem).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej.
Dokumenty oferenci składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – podpisane przez oferenta (osoba wyznaczona do reprezentacji zgodnie z aktualnymi informacjami w bazie KRS i CEIDG - jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z ww. baz internetowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych zamówienia: Lucyna Korzekwa; tel. 515 981 311; investimuskrosno@gmail.com W sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej, wizji lokalnej oraz specyfikacji zamówienia: Dariusz Żłobiński; tel. 574 257 940

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

jak wyżej

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac budowlanych, w celu wykonania kompletnego Centrum Konferencyjnego w Korczynie zgodnie z projektem budowlanym oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: KORCZYNA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybudowanie i uruchomienie centrum konferencyjnego jako elementu projektu realizowanego w ramach konsorcjum

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wybudowanie i oddanie do użytkowania kompletnego centrum konferencyjnego wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami – zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę. W skład prac wchodzą m. in. następujące etapy:
a) Wyburzanie (w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, rozbiórka nawierzchni, usunięcie i ochrona drzew, utylizacja odpadów, w tym eternitu);
b) Przygotowanie konstrukcji (w tym m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, zasypanie fundamentów, wykonanie fundamentów, konstrukcji ścian, przygotowanie konstrukcji poszczególnych poziomów budynku, przygotowanie konstrukcji dachu);
c) Wykonanie, zakup i montaż elementów architektonicznych (w tym m.in.: wykonanie izolacji fundamentów, pionów, poziomów oraz ścian, wykonanie podłoże w budynku i na zewnątrz, wykonanie posadzek, ścianek, okładzin, elementów stolarskich oraz elewacji budynku);
d) Zakup i montaż oraz wykonanie niezbędnych sieci i połączeń elektrycznych (w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonanie instalacji systemu detekcji gazu ziemnego, wykonanie okablowania audio-video, BMS, przygotowanie systemu okablowania strukturalnego oraz instalacji RTV-SAT, wykonanie systemu ochrony technicznej, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu sygnalizacji pożaru, sterowania oddymianiem grawitacyjnym oraz systemu kontroli dostępu);
e) Zakup i montaż oraz wykonanie niezbędnych sieci i połączeń sanitarnych (w tym m.in.: wykonanie instalacji kanalizacji, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji hydrantowej wraz z pomieszczeniem wodomierzowym, wykonanie instalacji C.O., C.T., instalacji wody lodowej i gazu, kotłowni gazowej oraz układów wentylacyjnych i systemu klimatyzacji);
f) Przeprowadzenie prac w zakresie zagospodarowania terenu (w tym m.in.: wykonanie nawierzchni, podbudowy, krawężników, chodników, obrzeży, ścieku korytkowego oraz oznakowania, wykonanie muru oporowego, zbiorników retencyjnych oraz zewnętrznych sieci elektrycznych i sanitarnych).
3. Odbiór budynku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (m.in.: kontrola inspekcji nadzoru budowlanego, kontrola straży pożarnej).

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji projektowej.
Zamawiający zaprasza Wykonawców do zapoznania się z dokumentacją projektową oraz do dokonania wizji lokalnej terenu prac budowlanych. W tym celu należy skontaktować się z osobą wyznaczoną do kontaktu. Niezapoznanie się z dokumentacją projektową lub niedokonanie wizji lokalnej nie będzie mogło stanowić podstawy do zgłaszania przez Wykonawców zastrzeżeń co do kompletności dokumentacji zapytania ofertowego oraz nie będzie miało wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wysokość wynagrodzenia umownego.

Projekt budowlany wraz z pozostałą dokumentacją zostanie udostępniony oferentowi po zobowiązaniu się do zachowania poufności potwierdzonym dostarczeniem podpisanego oryginału oświadczenia zgodnego ze wzorem nr 2 do zapytania.
Dopuszcza się przesłanie deklaracji jako skanu na wskazany powyżej adres mailowy, jednakże najpóźniej wraz z ofertą należy złożyć oryginał podpisanego zobowiązania w wersji papierowej.


Roboty budowlane oraz budynek musi zostać wykonany zgodnie z prawem, zasadą uniwersalnego projektowania, uzyskanymi decyzjami oraz projektem budowlanym, a także założeniami dokumentacji aplikacyjnej (dofinansowania).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

planowane zakończenie realizacji, oddanie budynku do użytkowania, uruchomienie Centrum Konferencyjnego to 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

jak w treści zapytania

Wiedza i doświadczenie

jak w treści zapytania

Potencjał techniczny

jak w treści zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

jak w treści zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

jak w treści zapytania

Dodatkowe warunki

jak w treści zapytania

Warunki zmiany umowy

jak w treści zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

jak w treści zapytania

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

jak w treści zapytania

Wykluczenia

jak w treści zapytania

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Investimus Sp. z o. o.

Adres

Lwowska 21

38-400 Krosno

podkarpackie , krośnieński

NIP

6852326534

Numer naboru

POPW.01.03.02-IP.01-00-001/18

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Joulex&Partner Sp. z o. o., ul. Zachodnia 53/4; Łódź - data wpływu 2 kwietnia 2019 r. - kwota 15 453 720,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 1154